Απόφαση αριθμ. 7/62/2016

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7859/26-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 62η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ.4721/5-2-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτηση του κ.Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 στα Ο.Τ. 775 – Κ.Χ.748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”.

 

Ο κ.Στυλιανός Στεργίου του Αποστόλου και της Αγγελικής με την με αριθμ. Πρωτ. 2055/19-01-2016 αίτησή του, ζητά εξώδικο συμβιβασμό ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, ως συνιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που

περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.775- Κ.Χ. 748 του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ.3920/ 15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

Συγκεκριμένα αιτείται τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής του από τον Δήμο Κορινθίων, ήτοι της αποζημίωσής του λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 47,34 τ.μ., ως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής, με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120€/τ.μ), αποδεχόμενος την υπ’ αριθμ.24/512/13-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

Επίσης, προσκόμισε στην Υπηρεσία μας και την υπ’ αριθμ.52/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος της αποζημίωσης που θα καθοριστεί για την επιφάνεια των 47,34 τ.μ., ως καθολικός διάδοχος των κ.κ.Αγγελικής και Χρήστου Αγγελαδάκη που εμφαίνονται στον πίνακα της πράξης εφαρμογής, κατόπιν της υπ’ αριθμ.18691/24-05-2012 γονικής παροχής – δωρεάς του Συμβ/φου Κορίνθου Αντωνίου Ρομπόκου.

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτουμένου εξώδικου συμβιβασμού για την εν λόγω αποζημίωση γης, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:

  • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2055/19-01-2016 αίτηση του κ.Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου

  • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κύρωσης της πράξης εφαρμογής περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”.

  • Αντίγραφο του Πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α.0603037

  • Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Η υπ’ αριθμ.24/512/13-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

  • Η υπ΄ αριθμ. 52/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος του ανωτέρω, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 στα Ο.Τ. 775 – Κ.Χ.748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”, με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120€/τ.μ), για επιφάνεια 47,34 τ.μ. και για τον λόγο αυτόν προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος του κ. Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 στα Ο.Τ. 775 – Κ.Χ.748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/62/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Σταυρέλης Νικόλαος

Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)

Leave a Comment