Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων

                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 139/2016
 
Θέμα 31οΗ.Δ.: «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διαγραφής οφειλών και προσαυξήσεων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από 20-02-2016 και 31-03-2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
Α. «1) Ο κ. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με την υπ’ αρ. 3653/29-01-2016 αίτηση του, ζητάει την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις της οφειλής του από 3 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Επικαλείται οικονομική αδυναμία λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας.
Επισυνάπτει: 1) κάρτα ανεργίας, 2) εκκαθαριστικό εφορίας, 3) ατομική καρτέλα οφειλέτη.
2) Η κ. ΜΑΤΑΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με την υπ’ αρ. 4136/2-2-2016 αίτησή της, ζητάει την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις της οφειλής της από παράβαση Κ.Ο.Κ., έτους 1993. Η υπηρεσία μας συναινεί».
 
Β. «Ο Δήμος Κορινθίων είναι εγγυητής σε δάνειο της ΔΕΥΑΚ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Από την Α΄ Κατανομή ΚΑΠ 2014 που μας καταβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω Τ.Π. & Δανείων έγινε παρακράτηση από το Δήμο Κορινθίων ποσό 1.140,60 €. Το εν λόγω ποσό αφορούσε τόκους υπερημερίας λόγω φερόμενης καθυστέρησης καταβολής του δανείου από μέρος της ΔΕΥΑΚ. Για το λόγο αυτό με τον υπ’ αριθμ. 59 χρηματικό κατάλογο ο οποίος βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθμ. 1972/19.10.2015 αποδεικτικό, ζητήσαμε από τη ΔΕΥΑΚ να μας καταβάλλει το ποσό το οποίο μας παρακρατήθηκε για λογαριασμό της. Κατόπιν αλληλογραφίας μας με τη ΔΕΥΑΚ, ενημερωθήκαμε ότι το συνολικό ποσό του δανείου είχε καταβληθεί εμπρόθεσμα και λανθασμένα το Τ.Π & Δανείων το παρακράτησε από την Τακτική Κατανομή του Δήμου. Σε συνέχεια με έγγραφό μας προς το Τ.Π. & Δανείων ζητούσαμε την επιστροφή του ποσού διότι η καταβολή της δόσης δανείου ήταν εμπρόθεσμη από τη ΔΕΥΑΚ και μη νόμιμα παρακρατήθηκε τόκος υπερημερίας. Το Τ.Π. & Δανείων μας απέστειλε κατάσταση στην οποία μας ενημερώνει ότι το εν λόγω ποσό επεστράφη στο Δήμο Κορινθίων υπό τη μορφή πίστωσης του ποσού σε τοκοχρεολυτική δόση δανείων του Δήμου με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δόσης κατά το συγκεκριμένο ποσό. Κατόπιν των ανωτέρω και την τακτοποίηση του θέματος, πρέπει να διαγραφεί το χρέος της ΔΕΥΑΚ ποσού 1.140,60 €».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις από 20-02-2016 και 31-03-2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 174 § 3 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Τη διαγραφή των προσαυξήσεων που οφείλει ο κ. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου για τρεις (3) παραβάσεις Κ.Ο.Κ., για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
2. Τη διαγραφή των προσαυξήσεων που οφείλει ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΑΤΣΗΣ για παράβαση Κ.Ο.Κ. έτους 1993, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 4136/2-2-2016 αίτηση του ανωτέρω και της Μαργαρίτας Ματάτση.
3. Τη διαγραφή οφειλής της ΔΕΥΑΚ ποσού 1.140,60 €, που αφορούσε τόκους υπερημερίας λόγω φερόμενης καθυστέρησης καταβολής του δανείου από μέρος της ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 59 χρηματικό κατάλογο, ο οποίος βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθμ. 1972/19.10.2015 αποδεικτικό, για τον λόγο που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 139 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment