Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κόρινθος, 05-05-2016

     ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 16849

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

   Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθ. 6 Ν. 3669/2008) (ΚΔΕ) και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (άρθρ. 26 Ν. 3669/2008) (ΚΔΕ) η εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ προϋπολογισμού 50.000,00€  {συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ}.

   Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04, το ΠΔ 609/85 , ο Ν. 3548/2007, ο Ν.3669/08 και όλες οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του  Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου} την 24η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.

   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξη και άνω και για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α1 τάξη και άνω και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

     Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων {Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, πληρ. κ. Καραγιώργου Μαρία, τηλ.27410 40639} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment