Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/12.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 142/2016
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης συνέχισης της λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για τη καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ 08/2016 και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13562/08-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο  (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος,
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Κορδώσης Χρήστος
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Καρασάββας Ιωάννης
11.    Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, εκ του συνολικού αριθμού των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση, ο Βασίλειος Καλλιμάνης, Πρόεδρος Αγιονορίου.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης συνέχισης της λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για τη καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ 08/2016 και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης»,  έθεσε υπόψη των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:
 
1.       Την υπ΄ αριθμ. 45/4/22.02.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων  για συμμετοχή στο έργο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» για την ενσωμάτωση της πράξης στον ετήσιο προγραμματισμό του.
2.       Την υπ΄ αριθμ. 10642/22.03.2012 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την πρόθεση υλοποίησης με ίδια μέσα «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης » της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης » του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
3.       Την υπ΄ αριθμ. 1517/15.05.2012  απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδ. ΟΠΣ 376269 του  ειδικού στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 », για τον άξονα προτεραιότητας 07, με τον κωδικό πράξης 376269, τον κωδικό ΣΑΕ 455/8, τον κωδικό πράξης ΣΑΕ 2012ΣΕ45580025 και τον κωδικό δικαιούχου Δήμου Κορινθίων 40128139.
4.       Την υπ΄ αριθμ. 14/254/27.06.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων  για αποδοχή χρηματοδότησης της  πράξης  και  τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος με  τίτλο: «Ανάπτυξη  δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της  Βίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης – του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 », για τον άξονα προτεραιότητας 07.
5.        Το υπ΄ αριθμ. 1998/10.07.2012 έγγραφο ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας  Ισότητας των φύλων για την προέγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
6.       Την υπ’ αριθμ. 280/19.07.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2012».
7.       Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
8.       Το υπ’ αριθμ. 48068/21.12.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».
9.       Την υπ’ αριθμ. 24/16.01.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη εγκριθέντος προσωπικού προς υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» και την υπ’ αριθμ. 4871/554/14.02.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της ανωτέρω απόφασης.
10.   Την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 του Δήμου Κορινθίων για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος και την υπ’ αριθμ. 1928/28.03.2013 έγκριση της άνω ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.
11.   Την υπ΄ αριθμ. 52886/25.09.2013 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος», συνολικά τριών (3) ατόμων, ήτοι ενός (1) ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1225/τ. Γ’/24.10.2013).
12.   Τις υπ’ αριθμ. 62773,62734,62735/12.11.2013 συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι ενός (1) ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων, αντίστοιχα.
13.   Την υπ’ αριθμ. 36/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων με θέμα: «Αποστολή αιτήματος του Δήμου για την ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων ΙΔΟΧ  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ».
14.   Το υπ’ αριθμ. 6192/11-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».
15.   Την υπ΄ αριθμ. 55258/13-8-2014 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ανανέωση συμβάσεων  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος», συνολικά τριών (3) ατόμων, ήτοι ενός (1) ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1548//τ. Γ’/17-11-2014).
16.   Το υπ΄ αριθ: 15891/22-4-2015  έγγραφο του  Δημάρχου Κορινθίων με  θέμα : «συνέχιση της λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της τοπικής  αυτοδιοίκησης  προς  όφελος  των  Γυναικών και  για  την  καταπολέμηση  της βίας ».
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Αυτοτελούς   Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία  έχει ως εξής:
«Έχοντας υπ’ όψη :
την αριθ. πρωτ. 1240/31-3-2016 πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με κωδικό 08/2016 και α/α ΟΠΣ 1430 όπου καλεί ως δυνητικό δικαιούχο και το Δήμο Κορινθίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση λειτουργίας και η αναβάθμιση του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Κορινθίων, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».
Την λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Κορινθίων  από το έτος  2013, σε κτίριο του Δήμου Κορινθίων  επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας 57 στην Κόρινθο  του οποίου η  λειτουργία και ο εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκαν από αντίστοιχα υποέργα του προγράμματος  κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπως και η μισθοδοσία των τριών στελεχών, που προσλήφθηκαν για τη λειτουργία του Κέντρου.
Οι  δράσεις του Δικτύου Δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
 Η χρηματοδότηση των Συμβουλευτικών Κέντρων καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, αφορά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους (σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για υποδομές και κτιριακές παρεμβάσεις) για τρία έτη, με ενδιάμεση αξιολόγηση των δομών στους δεκαοκτώ μήνες με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου έργου.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων που θα αναπτυχθούν από τους Δήμους θα πρέπει να συνεχίσουν να περιλαμβάνονται υποχρεωτικές δράσεις και υπηρεσίες που υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων.
Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής αφορούν ενδεικτικά σε:
 

1. Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης

 

2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση

 

3. Δράσεις δικτύωσης

 

4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας παρακολούθησης των ωφελούμενων, ως Δικαιούχος θα πρέπει να διασφαλίσουμε την παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν, είτε από το Κορινθίων  είτε από συνεργαζόμενο Φορέα/υπηρεσία (followup), στο πλαίσιο συνεργασίας και δικτύωσης του Συμβουλευτικού Κέντρου.
Στο πλαίσιο αυτών των «Οριζοντίων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών», η ΓΓΙΦ σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς αναλαμβάνουν τη διασφάλιση ενός Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, μέσω της εκπόνησης/επικαιροποίησης εγχειρίδιων, εργαλείων συμβουλευτικής καθώς και διοικητικών εγγράφων και εγγράφων τυποποίησης της λειτουργίας των δομών (Κανονισμός Λειτουργίας, Οδηγοί / Εργαλεία συμβουλευτικής, Κώδικας Δεοντολογίας, Πρωτόκολλα συνεργασίας, Οδηγός δικτύωσης κ.λπ.) που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων.
 
Ο Δήμος Κορινθίων , ως δικαιούχος  Συμβουλευτικού Κέντρου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Έργου, καθώς και για την εφαρμογή της πολιτικής για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, υποχρεούται να συνάψει Προγραμματική Συμφωνία με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ    και άλλους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Δικτύου δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.
 
 

Η εν λόγω Προγραμματική Συμφωνία με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ αναφορικά με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Δικτύου δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, που υποβάλλεται συνημμένα στην εισήγηση θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης.

 
Οι ανάγκες χρηματοδότησης της δομής με τα δεδομένα της 30ης Νοεμβρίου 2015 που ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ανέρχεται σε 57.614,04 € ετησίως, που επιμερίζεται σε : 52.958,04.€ για τη μισθοδοσία των τριών εργαζομένων στη δομή και 10.700,00 € για τα λειτουργικά έξοδα της δομής.
 

Συνολικά 204.942,12 € σε βάθος τριετίας.

 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η από την πρόσκληση η 1η Δεκεμβρίου 2015. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2022.
 
Εισηγείται :
 
–Να εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ποσού 204.942,12 € και του σχετικού φακέλου από το Δήμο Κορινθίων  στην αριθ. πρωτ. 31-3-2016/1240 πρόσκληση της, Περιφέρειας Πελοποννήσου με κωδικό ΠΕΛ08/2016 και α/α ΟΠΣ 1430 στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» .
 
–Να εγκρίνει την  προγραμματική Συμφωνία που υποβάλλεται συνημμένα, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων  της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την υπο-ένταξη πράξη :
 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Κορινθίων».
-να  εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Κορινθίων  κ. Αλέξανδρο Πνευματικό  για την υπογραφή  των παραπάνω».
Τέλος ο Πρόεδρος  έθεσε ενώπιον του Συμβουλίου  σχέδιο της Προγραμματικής Συμφωνίας  μεταξύ του Δήμου Κορινθίων, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), η οποία έχει διανεμηθεί στους  Συμβούλους και ζήτησε την  τοποθέτηση επί τους θέματος και την  έγκριση της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,  την πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 1240/31-3-2016  και κωδ. αριθ. 08/2016, της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
               
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την υποβολή πρότασης από το Δήμο Κορινθίων, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό  ΠΕΛ08/2016 και α/α ΟΠΣ 1430 της Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο Ε.Π. «Πελοπόννησος», άξονα προτεραιότητας 2Α  «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» με την ιδιότητα του δυνητικού δικαιούχου, για ένταξη και χρηματοδότηση με το ποσό των 204.942,12 €, της συνέχισης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». 
Β.-  Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  – συμφωνίας  μεταξύ του Δήμου Κορινθίων, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)  και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) , η οποία κατά άρθρο  έχει ως εξής:
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
 
Στην Αθήνα, σήμερα την χχη ………………………., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
 
1.       τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, (ΓΓΙΦ) αρμόδια για την άσκηση πολιτικής ισότητας των φύλων, που εδρεύει στην Αθήνα, Δραγατσανίου 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα, και θα καλείται εφεξής «η ΓΓΙΦ»
 
2.       το Δήμο Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Κορινθίων  κ. Αλέξανδρο Πνευματικό  και θα καλείται  εφεξής « ο Δικαιούχος»
 
3.         το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου,Τ.Κ. 10681 εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ειρήνη Αγαθοπούλου και θα καλείται εφεξής «το ΚΕΘΙ»  
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
 
Α) την Πρόσκληση με κωδ. 03_Α.1.1._01, Α/Α ΟΠΣ:1168και αρ. πρωτ. 109/19.01.2016 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων»
Β) την Πρόσκληση με κωδικό 08/2016 και α/α ΟΠΣ 1430με αρ.πρωτ.1240/31-3-2016 για την Πράξη «.«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»
Γ) την υπ.αριθ………………….. απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων  για τη συμμετοχή του στο έργο
και με στόχο το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των απαιτούμενων δράσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω υπό ένταξη – Πράξης , η  οποία θα καλείται  εφεξής «η Πράξη» :
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Α) Προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2007-2013
 
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), μέσω της χρηματοδότησης από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013,  δημιούργησε ένα δίκτυο εξήντα μίας (61) Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ως εξής:
·         Την 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS -15900, παράλληλα με μια ολοκληρωμένη δέσμη οριζοντίων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας, με σκοπό το συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς άσκησης πολιτικής, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αρμόδιων κρατικών και άλλων φορέων, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, την επιμόρφωση κρατικών λειτουργών καθώς και την παροχή νομικής βοήθειας με έμφαση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, σε εθνικό επίπεδο.
§         Κάθετες παρεμβάσεις περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που αφορούσαν στην ανάπτυξη 39 Συμβουλευτικών Κέντρων και 19 Ξενώνων Φιλοξενίας στις έδρες ή/και στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις των Περιφερειών με αντικειμενικά πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας με στόχο την υποστήριξη των γυναικών – θυμάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
§         Αναβάθμιση της λειτουργίας 2 Ξενώνων φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μια στο Ν. Αττικής και μια στο Ν. Θεσσαλονίκης.
 
Β) Νέα προγραμματική Περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020
 
Η συνέχιση της λειτουργίας του ανωτέρω δικτύου Δομών, με στόχο τη συνεχιζόμενη παροχή των υπηρεσιών τους, εξασφαλίστηκε μέσω της χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από τη λήξη της υλοποίησης των προηγουμένων αντίστοιχων Πράξεων, του ΕΣΠΑ 2007-2013, με ενδιάμεση αξιολόγηση των δομών στους δεκαοκτώ μήνες με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του παραγόμενου έργου.
 
Επιπλέον, συνεχίζεται ηυλοποίηση των οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας στο πλαίσιο της (υπό ένταξη) Πράξης με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων», με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, μέσω χρηματοδότησης από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020. Οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες). 
 
Στόχος του δικτύου Δομών είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας ή /και γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η εργασιακή υποστήριξη των γυναικών για προώθησή τους στην απασχόληση, όταν απαιτείται. Οι Δομές, για τη λειτουργία τους, ακολουθούν τις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές είχαν τεθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και όπως πρόκειται να επικαιροποιηθούν από τη ΓΓΙΦ.
 
Στο πλαίσιο των «Δράσεων Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων», η ΓΓΙΦ σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς αναλαμβάνουν τη διασφάλιση ενός Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, μέσω της εκπόνησης/επικαιροποίησης εγχειρίδιων, εργαλείων συμβουλευτικής καθώς και διοικητικών εγγράφων και εγγράφων τυποποίησης της λειτουργίας των δομών (π.χ. κανονισμός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.), εργαλείου αποτίμησης-αξιολόγησης του παραγόμενου έργου,  καθώς και Πρότυπο εργαλείο εκπόνησης Σχεδίου Βιωσιμότητάς τους.
 
 
ΑΡΘΡΟ 1
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 
Όπως αναφέρθηκε στο προοίμιο οι συμβαλλόμενοι έχουν αναλάβει την υλοποίηση Πράξεων που, αν και χρηματοδοτούνται από διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα, λειτουργούν συμπληρωματικά.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Κορινθίων  έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»
 (η  οποία  καλείται    εφεξής η  Πράξη) η  οποία θα χρηματοδοτηθεί  από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Περιφέρειας Πελοποννήσου   2014-2020
ενώ οι ακόλουθοι φορείς: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) από κοινού υλοποιούν τη δέσμη των Οριζοντίων Παρεμβάσεων.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία των Πράξεων, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας, θεωρείται αναγκαία η σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας, με την οποία προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση των αντικειμένων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του Δικτύου  Δομών για την πρόληψη και καταπολέμηση της  έμφυλης βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η παρούσα Συμφωνία έχει ως αντικείμενο την καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι Φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
 
2.1. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αναλαμβάνει:
·         Να παρέχει το Κοινό Πλαίσιο λειτουργίας και δεοντολογίας των Δομών και της μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής μέσω εργαλείων που εκπονήθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (Οδηγός Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Λειτουργίας των Υποστηρικτικών Δομών, Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης, Κανονισμοί λειτουργίας των δομών, Κώδικες δεοντολογίας κ.ά.). Τα εργαλεία αυτά, πρόκειται να επικαιροποιηθούν (Κανονισμοί λειτουργίας των δομών, Κώδικες δεοντολογίας κ.ά.) ή/και να αναπτυχθεί  Οδηγός συμβουλευτικής για την απασχόληση, καθώς και άλλα απαραίτητα πρότυπα σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του Έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών στο Δίκτυο των δομών.
·         Να παρέχει στους Δικαιούχους τις αναγκαίες κατευθύνσεις και οδηγίες για την τήρηση και λειτουργία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ως και για την απόκτηση της αναγκαίας εκ του νόμου σχετικής άδειας.
·      Να παρέχει σύγχρονο εργαλείο αποτίμησης και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου του Δικτύου των δομών ενιαίο για όλες τις δομές , καθώς και Πρότυπο Σχέδιο για τη βιωσιμότητα κάθε δομής.
·         Να μεριμνήσει για τη διενέργεια της αποτίμησης/αξιολόγησης του έργου των δομών στη βάση σχετικού εργαλείου που θα εκπονήσει και με στοιχεία που θα αντλήσει, κατά κύριο λόγο, από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της οποίας δικαιούχος είναι η ΕΕΤΑΑ.
·         Να συστήσει και να συντονίσει την Επιτελική Ομάδα Συντονισμού με αντικείμενο την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο της αποτίμησης και της αξιολόγησης της δράσης των δομών.
·         Να καλεί, adhoc, στις συναντήσεις της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού, εκπρόσωπο τουΔικαιούχου, για την επίλυση ζητημάτων που μπορεί να προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης. 
·       Να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  ΕΚΔΔΑ, Πρόγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών των Δομών.
·       Να συνεχίσει τη λειτουργία και την παρακολούθηση της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900.
·       Να αναπτύξει και να υλοποιήσει Εθνική Καμπάνια Ενημέρωσης υλοποιώντας δράσεις δημοσιότητας με την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών μέσων (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση κ.λπ.) και ενεργειών (tv/radiospot, ημερίδες, φυλλάδια, θεατρικά δρώμενα, παρεμβάσεις σε σχολεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. αθλητικούς και άλλους χώρους κ.λπ.), που ως κύριο στόχο θα έχουν τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικά, αλλά και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού ειδικά σε θέματα έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, πορνεία και διακίνηση & εμπορία γυναικών με σκοπό την εκμετάλλευση), καθώς και την πρόληψη τέτοιων φαινόμενων. Επιπλέον, στοχεύουν στην προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών τους, στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που ανέχονται και αναπαράγουν τη βία, αλλά και στη διάχυση της πληροφόρησης για τις υπάρχουσες δομές στήριξης και προστασίας των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας . Δεδομένου ότι  οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) αντιμετωπίζουν αποκλεισμό  από την αγορά εργασίας, μέρος των ενεργειών ή συμπληρωματικά οι ενέργειες δημοσιότητας θα  στοχεύουν στην  ενημέρωση/πληροφόρηση για νέες και καινοτόμες  ευκαιρίες  απασχόλησης  που αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και εναλλακτικές μορφές απασχόλησης όπως  η κοινωνική επιχειρηματικότητα.
·       Αναλαμβάνει τη σύναψη Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους για την παροχή νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας.
 
2.2   Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας αναλαμβάνει τηνεπίβλεψη/παρακολούθηση και συντονισμό των Δομών του Δικτύου (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει:
Α. Το συντονισμό και την επιστημονική, οργανωτική/διοικητική και τεχνικο-οικονομική παρακολούθηση του συνολικού έργου, ως εξής:
·       Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου λειτουργίας των δομών και μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής διαδικασίας, όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα (π.χ. κανονισμός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.).
·       Συνεργασία με τη ΓΓΙΦ για την παραγωγή ή/και επικαιροποίηση εργαλείων (π.χ. κανονισμοί λειτουργίας των Δομών, κώδικες δεοντολογίας, οδηγός συμβουλευτικής για την απασχόληση κ.λπ.), την ευθύνη των οποίων έχει η ΓΓΙΦ.
·       Συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ για την επεξεργασία των καταχωρημένων, από τα στελέχη των Δομών, στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε μηνιαία βάση ανά δομή για την αποτύπωση της δράσης της (π.χ. στοιχεία για συνεδρίες, ωφελούμ,ενες, δικτύωση κ.λπ.).
·       Συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και τη ΓΓΙΦ για την επιμόρφωση των στελεχών των Δομών.
·       Προγραμματισμός ενεργειών, σχεδιασμός και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των δράσεων του συνόλου του έργου από την τριμελή ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού του ΚΕΘΙ.
·       Επιστημονική υποστήριξη των στελεχών των Δομών σε θέματα έμφυλης βίας και συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου καθώς και σε θέματα εργασιακής συμβουλευτικής.
·       Συντονισμό και επίβλεψη του έργου και των καθηκόντων των συμβούλων/στελεχών των Δομών του Δικτύου ως προς τη λειτουργία και την οργάνωση της Δομής, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη δικτύωση των δομών με άλλους φορείς, καθώς και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μέσω των εποπτών/-τριών.
·       Συντονισμό των εποπτών/-τριών και υποβοήθηση για την άσκηση των καθηκόντων τους προκειμένου να επιβλέψουν τα στελέχη των Δομών του Δικτύου ως προς τη συμβουλευτική διαδικασία, τη λειτουργία των δομών, καθώς και τη δικτύωση με τους φορείς και την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα βίας κατά των γυναικών.
·       Παρακολούθηση της καταχώρησης των στοιχείων της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μηναία βάση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
·       Πραγματοποίηση επιτόπιων συναντήσεων στις Δομές του Δικτύου και παροχή οδηγιών για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων (και μέσω καθημερινής τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας), για την επιστημονική και οργανωτική/διοικητική επίβλεψη των δομών.
·       Επικουρία στελεχών/συμβούλων των δομών του δικτύου για την αξιοποίηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και ανάδειξης καλών πρακτικών.
·       Προτάσεις για  πιθανές ενέργειες βελτίωσης του παρεχόμενου έργου των Δομών.
 
Β.     Το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης για την ψυχολογική εποπτεία στα στελέχη των Δομών του Δικτύου για την υποστήριξη και ενδυνάμωσή τους, ως εξής:
·            Παροχή τρίωρης ψυχολογικής εποπτείας σε μηνιαία βάση από επόπτες/-τριες ψυχολόγους στα στελέχη των Δομών, για τη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου και ορίων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (π.χ. αποφυγή επαγγελματικού στρες και κόπωσης, burn out κ.λπ.).
Γ.     Το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης για την Νομική Βοήθεια σε γυναίκες θύματα βίας ως εξής:
  • Παροχή,σε συνεργασία με τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους, κατόπιν υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας υπηρεσιών δωρεάν νομικής βοήθειας (legalaid) σε γυναίκες θύματα βίας. Επισημαίνεται ότι η ΓΓΙΦ αναλαμβάνει τη σύναψη Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους για την παροχή νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας και το ΚΕΘΙ την εξειδίκευση της συνεργασίας, καθώς και την υλοποίηση του Προγράμματος.
 
 
2.3 Ο Δήμος ως δικαιούχος αναλαμβάνει:
·         Να συνεργάζεται με την ΓΓΙΦ ως φορέα πολιτικής για την ισότητα των φύλων στις ενέργειες και πρωτοβουλίες που προτείνονται για την αποτελεσματική λειτουργία του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Καμπάνιας Ενημέρωσης που θα διενεργήσει η ΓΓΙΦ.
·         Να συνεργάζεται και να υιοθετεί πιθανές προτάσεις/ ενέργειες για τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου που θα προτείνει το ΚΕΘΙ, καθώς έχει τον επιστημονικό συντονισμό, την επίβλεψη / παρακολούθηση και την οργανωτική στήριξη των δομών.
·         Να διασφαλίζει τη συνεργασία με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση των στελεχών τους στις δομές του Δικτύου, βάσει των αρμοδιοτήτων και δράσεων που οι ανωτέρω φορείς έχουν αναλάβει.
·         Να διασφαλίζει ότι η δομή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Πρόσκληση και σύμφωνα με το πλαίσιο των βασικών αρχών και κανόνων που θέτει η ΓΓΙΦ.
·         Να διασφαλίζει την πλήρη στελέχωση των δομών με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες και θέσεις
·         Να διασφαλίσει τη συμμετοχή των στελεχών των δομών στις επιμορφωτικές δράσεις που θα σχεδιάσει η ΓΓΙΦ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, αναλαμβάνοντας την κάλυψη  δαπανών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή τους σε αυτές (π.χ μετακίνηση).
·         Να συνεχίσει τη λειτουργία των δομών με το υφιστάμενο εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και ευαισθητοποιημένο προσωπικό, λόγω της ήδη μεγάλης εμπειρίας που έχει αποκτήσει στη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
·         Να διασφαλίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ενδιαφερόμενες γυναίκες σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο λειτουργίας και δεοντολογίας των Δομών και της μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής που θέτει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
·         Να διασφαλίζει τη συμμετοχή των στελεχών των δομών στις δράσεις της ψυχολογικής εποπτείας που θα υλοποιήσει το ΚΕΘΙ.
·         Να διασφαλίζει τη συνεργασία των στελεχών των Συμβουλευτικών Κέντρων με το ΚΕΘΙ για την παροχή νομικής βοήθειας σε συμβουλευόμενες.
·         Να υλοποιεί ενέργειες δικτύωσης με όλες τις δομές του Δικτύου (Συμβουλευτικά Κέντρα, πανελλαδική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900) και τους φορείς που λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
·         Να διασφαλίζει ότι τα στελέχη των δομών θα συλλέγουν συστηματικά στοιχεία για τις ωφελούμενες και τους δράστες και θα ενημερώνουν συστηματικά την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, καθώς και να παραχωρεί στοιχεία για τη λειτουργία της δομής που αιτείται η ΓΓΙΦ ή/και το ΚΕΘΙ ή/και η ΕΕΤΑΑ.
·         Να μεριμνήσει, σε συνεργασία με την ΓΓΙΦ, και την ΕΕΤΑΑ για την έκδοση των σχετικών αδειών από την αρχή προστασίας δεδομένων, καθώς και για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.
·         Να διασφαλίζει ότι τα στελέχη των δομών θα εκπονούν τον ατομικό τους απολογισμό, καθώς και το συνολικό απολογισμό της δομής, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
·         Να διασφαλίζει την ανάπτυξη ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τον Πλάνο Δημοσιότητας και Δικτύωσης που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Δελτίο της πράξης και στην Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα.
·         Να παράσχει κάθε δυνατή αρωγή και πληροφόρηση στους φορείς που θα αναλάβουν την αξιολόγηση των δομών και κυρίως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, στην ΓΓΙΦ και στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ.
·         Να διασφαλίσει την εποπτεία και παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας καθ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν (follow-up).
·         Να εκπονήσει σχέδιο για τη βιωσιμότητα της δομής, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις  (24) μήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε δομής, σύμφωνα με το Πρότυπο Σχέδιο που θα τούς παράσχει η ΓΓΙΦ.
·         Να ενημερώνει γραπτώς την Επιτελική Ομάδα Συντονισμού, είτε απευθείας τη ΓΓΙΦ είτε το ΚΕΘΙ, για οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης/ των Πράξεων. 
·         Να συνεργάζεται με το ΚΕΘΙ, που έχει τον επιστημονικό συντονισμό, την επίβλεψη / παρακολούθηση και την οργανωτική στήριξη των δομών για την αποτελεσματική λειτουργία της Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την έκδοση της «Απόφασης Ολοκλήρωσης» των Πράξεων.  
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (04) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (01) και το τελευταίο θα υποβληθεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ (τομέας Εσωτερικών).
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 
Αλέξανδρος Πνευματικός
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται, προκειμένου να υποβληθεί ο σχετικός φάκελος, προς ένταξη και χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης καθώς και της σχετικής σύμβασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 142 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  13 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment