Διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 137/2016
 
Θέμα 29ο Η.Δ.: «Διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διοργάνωσης του 9ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 12391/01-04-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Δήμος Κορινθίων διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας για 9η συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2016 το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 11.04.2016 έως 19.04.2016 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Ο καταξιωμένος αυτός θεσμός, φέτος διευρύνεται με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων από σχολεία της Κορινθίας, της Αργολίδας και της Μεσσηνίας. Πρόκειται για ένα Φεστιβάλ πολιτιστικού περιεχομένου για την πραγματοποίηση του οποίου προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις  ακόλουθες δαπάνες:
1. Την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του φεστιβάλ, ήτοι: προσκλήσεις (1.000 τεμάχια), προγράμματα (1.000 τεμάχια), αφίσες (50 τεμάχια), λάβαρα(2 τεμάχια) και αναμνηστικά συμμετοχής (10 τεμάχια) για τις θεατρικές ομάδες των σχολείων που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, ποσού έως 1.280,00 € με Φ.Π.Α.
2. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων, ποσού έως 1.206,00€ με Φ.Π.Α.
3. Την παράθεση γεύματος στα μέλη κάθε θεατρικής ομάδας (269 άτομα) μετά την παράσταση τους, ποσού έως 3.230,00 € με Φ.Π.Α.
4. Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο την 18.04.2016 με παροχή πρωινού για τα 25 μέλη της θεατρικής ομάδας Μεσσηνίας, σε τρία μονόκλινα, δύο δίκλινα και έξι τρίκλινα δωμάτια, ποσού έως 580€ με Φ.Π.Α. (κόστος διαμονής έως 455€, κόστος πρωινού έως 125€).
5. Προμήθεια λουλουδιών ήτοι δέκα (10) ανθοδέσμες, ποσού έως 150,00€ με Φ.Π.Α.
6. Προμήθεια ατομικών νερών για τους συμμετέχοντες στο Μαθητικό φεστιβάλ ήτοι δέκα (10) κιβώτια (24 x 0,5 lt), ποσού έως 30,00 € με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 6.476,00 € με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με Κ.Α. 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου>>.
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α, β. του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 6.476,00€ με ΦΠΑ στο 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου Κορίνθου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 έως την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 με το ποσό των 6.476,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών :
1. Την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του φεστιβάλ, ήτοι: προσκλήσεις (1.000 τεμάχια), προγράμματα (1.000 τεμάχια), αφίσες (50 τεμάχια), λάβαρα(2 τεμάχια) και αναμνηστικά συμμετοχής (10 τεμάχια) για τις θεατρικές ομάδες των σχολείων που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, ποσού έως 1.280,00 € με Φ.Π.Α.
2. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων, ποσού έως 1.206,00€ με Φ.Π.Α.
3. Την παράθεση γεύματος στα μέλη κάθε θεατρικής ομάδας (269 άτομα) μετά την παράσταση τους, ποσού έως 3.230,00 € με Φ.Π.Α.
4. Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο την 18.04.2016 με παροχή πρωινού για τα 25 μέλη της θεατρικής ομάδας Μεσσηνίας, σε τρία μονόκλινα, δύο δίκλινα και έξι τρίκλινα δωμάτια, ποσού έως 580€ με Φ.Π.Α. (κόστος διαμονής έως 455€, κόστος πρωινού έως 125€).
5.  Προμήθεια λουλουδιών ήτοι δέκα (10) ανθοδέσμες, ποσού έως 150,00€ με Φ.Π.Α.
6. Προμήθεια ατομικών νερών για τους συμμετέχοντες στο Μαθητικό φεστιβάλ ήτοι δέκα (10) κιβώτια (24 x 0,5 lt), ποσού έως 30,00 € με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει συνολικά έως του ποσού των 6.476,00 € συμπ. ΦΠΑ και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2016 με Κ.Α. 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 6.476,00 €.
                 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 137/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  06 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment