Απόφαση αριθμ. 9/68/2016

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-03-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 9789/11-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2016”

 

Μέρος α

Ως προς το μέρος των εξόδων

 

Μειώνουμε :

τον Κ.Α. 20/6117.0025 με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» ποσού 505.000,00 € από Π.Δ. Με το ποσό των 181.512,17 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 323.487,83 €

 

Λαμβάνουμε το ποσό των 181.512,17 € το οποίο το μεταφέρουμε στο αποθεματικό .Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 181.512,17 € και ενισχύουμε-δημιουργούμε:

 

Ενισχύουμε :

Τον Κ.Α. 20/6011.0001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ”προϋπολογισμού 1.105.596,48€ με το ποσό των 140.340,00€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 1.245.936,48€.

 

Δημιουργούμε

Τον Κ.Α. 20/6051.0002 με τίτλο “ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ”με ποσό 41.172,17€.

 

Μέρος β’

Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των 24.360,41 € για την ενίσχυση και την δημιουργία:

 

Δημιουργούμε :

Τον ΚΑ 35/6051.0002 με τίτλο «ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» με προϋπολογισμό 2.085,99

Ενισχύουμε:

Τον ΚΑ 35/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 189.609,12€ με το ποσό των 12.774,00€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 202.383,12€.

Τον ΚΑ 35/6051.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 22.773,07€ με το ποσό των 1.596,75€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 24.369,82€.

Ενισχύουμε:

Τον ΚΑ 30/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 571.850,48 με το ποσό των 6.552,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 578.402,48€.

Τον ΚΑ 30/6051.0003 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 55.264,30 με το ποσό των 1.351,67€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 56.615,97€.

 

Μέρος Γ’

Μειώνουμε :

τον Κ.Α. 62/7131.0005 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» προϋπολογισμού 526.200,00€ από Π.Δ. Με το ποσό των 200.000,00 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 326.200,00 € .

 

Λαμβάνουμε το ποσό των200.000,00 € το οποίο το μεταφέρουμε στο αποθεματικό .Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 200.000,00 € και ενισχύουμε:

 

Ενισχύουμε:

Τον ΚΑ 62/7336.0002 με τίτλο «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων(ΚΑ Εσόδου 1322.0031)» προϋπολογισμού 1.232.583,27€ με το ποσό των 200.000,00€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.432.583,27€.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/68/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment