Αίτημα Γεωργίας Σταθουλοπούλου για χορήγηση άδειας στάσης – στάθμευσης στην οδό Απ. Παύλου 42

                                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 81/2016
 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Αίτημα Γεωργίας Σταθουλοπούλου για χορήγηση άδειας στάσης – στάθμευσης στην οδό Απ. Παύλου 42, στη Κόρινθο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αίτημα Γεωργίας Σταθουλοπούλου για χορήγηση άδειας στάσης – στάθμευσης στην οδό Απ. Παύλου 42, στη Κόρινθο», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την
αρ. 59145/15-12-2015 αίτηση της κας. Γεωργίας Νικ. Σταθουλοπούλου, για χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων για το κατάστημα «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» επί της οδού Απ. Παύλου 42 στην Κόρινθο, καθώς και την ολιγόλεπτη στάθμευση πελατών (του άνω καταστήματος)
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την  αριθμ. 6/22-2-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία εισηγείται να μη χορηγηθεί άδεια στάσης –στάθμευσης στην οδό Απ. Παύλου 42 στη πόλη της Κορίνθου, κατόπιν της αιτήσεως της Γεωργίας Νικ. Σταθουλοπούλου, για λογαριασμό του καταστήματος ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.για τους παρακάτω λόγους:  
1. Η οδός Απ. Παύλου 42 (πρωτεύουσα αρτηρία με κυκλοφορία φορτηγών-μέσων μαζικής μεταφοράς) είναι σήμερα οδός διπλής κατεύθυνσης με ισχύουσα απαγόρευση στάθμευσης (*πινακίδα Ρ-40) εκατέρωθεν της οδού.
2. Η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει με την αριθμ. 193/2014 απόφασή της να μη παραχωρηθούν χώροι στάθμευσης οχημάτων μεμονωμένα σε καταστήματα στην πόλη της Κορίνθου.
3. Σύμφωνα με τις σημερινές κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού και την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής, δεν δύναται να επιτραπεί η στάση-στάθμευση οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του  υπόψη καταστήματος.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την αρ. 59145/15-12-2015 αίτηση της κας Γεωργίας Σταθουλοπούλου, την αριθμ. 2/6/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη μη χορήγηση άδειας στάσης –στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην οδό Απ. Παύλου 42, στη Κόρινθο για το κατάστημα «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας. 
 
                                      Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 81 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  30 – 03 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment