Απόφαση αριθμ. 9/69/2016

 Αριθμός Πρακτικού 9

 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

 

Της 15-03-2016


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 9789/11-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..


Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 

ΑΠΟΦΑΣΗ 69η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/218/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762 – η 02-11-2015. Επίσης, με την αριθμ. 25/297/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της η με αριθμ. πρωτ. 48966/14-10-2015 ένσταση του Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου κατά των όρων της αριθμ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων περί των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας. Στη συνέχεια, με την αριθμ. 29/376/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 06-11-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας, απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» στον εν θέματι διαγωνισμό, ενώ για τα είδη της Ομάδας 3- «Μέσα ατομικής προστασίας» κήρυξε άγονο το διαγωνισμό, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Εν συνεχεία, με την αριθμ. 2/12/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί εξέτασης ένστασης της εταιρείας «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και απορρίφθηκε η εν λόγω ένσταση της ως άνω εταιρείας. Με την αριθμ. 2/13/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάστηκε η με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 20-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» περί ακυρώσεως της αριθμ. 29/376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κάθε άλλη συναφούς πράξης της αναθέτουσας αρχής και των αρμοδίων της οργάνων, η οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Τέλος, με την 6/51/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 19-02-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων της εναπομείνασας στον εν θέματι διαγωνισμό προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία Korinthian Palace Catering Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 22040) και ορίστηκε ότι η προσφορά της εν λόγω εταιρείας είναι τεχνικά αποδεκτή και προχωράει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 23-02-2016 πρακτικό με αρ. 3 της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί αποσφράγισης της μοναδικής εναπομείνασας προσφοράς της εταιρείας Korinthian Palace Catering Α.Ε., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Korinthian Palace Catering Α.Ε. σύμφωνα με την κατατεθείσα από αυτήν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7/κ της αρ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης, έχει καταθέσει προσφορά για τα κάτωθι είδη της σχετικής μελέτης: Α.Ομάδα 1- «Τρόφιμα» εκτός της υποομάδας 1.4, Β.Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου».

Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η μοναδική προσφορά πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αποφάσισε τα εξής: Α. Δέχεται την προσφορά της Korinthian Palace Catering A.E., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 303.454,27€ πλέον ΦΠΑ 23% και 13%, αναλόγως των ειδών και Β. προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της προμήθειας στον παραπάνω συμμετέχοντα, γιατί η προσφορά του θεωρείται συμφέρουσα. Aναφορικά με την προμήθεια των ειδών της υποομάδας 4. –ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ της ομάδας 1. – Τρόφιμα, καθώς επίσης για την προμήθεια των ειδών της ομάδας 2. -ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, και σύμφωνα με το από 06-11-2015 αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού οι υποβληθείσες προσφορές: της ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. για την υποομάδα 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ και της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για την ομάδα 2 – ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κρίθηκαν μη αποδεκτές. Συνεπώς η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 έχοντας εξασφαλίσει  πριν τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με βάση την παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚΑ/204/15.09.2011).

Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 23-02-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Korinthian Palace Α.Ε. και την κατακύρωση σε αυτήν της εκτέλεσης της προμήθειας για τα είδη που έχει υποβάλλει προσφορά με συνολικό ποσό προσφοράς τις 303.454,27€ πλέον Φ.Π.Α., καθώς και την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών της υποομάδας 4. –ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ και της ομάδας 2. -ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, για τις οποίες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές.

 

Τέλος, όσον αφορά τα είδη των: Ομάδας 3- «Μέσα ατομικής προστασίας», για την οποία με την αριθμ. 29/376/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, Υποομάδας 4- «Είδη Αρτοποιίας» και Ομάδας 2- «Γάλα Εργαζομένων», για τις οποίες ο διαγωνισμός είναι άγονος, διότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές, προτείνει να παραπεμφθεί το θέμα της ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών αυτών προϋπολογισμού μελέτης 148.954,60€ πλέον Φ.Π.Α. στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας.


 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το από 23-02-2016 αρ. 3 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., ο οποίος ψηφίζει λευκό)


 

Α. Εγκρίνει το από 23-02-2016 αρ. 3 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 530.172,79€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

Β. Κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 22040) (Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ 998586666, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία κατακυρώνεται ο εν θέματι διαγωνισμός και της αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας για τα είδη της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης των ομάδων: Α. Ομάδα 1- «Τρόφιμα» εκτός της υποομάδας 1.4, Β. Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου», για τα οποία έχει καταθέσει προσφορά, με συνολικό ποσό προσφοράς τις τριακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (303.454,27€) πλέον Φ.Π.Α. 23% και 13% αναλόγως των ειδών.

 

Γ.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών: Ομάδας 1, Υποομάδας 4- «Είδη Αρτοποιίας» και Ομάδας 2- «Γάλα Εργαζομένων» της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης, διότι οι υποβληθείσες προσφορές των εταιρειών ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. για την υποομάδα 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ και της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για την ομάδα 2 – ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κρίθηκαν μη αποδεκτές.

 

Δ.- Παραπέμπει το θέμα της ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) μελέτης: α)Ομάδας 1, Υποομάδας 4- «Είδη Αρτοποιίας», β) Ομάδας 2- «Γάλα Εργαζομένων» και γ)Ομάδας 3- «Μέσα ατομικής προστασίας», προϋπολογισμού μελέτης 148.954,60€ πλέον Φ.Π.Α., για τα οποία ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 3 παρ. 3 και 23 παρ. 2, 3 του ΕΚΠΟΤΑ, αρθρ. 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95, άρθρ. 25 του Π.Δ. 60/2007 και της παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α/204/15.09.2011) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Το συνολικό ποσό των 148.954,60€ πλέον Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός της σχετικής αρ. 19/2015 επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α. μελέτης για τις Ομάδες 1-Υποομάδα 4, 2 και 3 πλέον ΦΠΑ) επιμερίζεται στο Δήμο Κορινθίων και τα νομικά του πρόσωπα ως εξής: Δήμος Κορινθίων – 131.567,50€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής – 9.380,00€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ) και Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος – 8.007,10€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ).


Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια, όσον αφορά το Δήμο Κορινθίων, θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016:


-ΚΑ 15/6481.0003 ποσού 52.054,85€ με τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 537/2016),

-ΚΑ 15/6063.0001 ποσού 8.999,93€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 538/2016),

-ΚΑ 20/6063.0001 ποσού 94.828,20€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (ΚΥΑ 53361/02-10-2006) ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 539/2016),

-ΚΑ 30/6063.0001 ποσού 34.500,00€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 540/2016),

-ΚΑ 35/6063.0001 ποσού 11.710,47€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 541/2016),

-ΚΑ 45/6063.0001 ποσού 4.636,49€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 542/2016),

-ΚΑ 15/6481.0002 ποσού 119.095,22€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 543/2016),

(Α.Ο.Ε. 9/67/2016).


Οι πιστώσεις οικονομικού έτους 2016, τις οποίες θα βαρύνει η ανωτέρω προμήθεια, για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων, είναι οι εξής:


Για το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ):

-ΚΑ 15-6063.001 ποσού 7.568,18€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος».

-ΚΑ 15-6061.001 ποσού 1.610,81€ με τίτλο «Παροχές ένδυσης».


 

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων:

 

-ΚΑ 15-6481.001 ποσού 210.000,00 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας σισσιτούντων».


 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/69/2016.-


 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος


 

Ακριβές απόσπασμα

 

Κόρινθος, 17-03-2016

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


 

Επισυνάπτεται το από 23-02-2016 πρακτικό:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015)»

 

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 23-2-2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 08:30, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 3/30/2016 .απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγίσει την μοναδική εναπομείνασα προσφορά της Korinthian Palace Catering A.E., που υποβλήθηκε στον υπ. Αριθ. 16762 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 42906/22-9-2015 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (Έτους 2015)».

 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

 

 

 

 

 

1. Τακτικό μέλος Γιαβάση Άννα

 

 

 

 

 

2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη

 

 

 

 

 

3. Τακτικό Μέλος Πέππας Ευθύμιος

 

 

 

 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • την υπ. Αριθ. 42906/22-9-2015 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (Έτους 2015)» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762.

  •  

    το 1ο και το 2ο πρακτικό της,

 

η πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, η μοναδική εναπομείνασα προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της.

 

Επίσης αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το πρακτικό της.

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή και εφόσον διαπίστωσε ότι η μοναδική προσφορά πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αποφασίζει τα εξής:

 

Α. Δέχεται την προσφορά της Korinthian Palace Catering A.E.. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 303.454,27€ πλέον ΦΠΑ 23% και 13% .


 

A/A

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η’ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΌΠΩΣ ΑΥΤΉ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(%)

 

TIMH ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

 

 

1) ΤΡΟΦΙΜΑ  

 

1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

 

1

 

γάλα εβαπορέ 410γρ.

 

τεμ.

 

18100

 

0,91 €

 

0,90

 

16.290,00 €

 

2

 

γάλα εβαπορέ βρεφικό 410γρ.

 

τεμ.

 

1159

 

1,05 €

 

1,04

 

1.205,36 €

 

3

 

κρέμα γάλακτος φυτική 500γρ.

 

τεμ.

 

300

 

2,08 €

 

2,07

 

621,00 €

 

4

 

γάλα φρέσκο 1λίτρου

 

τεμ.

 

400

 

1,41 €

 

1,40

 

560,00 €

 

5

 

φέτα τυρί εγχώρια

 

κιλό

 

1400

 

8,10 €

 

8,09

 

11.326,00 €

 

6

 

κασέρι εγχώριο

 

κιλό

 

700

 

10,00 €

 

9,99

 

6.993,00 €

 

7

 

κεφαλοτύρι ελληνικής προέλευσης

 

κιλό

 

400

 

11,00 €

 

10,99

 

4.396,00 €

 

8

 

τυρί σε φέτες για τόστ

 

κιλό

 

500

 

8,40 €

 

8,39

 

4.195,00 €

 

9

 

μυζήθρα ελληνικής προέλευσης

 

κιλό

 

200

 

9,70 €

 

9,69

 

1.938,00 €

 

10

 

τυρί τύπου γκούντα

 

κιλό

 

50

 

7,71 €

 

7,16

 

358,00 €

 

11

 

γιαούρτι σταγγιστό 1000γρ., 3,5%

 

τεμ.

 

100

 

3,50 €

 

3,49

 

349,00 €

 

12

 

γιαούρτι με φρούτα παιδικό 145γρ.

 

τεμ.

 

600

 

2,00 €

 

1,99

 

1.194,00 €

 

 

 

 

49.425,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

6.425,30 €

 

Φ.Π.Α. 13%

 

ΣΥΝΟΛΟ 1

 

 

 

55.850,66 €

 

1.2

 

ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ 

 

1.2.α

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Μαργαρίνη για επάλειψη 250 γρ

 

ΤΕΜ

 

1050

 

1,149

 

1,13

 

1.185,45 €

 

2

 

Φυτίνη 400 γρ

 

ΤΕΜ

 

160

 

1,9

 

1,88

 

300,80 €

 

3

 

Αραβοσιτέλαιο 5 lt

 

ΤΕΜ

 

79

 

9,988

 

9,97

 

787,47 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 2.273,72 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 522,96 €


 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ α

 

 

 2.796,68 €

 

1.2.β

 

4

 

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων

 

ΤΕΜ

 

500

 

21

 

2%

20,58

 

10.290,00 €

 

5

 

Λάδι Ελαιόλαδο (1 λίτρο)

 

ΤΕΜ

 

8000

 

4,42

 

2%

4,33

 

34.640,00 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 44.930,00 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 5.840,90 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ β

 

 

 50.770,90 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2

 

 

 53.567,58 €

 

1.3

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας

 

ΚΙΛΟ

 

380

 

10,544

 

10,52

 

3.999,12 €

 

2

 

Μπέϊκον φέτες

 

ΚΙΛΟ

 

79

 

6,497

 

6,48

 

511,68 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 4.510,80 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 1.037,48 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 3

 

 

 5.548,28 €

 

1.5

 

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Αλεύρι που φουσκώνει (500 gr)

 

ΤΕΜΑΧΙΑ

 

400

 

1

 

0,99

 

396,00 €

 

2

 

Αλεύρι Μαλακό (1 ΚΙΛΟ)

 

ΤΕΜΑΧΙΑ

 

80

 

1,2

 

1,19

 

95,20 €

 

3

 

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 ΚΙΛΟ)

 

ΤΕΜΑΧΙΑ

 

5.600

 

1,2

 

1,19

 

6.664,00 €

 

4

 

Σιμιγδάλι ψιλό 500 gr

 

ΤΕΜ

 

30

 

0,9

 

0,89

 

26,70 €

 

5

 

Σιμιγδάλι χονδρό 500 gr

 

ΤΕΜ

 

50

 

0,9

 

0,89

 

44,50 €

 

6

 

Κορν φλάουρ 200 gr

 

ΤΕΜ

 

80

 

0,9

 

0,89

 

71,20 €

 

7

 

Φαρίν Λακτέ 300 gr

 

ΤΕM

 

80

 

3,22

 

3,21

 

256,80 €

 

8

 

Φρουτόκρεμα 3 φρούτων (300 gr)

 

ΤΕΜ

 

70

 

4,95

 

4,94

 

345,80 €

 

9

 

Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι

 

ΤΕΜ

 

150

 

0,5

 

0,49

 

73,50 €

 

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ

 

7.973,70 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

1.036,58 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ α

 

 

9.010,28 €

 

10

Baking powder 20 gr

 

ΤΕΜ

 

95

 

0,474

 

0,46

 

44,08 €

 

11

 

Μπισκότα Μιράντα (250 gr)

 

ΤΕΜ

 

630

 

1,11

 

1,10

 

693,00 €

 

12

 

Μπισκότα Πτι- Μπερ (225 gr)

 

ΤΕΜ

 

220

 

1,08

 

1,07

 

235,40 €

 

13

 

Μαγιά φακελάκι (3 τεμ)

 

ΤΕΜ

 

70

 

0,687

 

0,68

 

47,39 €

 

14

 

Φρυγανιά τριμμένη (180 gr)

 

ΤΕΜ

 

120

 

0,75

 

0,74

 

88,80 €

 

15

 

Φρυγανιές πακέτο σίτου (255 gr)

 

ΤΕΜ

 

75

 

0,9

 

0,89

 

66,75 €

 

16

 

Φρυγανιές σικάλεως (180 gr)

 

ΤΕΜ

 

175

 

1,59

 

1,58

 

276,50 €

 

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 1.451,92 €

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 23% 

 

 

 333,94 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ β

 

 

 1.785,86 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 5 (α+β)

 

 

10.796,14 €

 

1.6

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ρύζι γλασσέ 500 gr

 

ΤΕΜ

 

1.000

 

1,3

 

1,28

 

1.280,00 €

 

2

 

Ρύζι κίτρινο 500 gr

 

ΤΕΜ

 

800

 

1,61

 

1,59

 

1.272,00 €

 

3

 

Ρύζι Καρολίνα 500gr.

 

ΤΕΜ

 

400

 

1,5

 

1,48

 

592,00 €

 

4

 

Ρύζι μακρόσπερμο 500 gr

 

ΤΕΜ

 

12.000

 

1,34

 

1,32

 

15.840,00 €

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ

 

 18.984,00 €

 

 

 

 

 

 ΦΠΑ 13%

 

 2.467,92 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ α

 

 21.451,92 €

 

5

 

Corn Flakes 375 gr

 

ΤΕΜ

 

400

 

2,7

 

2,68

 

1.072,00 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 1.072,00 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 246,56 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ β

 

 

 1.318,56 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 6

 

 

 22.770,48 €

 

1.7

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Μακαρόνια Νο 6 500 gr

 

ΤΕΜ

 

11.700

 

0,9

 

0,88

 

10.296,00

 

2

 

Μακαρόνια Νο 2 500 gr

 

ΤΕΜ

 

100

 

0,9

 

0,88

 

88,00

 

3

 

Μακαρόνια Νο 3 500 gr

 

ΤΕΜ

 

100

 

0,9

 

0,88

 

88,00

 

4

 

Μακαρόνι “κοφτάκι” 500gr

 

ΤΕΜ

 

700

 

0,9

 

0,88

 

616,00

 

5

 

Μανέστρα μέτρια 500 gr

 

ΤΕΜ

 

2.600

 

0,9

 

0,88

 

2.288,00

 

6

 

Πεπονάκι 500 gr

 

ΤΕΜ

 

100

 

0,97

 

0,95

 

95,00

 

7

 

Χυλοπίτες 500 gr

 

ΤΕΜ

 

300

 

1,3

 

1,28

 

384,00

 

8

 

Λαζάνια 500 gr

 

ΤΕΜ

 

50

 

0,99

 

0,97

 

48,50

 

9

 

Μακαρονάκι κοραλάκι 500 gr

 

ΤΕΜ

 

150

 

0,96

 

0,94

 

141,00

 

10

 

Μακαρονάκι σέλινο 500 gr

 

ΤΕΜ

 

200

 

0,96

 

0,94

 

188,00

 

11

 

Πένες 500 gr

 

ΤΕΜ

 

250

 

0,9

 

0,88

 

220,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 14.452,50 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 1.878,83 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 7

 

 

 16.331,33 €

 

1.8

 

ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Τοματοχυμός 500 gr (συμπυκνωμένος)

 

ΤΕΜ

 

1.200

 

0,58

 

0,57

 

684,00

 

2

 

Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 gr

 

ΤΕΜ

 

10.400

 

0,58

 

0,57

 

5928

 

3

 

Πελτές τομάτας 500 gr

 

ΤΕΜ

 

533

 

1,39

 

1,38

 

735,54

 

4

 

Μανιτάρια φέτες 500 gr

 

ΤΕΜ

 

140

 

1,56

 

1,55

 

217

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 7.564,54 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1.739,84 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 8

 

 

 9.304,38 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

 

ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Φακές ψιλές 500 gr

 

ΤΕΜ

 

7.350

 

1,16

 

1,15

 

8.452,50

 

2

 

Φασόλια μέτρια 500 gr

 

ΤΕΜ

 

6.200

 

1,38

 

1,37

 

8.494,00

 

3

 

Φασόλια γίγαντες 500 gr

 

ΤΕΜ

 

600

 

4,918

 

4,91

 

2.944,80

 

4

 

Ρεβύθια χονδρά 500 gr

 

ΤΕΜ

 

1950

 

1,75

 

1,74

 

3.393,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

23.284,30 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

3.026,96 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

26.311,26 €

 

1.10

 

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Μέλι 250 gr

 

ΤΕΜ

 

500

 

4,53

 

4,52

 

2.260,00 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 2.260,00 €

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 13%

 

 

 293,80 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ α

 

 

 2.553,80 €

 

1

 

Μαρμελάδα 500 gr

 

ΤΕΜ

 

450

 

1,53

 

1,52

 

684,00 €

 

3

 

Ζάχαρη (1 κιλό)

 

ΚΙΛΟ

 

680

 

0,96

 

0,95

 

646,00 €

 

4

 

Ζάχαρη άχνη 400 gr

 

ΤΕΜ

 

25

 

0,77

 

0,76

 

19,00 €

 

5

 

Ζαχαρίνη υποκατ Συσκευασία 100*5 gr

 

ΤΕΜ

 

40

 

3,53

 

3,52

 

140,80 €

 

6

 

Καρύδα ινδική

 

ΤΕΜ

 

30

 

0,8

 

0,79

 

23,70 €

 

7

 

Σοκολάτες γάλακτος 100 gr

 

ΤΕΜ

 

450

 

1,29

 

1,28

 

576,00 €

 

8

 

Καραμέλες γάλακτος 300γρ.

 

ΤΕΜ..

 

48

 

3,85

 

3,84

 

184,32 €

 

9

 

Καραμέλες ζελέ 300γρ.

 

ΤΕΜ.

 

90

 

3,79

 

3,78

 

340,20 €

 

10

 

Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 500 gr

 

ΤΕΜ

 

100

 

1,65

 

1,64

 

164,00 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 2.778,02 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 638,94 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ β

 

 

 3.416,96 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 10 (α+β)

 

 

 5.970,76 €

 

1.11

 

ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Αλάτι σακουλάκι 500 gr

 

ΤΕΜ

 

350

 

0,57

 

0,56

 

196,00 €

 

2

 

Κανέλα ξύλο φακ 50 gr

 

ΤΕΜ

 

40

 

1,33

 

1,32

 

52,80 €

 

3

 

Κανέλα τριμμένη φακ 50 gr

 

ΤΕΜ

 

40

 

0,98

 

0,97

 

38,80 €

 

4

 

Πιπέρι φακ 50 gr

 

ΤΕΜ

 

120

 

0,75

 

0,74

 

88,80 €

 

5

 

Δάφνη κουτί 10 gr

 

ΤΕΜ

 

40

 

0,9

 

0,89

 

35,60 €

 

6

 

Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακ 15 gr

 

ΤΕΜ

 

25

 

0,88

 

0,87

 

21,75 €

 

7

 

Μοσχοκάρυδο ολόκληρο φακελάκι 20gr.

 

ΤΕΜ

 

18

 

1,9

 

1,89

 

34,02 €

 

8

 

Κύμινο φακ 50 gr

 

ΤΕΜ

 

20

 

1,06

 

1,05

 

21,00 €

 

9

 

Μπαχάρι τριμμένο φακ 50 gr

 

ΤΕΜ

 

20

 

1,99

 

1,98

 

39,60 €

 

10

 

Μπαχάρι ολόκληρο φακελάκι 50 gr

 

ΤΕΜ

 

20

 

1,5

 

1,49

 

29,80 €

 

11

 

Ρίγανη κουτί 30 gr

 

ΤΕΜ

 

55

 

0,9

 

0,89

 

48,95 €

 

12

 

Δυόσμος κουτί 15 gr

 

ΤΕΜ

 

20

 

0,9

 

0,89

 

17,80 €

 

13

 

Ξύδι (330 ml)

 

ΤΕΜ

 

200

 

0,69

 

0,68

 

136,00 €

 

14

 

Σόδα φαγητού φακ 20 gr

 

ΤΕΜ

 

20

 

0,4

 

0,39

 

7,80 €

 

15

 

Βανίλια άρωμα (φακελ 5 τεμαχίων)

 

ΤΕΜ

 

100

 

0,5

 

0,49

 

49,00 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 817,72 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 188,08 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 11

 

 

 1.005,80 €

 

1.12

 

ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Χαμομήλι (10 Χ1 gr)

 

ΤΕΜ

 

100

 

0,89

 

0,88

88,00 €

 

2

 

Τσάι πακέτο (10 Χ 1 gr)

 

ΤΕΜ

 

140

 

0,86

 

0,85

119,00 €

 

3

 

Κακάο 125 gr

 

ΤΕΜ

 

170

 

1,22

 

1,21

205,70 €

 

4

 

Καφές ελληνικός 195 gr

 

ΤΕΜ

 

650

 

1,77

 

1,76

1.144,00 €

 

5

 

Σοκολατούχο ρόφημα με βύνη 400 gr

 

ΤΕΜ

 

180

 

4,46

 

4,45

801,00 €

 

6

 

Νες καφέ 200 gr

 

ΤΕΜ

 

75

 

4,5

 

4,49

336,75 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 2.694,45 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 619,72 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12

 

 

 3.314,17 €

 

1.13

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Πατάτα

 

ΚΙΛΟ

 

1.800

 

0,7

 

1%

0,69

 

1.247,40

 

2

 

Τομάτα

 

ΚΙΛΟ

 

950

 

1,78

 

1%

1,76

 

1.674,09

 

3

 

Αγγούρι

 

ΖΕΥΓΗ

 

680

 

0,53

 

1%

0,52

 

356,80

 

4

 

Κρεμμύδια ξερά

 

ΚΙΛΟ

 

680

 

0,9

 

1%

0,89

 

605,88

 

5

 

Μαϊντανός

 

ΤΕΜ

 

290

 

0,5

 

1%

0,50

 

143,55

 

6

 

Λεμόνι

 

ΚΙΛΟ

 

490

 

1,04

 

1%

1,03

 

504,50

 

7

 

Μαρούλι

 

ΤΕΜ

 

490

 

0,62

 

1%

0,61

 

300,76

 

8

 

Άνηθος

 

ΤΕΜ

 

100

 

0,5

 

1%

0,50

 

49,50

 

9

 

Κρεμμύδι φρέσκο

 

ΤΕΜ

 

100

 

1,76

 

1%

1,74

 

174,24

 

10

 

Καρότο

 

ΚΙΛΟ

 

380

 

0,9

 

1%

0,89

 

338,58

 

11

 

Σέλινο

 

ΤΕΜ

 

190

 

1,06

 

1%

1,05

 

199,39

 

12

 

Σκόρδο

 

ΤΕΜ

 

190

 

0,45

 

1%

0,45

 

84,65

 

13

 

Λάχανο

 

ΚΙΛΟ

 

320

 

1,06

 

1%

1,05

 

335,81

 

14

 

Φασολάκια

 

ΚΙΛΟ

 

95

 

2,65

 

1%

2,62

 

249,23

 

15

 

Μελιτζάνες ΤΣΑΚΩΝΕΣ

 

ΚΙΛΟ

 

50

 

1,78

 

1%

1,76

 

88,11

 

16

 

Μελιτζάνες ΦΛΑΣΚΕΣ

 

ΚΙΛΟ

 

95

 

1,77

 

1%

1,75

 

166,47

 

17

 

Κολοκυθάκι

 

ΚΙΛΟ

 

95

 

2,21

 

1%

2,19

 

207,85

 

18

 

Πιπεριά πράσινη

 

ΚΙΛΟ

 

70

 

1,77

 

1%

1,75

 

122,66

 

19

 

Πιπεριά κόκκινη

 

ΚΙΛΟ

 

40

 

1,77

 

1%

1,75

 

70,09

 

20

 

Σπανάκι

 

ΚΙΛΟ

 

200

 

1,3

 

1%

1,29

 

257,40

 

21

 

Πορτοκάλι

 

ΚΙΛΟ

 

950

 

1,22

 

1%

1,21

 

1.147,41

 

22

 

Μήλο

 

ΚΙΛΟ

 

1.600

 

1,24

 

1%

1,23

 

1.964,16

 

23

 

Μπανάνα

 

ΚΙΛΟ

 

1.600

 

1,5

 

1%

1,49

 

2.376,00

 

24

 

Μανταρίνι

 

ΚΙΛΟ

 

720

 

1,22

 

1%

1,21

 

869,62

 

25

 

Αχλάδι

 

ΚΙΛΟ

 

950

 

2,58

 

1%

2,55

 

2.426,49

 

26

 

Ροδάκινο

 

ΚΙΛΟ

 

280

 

2,5

 

1%

2,48

 

693,00

 

27

 

Πεπόνι

 

ΚΙΛΟ

 

380

 

1,15

 

1%

1,14

 

432,63

 

28

 

Καρπούζι

 

ΚΙΛΟ

 

920

 

0,5

 

1%

0,50

 

455,40

 

29

 

Σταφύλι ραζακιά

 

ΚΙΛΟ

 

280

 

1,6

 

1%

1,58

 

443,52

 

30

 

Βερύκοκο

 

ΚΙΛΟ

 

300

 

1,63

 

1%

1,61

 

484,11

 

31

 

Κεράσι

 

ΚΙΛΟ

 

100

 

4,29

 

1%

4,25

 

424,71

 

32

 

Φράουλα

 

ΚΙΛΟ

 

200

 

2,6

 

1%

2,57

 

514,80

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 19.408,80 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 2.523,14 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 13

 

 

 21.931,94 €

 

1.14

 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml

 

ΚΙΒΩΤΙΑ

 

1000

 

3

 

2,98

 

2.980,00 €

 

2

 

Εμφιαλωμένο νερό 1,5lt*12 τεμ

 

ΚΙΒΩΤΙΑ

 

600

 

5,09

 

5,07

 

3.042,00 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 6.022,00 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 782,86 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ α

 

 

 6.804,86 €

 

3

 

Πορτοκαλάδα αναψυκτικό χωρίς ανθρακικό (1,5 λίτρο)

 

ΤΕΜ

 

200

 

1,31

 

1,29

 

258,00 €

 

4

 

Αναψυκτικό 500 ml

 

ΤΕΜ

 

2.800

 

0,5

 

0,48

 

1.344,00 €

 

5

 

Χυμός χωρίς ζάχαρη 330 ml

 

ΤΕΜ

 

1.465

 

0,62

 

0,60

 

879,00 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 2.481,00 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 570,63 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ β

 

 

 3.051,63 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 14 (α+β)

 

 

 24.983,57 €

 

1.15

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο

 

ΚΙΛΟ

 

1.120

 

8,92

 

2%

8,74

 

9.788,80 €

 

2

 

Μοσχάρι ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο

 

ΚΙΛΟ

 

1.120

 

8,92

 

2%

8,74

 

9.788,80 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 19.577,60 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 4.502,85 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ α

 

 

 24.080,45 €

 

3

 

Χοιρινό σπάλα νωπό χωρίς κόκκαλο

 

ΚΙΛΟ

 

800

 

5,07

 

2%

4,97

 

3.976,00 €

 

4

 

Χοιρινή μπριζόλα από χοιρινό νωπό λαιμό

 

ΚΙΛΟ

 

400

 

6

 

2%

5,88

 

2.352,00 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 6.328,00 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 822,64 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ β

 

 

 7.150,64 €

 

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 15 (α+β)

 

 

31.231,09 €

 

1.16

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Αρακάς κατεψυγμένος

 

ΚΙΛΟ

 

196

 

3,27

 

1%

3,24

 

635,04 €

 

2

 

Φασολάκια κατεψυγμένα

 

ΚΙΛΟ

 

190

 

2,08

 

1%

2,06

 

391,40 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 1.026,44 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 133,44 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ α

 

 

 1.159,88 €

 

3

 

Φύλλο κρούστας 1/2 κιλού

 

ΤΕΜ

 

50

 

3

 

2,99

 

149,5

 

4

Φύλλο σφολιάτας 1/2 κιλού

 

ΤΕΜ

 

59

 

3,8

 

3,79

 

223,61

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 373,11 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 85,82 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ β

 

 

 458,93 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 16

 

 

1.618,80 €

 

1.17

 

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Νωπό κοτόπουλο

 

ΚΙΛΟ

 

3.000

 

3,6

 

2%

3,53

 

10.590,00 €

 

2

 

Αυγά

 

ΤΕΜ

 

2.000

 

0,3

 

0,28

 

560,00 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 11.150,00 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 1.449,50 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 17

 

 

 12.599,50 €

 

1.18

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Πέρκα φέτες για φούρνο

 

ΚΙΛΟ

 

250

 

7,6

 

1%

7,52

 

1.880,00 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1.880,00 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

244,40 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 18

 

 

2.124,40 €

 

1.19

 

ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Βακαλάος για σούπα

 

ΚΙΛΟ

 

350

 

15

 

1%

14,85

 

5.197,50 €

 

2

φιλέτο πέρκας

 

ΚΙΛΟ

 

220

 

15

 

1%

14,85

 

3.267,00 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

8.464,50 €

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α.13%

 

1.100,39 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 19

 

9.564,89 €

 

ΣΥΝΟΛΟ 1-19 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

261.184,49 €

 

ΣΥΝΟΛΟ 1-19 ΜΕ ΦΠΑ

 

314.825,03 €

 

ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ


 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

Προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας

 

Προσφερόμενη τιμή μονάδας

 

Συνολική δαπάνη


 

Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου

 

TEMAXIA

 

 

Αριθμ.μαθητών 173* 144 ημέρες

 

1,502

 1,5

 

37.368,00 €


 

Φυσικός χυμός (250ml)

 

TEMAXIA

 

Αριθμ. Μαθητών 173*62ημέρες

 

0,457

 

0,457

 

4.901,78 €


 

ΣΥΝΟΛΟ

 

42.269,78 €


 

ΦΠΑ 23%

 

9.722,05 €


ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

51.991,83 € 

Β. π ρ ο τ ε ί ν ε ι προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της προμήθειας στον παραπάνω συμμετέχοντα, γιατί η προσφορά του θεωρείται συμφέρουσα, ως ανωτέρω.

 

 


Γ. Aναφορικά με την προμήθεια των ειδών της υποομάδας 4. –ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ της ομάδας 1. – Τρόφιμα ,καθώς επίσης για την προμήθεια των ειδών της ομάδας 2. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, και σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής οι υποβληθείσες προσφορές : της ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. για την υποομάδα 4 της ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ και της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για την ομάδα 2 – ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κρίθηκαν μη αποδεκτές. Συνεπώς η επιτροπή εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 έχοντας εξασφαλίσει  πριν τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με βάση την παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚΑ/204/15.09.2011).

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 


 

Η Επιτροπή

 

 

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Leave a Comment