Ορισμός ενός μηχανικού του Δήμου στην υπό σύσταση επιτροπής εξέτασης της ωφέλειας ή μη ακινήτων

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 49/2016
 
Θέμα 10ο  Η.Δ.:  «Ορισμός ενός μηχανικού του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος της υπό σύσταση επιτροπής εξέτασης της ωφέλειας ή μη του απαλλοτριωμένου ακινήτου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 4289/2-2-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας , η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενο της έχει ως εξής:
<<Με την υπ΄ αριθμ. 388/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, καθορίστηκε ως προσωρινή τιμή μονάδος των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων σε χρήμα η τιμή των 160 €/τ.μ, για την ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητριών κ.κ. Άννας & Κων/νας Ασημακοπούλου, με κωδικό κτηματογράφησης 0526007 στο Ο.Τ 600 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής.
Κατά τη συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, κλήθηκαν να παρασταθούν και οι ιδιοκτήτες των όμορων ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη πράξη εφαρμογής- αναλογισμού, με βάση την οποία καλούνται να αποζημιώσουν την ως άνω ιδιοκτησία.
Μεταξύ αυτών που οφείλουν αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία Ασημακοπούλου, είναι η ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Ιωάννας Ρούσσου του Ανδρέα με κωδικό κτηματογράφησης 0515020 στο Ο.Τ 601 η οποία οφείλει 52,86 τ.μ. και η ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Αναστασίας Δαμαλά του Παντελεήμονα με κωδικό κτηματογράφησης 0515034 στο Ο.Τ 601 η οποία οφείλει 21,30 τ.μ.
Οι κυρίες Ιωάννα Ρούσσου του Ανδρέα και Αναστασία Δαμαλά του Παντελεήμονα με τη αριθμ. πρωτ. 60641/24-12-2015 αίτησή τους, ζητούν τον προσδιορισμό του τεκμηρίου ωφελείας για τις ιδιοκτησίες τους, η οποία κατά τον οριστικό προσδιορισμό των αποζημιώσεων από το δικαστήριο, παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή με βάση τα οριζόμενα του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001, η οποία αποτελείται από:
 
1.       Έναν μηχανικό με τον αναπληρωτή του, του φορέα που έχει κηρύξει την απαλλοτρίωση (Δήμος Κορινθίων), ως πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής
2.                   Έναν υπάλληλο Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού με τον αναπληρωτή του ως μέλος
3.                   Έναν εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το Πρωτοδικείο Κορίνθου ως μέλος
Μετά από τα παραπάνω, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός μηχανικού με τον αναπληρωτή του εκ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, ως μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 33 του Ν.2971/2001. 
 
                Συνημμένα:
1.Η με αριθμ. πρωτ.  60641/24-12-2015 αίτηση των Ιωάννας Ρούσσου και Αναστασίας Δαμαλά
     2.Κυρωμένος πίνακας πράξης εφαρμογής για τις ιδιοκτησίες με κ.α 0526007 στο Ο.Τ 600, κ.α 0515020 και κ.α 0515034 στο Ο.Τ 601
3. Απόσπασμα διαγράμματος κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000
4. Η υπ΄ αριθμ. 388/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και τις διατάξεις του άρθρου 33 του  Ν. 2971/2001
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Μαραγκάκη Εμμανουήλ, ΠΕ Αρχιτέκτων -Μηχανικό, ως Πρόεδρο, της  τριμελούς επιτροπής εξέτασης της ωφέλειας  ή μη του απαλλοτριωμένου ακινήτου, αναπληρούμενο από την κ. Μαρία Παπαφίλη, ΤΕ Τοπογράφων- Μηχανικών, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων επίσης.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 49 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  26-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 

Leave a Comment