Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση εκδήλωσης για τη καταπολέμηση της φτώχειας

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/12.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 143/2016
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση εκδήλωσης για τη καταπολέμηση της φτώχειας από τον Όμιλο για την UNESCOΠειραιώς και Νήσων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13562/08-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο  (22) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος,
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Κορδώσης Χρήστος
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Καρασάββας Ιωάννης
11.    Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, εκ του συνολικού αριθμού των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση, ο Βασίλειος Καλλιμάνης, Πρόεδρος Αγιονορίου.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής του Δήμου στην διοργάνωση εκδήλωσης για τη καταπολέμηση της φτώχειας από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 13526/08-04-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς § Νήσων, αιτήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 12706/04.04.2016, 13516/08.04.2016 και 13565/08.04.2016 έγγραφα, τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση που διοργανώνει για την καταπολέμηση της φτώχειας, με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών.
Πρόκειται για μια μουσικοχορευτική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 20:00 στο πεζόδρομο της Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού, στην Κόρινθο. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει το συγκρότημα «Mucrassi» από τη Ρουμανία, το οποίο θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς, ήθη και έθιμα της χώρας του για το Πάσχα. H εκδήλωση έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους συνδημότες μας σχετικά με την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της φτώχειας και να προάγει τη σημασία της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.  Διαμονή σε ξενοδοχείο των τριάντα πέντε (35) μελών του Ρουμάνικου συγκροτήματος για δύο (2) διανυκτερεύσεις την 14.04.2016 και 15.04.2016, ποσού έως 1.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.   Πλήρης διατροφή κατά τη διαμονή σε ξενοδοχείο των τριάντα πέντε (35) μελών του συγκροτήματος την 14.04.2016 και 15.04.2016, ποσού έως 490,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.   Μεταφορά με λεωφορείο των τριάντα πέντε (35) μελών του συγκροτήματος, ως εξής:
·     Από το αεροδρόμιο έως το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τα μέλη του συγκροτήματος,την 14.04.2016,
·      Από το ξενοδοχείο έως την Κόρινθο, με επιστροφή στο ξενοδοχείο, την 15.04.2016,
·      Από το ξενοδοχείο έως το αεροδρόμιο την 16.04.2016,
               ποσού έως 1.170,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
4.   Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες της εκδήλωσης,  ποσού έως 370,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 3.430,00€ συμπ. ΦΠΑ, θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση της εκδήλωσης >>.
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α, β. του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.: 1) Νανόπουλος Βασίλειος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Πανταζής Βασίλειος, 4) Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), 5) Δημητρόπουλος Κων/νος, 6) Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 7) Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης, 8) Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία και 9) Ζώγκος Ανδρέας)
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 3.430,00€ με Φ.Π.Α., στη διοργάνωση εκδήλωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο, από την Πέμπτη 14 Απριλίου έως το Σάββατο 16 Απριλίου 2016 .
Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών :
 
1.   Διαμονή σε ξενοδοχείο των τριάντα πέντε (35) μελών του Ρουμάνικου συγκροτήματος για δύο (2) διανυκτερεύσεις την 14.04.2016 και 15.04.2016, ποσού έως 1.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.  Πλήρης διατροφή κατά τη διαμονή σε ξενοδοχείο των τριάντα πέντε (35) μελών του συγκροτήματος την 14.04.2016 και 15.04.2016, ποσού έως 490,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.   Μεταφορά με λεωφορείο των τριάντα πέντε (35) μελών του συγκροτήματος, ως εξής:
·     Από το αεροδρόμιο έως το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τα μέλη του συγκροτήματος,την 14.04.2016,
·     Από το ξενοδοχείο έως την Κόρινθο, με επιστροφή στο ξενοδοχείο, την 15.04.2016,
·     Από το ξενοδοχείο έως το αεροδρόμιο την 16.04.2016,
               ποσού έως 1.170,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
4.    Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες της εκδήλωσης,  ποσού έως 370,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει συνολικά έως του ποσού των 3.430,00 € συμπ. ΦΠΑ και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 3.430,00 €..
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 143/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  13 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment