Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/12.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 144/2016
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13562/08-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο  (22) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος,
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Κορδώσης Χρήστος
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Καρασάββας Ιωάννης
11.    Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, εκ του συνολικού αριθμού των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση, ο Βασίλειος Καλλιμάνης, Πρόεδρος Αγιονορίου.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 12/103/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και την από 08.04.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και ζήτησε την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
               
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 12/103/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Μέρος Α’
Το με αρ. πρωτοκόλλου  1517/15-5-2012  έγγραφο  ένταξης της  πράξης με  τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – (Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07»   , έχει  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου μας   στο μέρος  των  εσόδων και συγκεκριμένα στον  κωδικό 1328.0008 με  τίτλο : ‘Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07‘’ ποσό 203.909,48 που  πρόκειται να  εισπραχθεί από  το  προαναφερθέν  πρόγραμμα. Η εγγραφή  αυτού του ποσού στο μέρος των εξόδων έχει ως  εξής :
 
Στον Κ.Α. εξόδων 60/7341.0009 με  τίτλο : “Λειτουργία  κέντρου  συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών Θυμάτων βίας” με προϋπολογισμό 196.688,40 € αφορά  χρηματοδότηση από  το   ΕΣΠΑ  και
Στον Κ.Α. εξόδων 60/8122.0006 “ Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” με προϋπολογισμό 7.221,08 € (ΑΔΣ 47/2016)  αφορά  χρηματοδότηση από  το   ΕΣΠΑ
 Σας  γνωρίζουμε  ότι  σχετικά  με  το προαναφερόμενο έργο λόγω  καθυστέρησης της ένταξης του έργου στην νέα προγραμματική περίοδο υπάρχει αδυναμία καταβολής των δεδουλευμένων για τους εργαζόμενους και της μισθοδοσίας των στελεχών του Κέντρου καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εκκαθάριση της μισθοδοσίας των  εργαζομένων  του  εν  λόγω κέντρου  καθώς  και των λειτουργικών δαπανών συνολικού ποσού 32.000€ που αφορά : Δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές  λειτουργικές  δαπάνες, ενισχύουμε, όπως  προβλέπεται  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 άρθρο 9 παρ.14 ) το κ.α. εξόδων  60/7341.0009 με το ποσό των 32.000 € από ίδιους πόρους.
Όταν θα εισπραχθεί το ποσό αυτό από ΕΣΠΑ θα εισηγηθούμε, μετά την αποδοχή του, την τροποποίηση του προϋπολογισμού και το ποσό θα ενισχύσει το αποθεματικό.
 
 

Επομένως  εισηγούμαστε  την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού ως εξής

 
 

 Ως προς το Μέρος των εξόδων

 
Aπό το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 32.000,00€ προς ενίσχυση της  πίστωσης:
 

 

 

Ενισχύουμε:

Τον Κ.Α. εξόδων 60/7341.0009 με  τίτλο :” Λειτουργία  κέντρου  συμβουλευτικής  υποστήριξης γυναικών Θυμάτων βίας”  προϋπολογισμού 196.688,40 € με το ποσό των 32.000,00 € από πόρους δήμου επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  228.688,40€  (196.688,40€  ΕΣΠΑ, 32.000 € ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ)
 
 
 
Μέρος Β’
Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 787/19451/01-04-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την Θεώρηση της ΑΔΣ 47/2016
 
Ως προς το μέρος των εσόδων
 

 

 

Καταργούμε :

Τον κ.α. Εσόδου 0619.0012 με τίτλο “ΙΚΑ επιχορηγούμενων οφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με την αριθμ. πρωτ. 3.24641/ Οικ. 3. 1574/ 26-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/ Β/ 27-8-2013)” προϋπολογισμού 36.470,39 €
 
Λαμβάνουμε το ποσό των  36.470,39 € το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  36.470,39€ και
 
Δημιουργούμε :
Τον κ.α. Εσόδου 1219.0002 με τίτλο “ΙΚΑ επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με την αριθμ. πρωτ. 3.24641/ Οικ. 3. 1574/ 26-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/ Β/ 27-8-2013)” προϋπολογισμού 36.470,39 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 144 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  22 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment