Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος, 22 Απριλίου 2016
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 15679
              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                   Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                    ΠΡΟΣ
                   Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου                                            Τ.. ……………………….
                                                                                                                Δημοτικό Σύμβουλο
  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
                   Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27ηΑπριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
 1. Πάγιες προκαταβολές στους προέδρους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 328/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου»
 4. Αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου».
 5. Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κλένια
 6. Γνωμοδότηση περί σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής σε τμήμα του Ο.Τ. 399 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Κεραμιδάκι» Δ.Κ. Κορίνθου
 7. Γνωμοδότηση περί σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία των κ.κ. Καμτσιώρα Δημητρίου και Μουρίκα Βασιλικής που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ. 394 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Κεραμιδάκι» Δ.Κ. Κορίνθου
 8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»
 9. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε επαγγελματικό χώρο ιδιοκτησίας Τσαμαντά Γεωργίου, στη περιοχή «Καζάρμα»
 10. Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Β. Ρώτα αρ. 6
 11. Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Κύπρου αρ. 91
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ προμήθειας “προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού”
 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ προμήθειας «προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος (2016)»
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016
 3. Διαγραφή ΤΑΠ έτους 2010 – 2011
 4. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 5. Διοργάνωση του 7ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2016» στη Δ.Ε. Σαρωνικού
 6. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Ηράκλειο – Κρήτης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ  

Leave a Comment