Απόφαση αριθμ. 12/103/2016

Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 103η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού

Μέρος Α’

    Το με αρ. πρωτοκόλλου 15-5-2012/1517  ένταξη της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07», έχει  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου μας     στο μέρος  των  εσόδων και συγκεκριμένα στον  κωδικό 1328.0008 με  τίτλο : “Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07” ποσό 203.909,48 που πρόκειται να  εισπραχθεί από  το  προαναφερθέν  πρόγραμμα. Η εγγραφή  αυτού του ποσού στο μέρος των εξόδων έχει ως  εξής :

  Στον Κ.Α. Εξόδων 60/7341.0009 με  τίτλο : “Λειτουργία  κέντρου  συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών Θυμάτων βίας” με προϋπολογισμό 196.688,40€ αφορά  χρηματοδότηση από  το   ΕΣΠΑ

  και στον κ.α. Εξόδων “Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” με προϋπολογισμό 7.221,08 €  (ΑΔΣ 47/2016)  αφορά  χρηματοδότηση από  το   ΕΣΠΑ

 

     Σας  γνωρίζουμε  ότι  σχετικά  με  το προαναφερόμενο έργο λόγω  καθυστέρησης της ένταξης του έργου στην νέα προγραμματική περίοδο υπάρχει αδυναμία καταβολής των δεδουλευμένων για τους εργαζόμενους και της μισθοδοσίας των στελεχών του Κέντρου καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών.

    Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εκκαθάριση της μισθοδοσίας των  εργαζομένων  του  εν  λόγω κέντρου  καθώς  και των λειτουργικών δαπανών συνολικού ποσού 32.000€ € που αφορά : Δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές  λειτουργικές  δαπάνες , προτείνουμε όπως  προβλέπεται  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 άρθρο 9 παρ.14 )  την ενίσχυση του κ.α. Εξόδων  60/7341.0009 με το ποσό των 32.000 € από ίδιους πόρους.

    Όταν θα εισπραχθεί το ποσό αυτό από ΕΣΠΑ θα εισηγηθούμε, μετά την αποδοχή του, την τροποποίηση του προϋπολογισμού και το ποσό θα ενισχύσει το αποθεματικό.

    Επομένως  εισηγούμαστε την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού ως εξής:

 

Ως προς το Μέρος των εξόδων

Aπό το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 32.000,00€ προς ενίσχυση της  πίστωσης:

Ενισχύουμε:

Τον Κ.Α. εξόδων 60/7341.0009 με  τίτλο : “Λειτουργία  κέντρου  συμβουλευτικής  υποστήριξης γυναικών Θυμάτων βίας”  προϋπολογισμού 196.688,40 € με το ποσό των 32.000,00€ από πόρους δήμου επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  228.688,40  (196.688,40  ΕΣΠΑ, 32.000 € ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ)

Μέρος Β’

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την με αριθμό 787/19451/01-04-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την Θεώρηση της ΑΔΣ 47/2016

Ως προς το μέρος των εσόδων

Καταργούμε :

Τον κ.α. Εσόδου 0619.0012 με τίτλο “ΙΚΑ επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με την αριθμ.πρωτ. 3.24641/ Οικ. 3. 1574/ 26-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/ Β/ 27-8-2013)” προϋπολογισμού 36.470,39€

Λαμβάνουμε το ποσό των 36.470,39 € το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  36.470,39€ και

 Δημιουργούμε :

Τον κ.α. Εσόδου 1219.0002 με τίτλο “ΙΚΑ επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με την αριθμ. πρωτ. 3.24641/ Οικ. 3. 1574/ 26-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/ Β/ 27-8-2013)” προϋπολογισμού 36.470,39€

 

 

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.  

 

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/103/2016.-

 

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

Leave a Comment