Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/27.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 147/2016

 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15679/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.    Δράκος Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον  του 2ου ΘΗΔ
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
21.    Πανταζής Βασίλειος,
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 3ου ΘΗΔ
24.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
27.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
4.       Καρασάββας Ιωάννης
5.       Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.     Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «΄Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου΄΄», έθεσε  υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1.    την αριθμ. 131/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου» προϋπολογισμού 128.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2. την αριθμ. 16/349/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί  καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου
3.   τα από 15-10-2013 και 22-11-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.   την αριθ. 25/524/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεσης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ανάδοχο Κωνσταντίνο Καλοπαστά, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4174/80098/πε/2014 απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Διοίκησης Ν. Κορινθίας,
5.   το  αριθμ. 295/7-1-2014  συμφωνητικό  εκτέλεσης έργου, ποσού 61.028,37 € πλέον ΦΠΑ 23%  και με χρόνο περαίωσης τεσσάρων  μηνών,
6.  την αριθμ. 5/116/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί  μη κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 131/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,
7.   την αριθμ. 7/174/2014  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης περαίωσης του έργου έως την 7-8-2014,
8.   την αριθμ. 11/295/2014  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης περαίωσης του έργου έως την 31-10-2014,
9.   την από 10-09-2014  ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου Κων/νου Καλοπαστά, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τεύχος Α΄),
10. την με αριθμ. πρωτ. 47701/10-9-2014 απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρου, για αποδοχή του περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου,
11. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18856/08-05-2015 απόφαση του Διευθυντή Τ.Υ. Δ. Κορινθίων, περί διάλυσης της υπ’ αριθμ. 295/07-01-2014 σύμβασης,
12.  την αριθμ. 11/161/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί διάλυσης της ανωτέρω σύμβασης,
13.    την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37038/21-08-2015 αίτηση του αναδόχου, περί συγκρότησης επιτροπής για την οριστική παραλαβή  των εκτελεσθεισών εργασιών,
14.  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54375/16-11-2015 όχληση του αναδόχου, περί συγκρότησης επιτροπής για την οριστική παραλαβή  των εκτελεσθεισών εργασιών,
15.  την αριθμ. 26/485/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου.
16. την από 29-3-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Κακάβα Νικόλαο και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
« Η Επιχείρηση Κων/νος Καλοπαστάς Ε.Δ.Ε.  ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την αριθμ. μελέτης 131/2013 του Δήμου Κορινθίων.
Με την αριθμ. 485/2015 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπής Παραλαβής για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν μέχρι τη διάλυση της εργολαβίας του εν λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 22-12-2015 προέβη στην οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου οι οποίες διακόπηκαν με την αριθμ. 26/485/2015 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου και έγινε διάλυση της εργολαβίας και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.»
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι από τη στιγμή που ο Δήμος σταμάτησε την εκτέλεση του έργου, παύουν και οι εργασίες από τον ανάδοχο. Θεωρούμε ότι  δεν προκύπτει  δαπάνη και δεν θα το ψηφίσουμε.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3,5 και 6 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», του άρθρου 11 του ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του  ν. 2229/94 , του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Βασιλείου Νανόπουλου και Χρήστου Κορδώση. Ο κ. Πανταζής Βασίλειος ήταν εκτός αιθούσης)
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου», με αριθμό μελέτης 131/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 128.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο ελέγχθηκαν οι εκτελεσμένες εργασίες του έργου και  παρελήφθησαν  αυτές ως  έχουν.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 147 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  04 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment