Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση με τίτλο ‘’Ελλάδος Γεύση’’

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 131/2016
 
Θέμα 23ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση με τίτλο ‘’Ελλάδος Γεύση’’ που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου από 15-18/4/2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση με τίτλο ‘’Ελλάδος Γεύση’’ που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου από 15-18/4/2016», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 01-04-2016 εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Χρισταρά Αθανασίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Η εταιρεία ALFAEΧPO (Οργάνωση – Κατασκευή Εκθέσεων και Συνεδρίων), μας ενημέρωσε για την διοργάνωση έκθεσης «Ελλάδος Γεύση», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 18 Απριλίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα. Σκοπός της έκθεσης είναι η προβολή μιας συνολικής εικόνας της Ελλάδας σε θέματα που αφορούν την Γαστρονομία, τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, πραγματοποιώντας ένα «Ταξίδι στη Ελλάδα», αναδεικνύοντας την επιχειρηματική δράση των φορέων και των ελληνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με θέματα που προβάλλονται.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα για την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου μας στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση», με εκπροσώπους  επιχειρηματίες και μικροπαραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας, με σκοπό την ανάδειξη και την πώληση τοπικών προϊόντων, του τοπικού πλούτου, συμβάλλοντος στην προβολή της παραγωγικής φυσιογνωμίας του τόπου μας και γενικότερα στην Τουριστική και Πολιτιστική προβολή του Δήμου Κορινθίων.
Για την συμμετοχή του Δήμου μας απαιτείται προμήθεια περιπτέρου εμβαδού 24 τ.μ. πλήρους δομής με όλες τις παροχές, όπως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη προσφορά της εταιρείας ALFAEXPOσυνολικής δαπάνης ποσού 3.000,00€.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί εγγραφή στο κωδικό αριθμό Κ.Α. 00/6431.0002 Προϋπολογισμού έτους 2016 με πίστωση ποσού 3.000,00€ και τίτλο : «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση», που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Απριλίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα, καθώς και την έγκριση της ανωτέρω πίστωσης >>.
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, για την τουριστική προβολή του Δήμου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Χρισταρά Αθανασίας και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 18 Απριλίου 2016 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα, με το ποσό των 3.000,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η προμήθεια περιπτέρου εμβαδού 24 τ.μ. πλήρους δομής, με όλες τις παροχές.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6431.0002 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 3.000,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 131/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  07 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment