Γνωμοδότηση περί σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 394

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 8/27.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 151/2016
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση περί σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία των κ.κ. Καμτσιώρα Δημητρίου και Μουρίκα Βασιλικής που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ. 394 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ‘’Κεραμιδάκι’’ Δ.Κ. Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15679/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.    Δράκος Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον  του 2ου ΘΗΔ
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
21.    Πανταζής Βασίλειος,
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 3ου ΘΗΔ
24.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
27.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
4.       Καρασάββας Ιωάννης
5.       Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.     Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Γνωμοδότηση περί σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία των κ.κ. Καμτσιώρα Δημητρίου και Μουρίκα Βασιλικής που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ. 394 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ‘’Κεραμιδάκι’’ Δ.Κ. Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 3/13/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 394 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι», Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, που φέρει ΚΑΕΚ 280550207001, για την ιδιοκτησία με προσωρινό κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 032301, με δαπάνη των αιτούντων ενδιαφερόμενων κ.κ. Καμτσιώρα Δημητρίου και Μουρίκα Βασιλικής χωρίς επιβάρυνση του Δήμου.  Η γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής θα σταλεί στο αρμόδιο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ.  13/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τα διαλαμβανόμενα σ΄ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 394 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι», Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, που φέρει ΚΑΕΚ 280550207001, για τις ιδιοκτησίες με προσωρινό κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 032301 και σχετική δαπάνη από τους ενδιαφερόμενους κ.κ. Καμτσιώρα Δημητρίου και Μουρίκα Βασιλική χωρίς επιβάρυνση του Δήμου, σύμφωνα  με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 13/28-03-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
Η εντολή για τη σύνταξη της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 394 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι», Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, δίδεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου, στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 3 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου  186 κεφ. ΣΤ. παρ. ΙΙ εδ. 42, όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ. 10ε  του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 151 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  05 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment