Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Εξαμιλίων

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 125/2016

 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Εξαμιλίων».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ.
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ.
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ.
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
1.       την αριθμ. 2/15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναγκαιότητας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων,
2.       την αριθμ. 2/10/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εν λόγω εκμίσθωση,
3.       την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14890/16-04-2015 διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου Κορινθίων, με την οποία προκηρύσσεται δημοπρασία για την εν λόγω εκμίσθωση,
4.       το από 27-04-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
5.       την αριθμ. 9/83/2015απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό για τη εν λόγω εκμίσθωση και ανακηρύσσεται πλειοδότρια  η κα. ΠΙΠΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου.
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό, ζητήθηκε προφορικά από την υπηρεσία μας η οικοδομική άδεια του δημοτικού ακινήτου-αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στην πλατεία Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.  Σας ενημερώνουμε ότι για το ανωτέρω ακίνητο εκδόθηκε η με αριθμό 448/1986 οικοδομική άδεια Πολεοδομίας Κορίνθου, η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ, συνεπώς θεωρείται ως μη υπάρχουσα.  Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι από 30-11-2015 έχει γίνει δήλωση ένταξης του εν λόγω ακινήτου σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων, η οποία διαδικασία μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η υπηρεσία μας θα ήθελε να επισημάνει ότι στην αριθμ. 2/15/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί αναγκαιότητας μίσθωσης του ως άνω ακινήτου, αναφέρεται ότι πρόκειται για ακίνητο εμβαδού 70τ.μ., και εν συνεχεία, στην αριθμ. 14890/16-04-2015 διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδόθηκε βάσει της αριθμ. 2/10/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας, αναφέρεται η ίδια περιγραφή του ακινήτου, η οποία όμως είναι εσφαλμένη, καθώς το υπάρχον ακίνητο είναι το εξής: Ισόγειο υπερυψωμένο κεραμοσκεπές αναψυκτήριο συνολικού εμβαδού Ε=99,78τ.μ., εκ των οποίων εμβαδόν Ε=85,02τ.μ. είναι χώρος κύριας χρήσης (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Υ.Ε.) και εμβαδόν Ε=14,76τ.μ. είναι χώρος βοηθητικής χρήσης (αποθήκη του καταστήματος).  Επίσης υπάρχει μπαζωτός εξώστης εμβαδού Ε=56,57τ.μ. και δύο μπαζωτές κλίμακες εμβαδών Ε1=1,32τ.μ. και Ε2=1,35τ.μ.». 
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της 448/1986 άδειας οικοδομής, η οποία θεωρείται ως μη υπάρχουσα, αντίγραφο της με Α/Α 3069024 δήλωσης ένταξης Ν. 4178/2013 του εν λόγω ακινήτου, καθώς και το από Σεπτέμβριο 2015 σχετικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, προκειμένου για τις δικές σας ενέργειες προς αποκατάσταση των εσφαλμένων πράξεων των οργάνων σας».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου, λόγω εσφαλμένων τετραγωνικών μέτρων που προκύπτουν από την αριθμ. 448/1986 οικοδομική άδεια πολεοδομίας και την αριθμ. α/α δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 του εν λόγω ακινήτου.
 
Η δημοπρασία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 192 § 1 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
( και με την ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων)
 
Την επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων και αποτελείται από: Ισόγειο υπερυψωμένο κεραμοσκεπές αναψυκτήριο συνολικού εμβαδού Ε=99,78τ.μ., εκ των οποίων εμβαδόν Ε=85,02τ.μ. είναι χώρος κύριας χρήσης (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Υ.Ε.) και εμβαδόν Ε=14,76τ.μ. είναι χώρος βοηθητικής χρήσης (αποθήκη του καταστήματος).  Επίσης υπάρχει μπαζωτός εξώστης εμβαδού Ε=56,57τ.μ. και δύο μπαζωτές κλίμακες εμβαδών Ε1=1,32τ.μ. και Ε2=1,35τ.μ.. 
Το ανωτέρω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.
Η εκμίσθωση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας»
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 125 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-04-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 

Leave a Comment