Απόφαση αριθμ. 10/81/2016

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10594/18-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετικές εισηγήσεις της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

A.

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016

 

Μειώσεις:

Τον Κ.Α. 30/6234.0003 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών

της Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 100.000€ κατά 50.000,00 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 50.000,00

ευρώ από Π.Δ.

 

Από την παραπάνω μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 50.000€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από

το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 50.000€ για την δημιουργία :

 

Εντάσσουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα/ δημιουργούμε

 

Το νέο έργο στο τμήμα Β6 «Διάφορα Έργα» με Κ.Ε. 1079 και Κ.Α. 30/7336.0034 με τίτλο «Ανακατασκευή

Περιβάλλοντος χώρου Πολύκεντρου Ξυλοκέριζας» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ από Π.Δ.

 

≠ ≠ ≠

 

B.

 

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2016”

 

Ως προς το μέρος των εξόδων

Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των 6.317,40 € για τις δημιουργίες:

 

Δημιουργούμε :

Τον ΚΑ 30/8122.0001 με τίτλο «Έργα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8122 )» προϋπολογισμού 1.317,40€.

Τον Κ.Α. 00/8261.0001 με τίτλο “Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών”

 προϋπολογισμού 5.000,00 €.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/81/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment