Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 123/2016

 
Θέμα 15οΗ.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ.
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ.
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ.
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 9/68/2016 (σε ορθή επανάληψη), 10/81/2016 και 11/92/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, τις από 10.03.2016 (σε ορθή επανάληψη), 18.03.2016, 21.03.2016 και 24.03.2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την από 10.03.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
               
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 9/68/2016 (σε ορθή επανάληψη), 10/81/2016 και 11/92/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και έχει ως εξής:
Α’
Μέρος α
Ως προς το μέρος των εξόδων
Μειώνουμε :
τον Κ.Α. 20/6117.0025 με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» ποσού 505.000,00 € από Π.Δ κατά 181.512,17 €, επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 323.487,83 €.
Λαμβάνουμε το ποσό των 181.512,17 €, το οποίο το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 181.512,17 € και ενισχύουμε-δημιουργούμε:
Ενισχύουμε :
Τον Κ.Α. 20/6011.0001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού” προϋπολογισμού 1.105.596,48€ με το ποσό των 140.340,00€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 1.245.936,48€.
 
Δημιουργούμε
Τον Κ.Α. 20/6051.0002 με τίτλο “ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ”με ποσό 41.172,17€.
Μέρος β’
Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των 24.360,41 € για την ενίσχυση και την δημιουργία:
Δημιουργούμε :
Τον ΚΑ 35/6051.0002 με τίτλο «ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» με προϋπολογισμό 2.085,99€.
 
Ενισχύουμε:
Τον  ΚΑ 35/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 189.609,12€ με το ποσό των 12.774,00€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 202.383,12€.
 
Τον ΚΑ 35/6051.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού  22.773,07€ με το ποσό των 1.596,75€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  24.369,82€.
 
Ενισχύουμε:
Τον ΚΑ 30/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 571.850,48 με το ποσό των 6.552,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 578.402,48€.
 
Τον ΚΑ 30/6051.0003 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 55.264,30 με το ποσό των 1.351,67€ και  η πίστωση διαμορφώνεται σε 56.615,97€.
 
Μέρος  γ’
Μειώνουμε :
τον Κ.Α. 62/7131.0005 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» προϋπολογισμού  526.200,00€ από Π.Δ.  κατά 200.000,00 €, επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 326.200,00 €.
Λαμβάνουμε το ποσό των 200.000,00 €, το οποίο το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 200.000,00  € και
Ενισχύουμε:
Τον  ΚΑ 62/7336.0002 με τίτλο «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων (ΚΑ Εσόδου 1322.0031)» προϋπολογισμού 1.232.583,27€ με το ποσό των 200.000,00 €, επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.432.583,27€.
 
Για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», συνολικού προϋπολογισμού 1.576.675,50 ευρώ με όριο πληρωμών έτους 2016 το ποσό των 326.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 62/7131.0005 με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών στην περίπτωση που δεν έχουμε έγκαιρη ένταξη της προμήθειας στο νέο ΕΣΠΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2017 από Π.Δ.
Για το έργο με τίτλο «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 1.432.583,27 ευρώ , με όριο πληρωμών έτους 2016 το ποσό των 200.000,00ευρώ (με πηγή χρηματοδότησης το ΥΠΕΣ) στην περίπτωση που δεν έχουμε έγκαιρη ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2017 από Π.Δ.
Β’
 
Μέρος α’
 
Μειώνουμε:
Τον  Κ.Α. 30/6234.0003 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 100.000€ κατά 50.000,00 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 50.000,00 ευρώ από Π.Δ.
 
Από την παραπάνω μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 50.000€, το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 50.000€ για την δημιουργία:
 
Εντάσσουμε  στο Τεχνικό Πρόγραμμα  / δημιουργούμε:
Το νέο έργο στο τμήμα Β6 «Διάφορα Έργα» με Κ.Ε. 1079 και Κ.Α. 30/7336.0034 με τίτλο «Ανακατασκευή Περιβάλλοντος χώρου Πολύκεντρου Ξυλοκέριζας» προϋπολογισμού  50.000,00 ευρώ από Π.Δ.
 
Μέρος β’
Ως προς το μέρος των εξόδων
 
Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των 6.317,40 € και:
 
Δημιουργούμε:
Τον ΚΑ 30/8122.0001 με τίτλο «Έργα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8122 )» προϋπολογισμού 1.317,40€.
Τον Κ.Α. 00/8261.0001 με τίτλο “Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών” προϋπολογισμού 5.000,00 €.
 
Γ’
Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των 28,00€ και ενισχύουμε:
Τον  Κ.Α. 10/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 439,65 €  με το ποσό των 28,00 € και  η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 467,65 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 123 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-04-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment