Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε επαγγελματικό χώρο ιδιοκτησίας Τσαμαντά Γεωργίου στη περιοχή ‘’

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/27.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 153/2016

 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε επαγγελματικό χώρο ιδιοκτησίας Τσαμαντά Γεωργίου στη περιοχή ‘’Καζάρμα’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15679/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.    Δράκος Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον  του 2ου ΘΗΔ
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
21.    Πανταζής Βασίλειος,
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 3ου ΘΗΔ
24.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
27.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
4.       Καρασάββας Ιωάννης
5.       Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.     Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε επαγγελματικό χώρο ιδιοκτησίας Τσαμαντά Γεωργίου στη περιοχή ‘’Καζάρμα’’», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την από 14-12-2015 αίτηση του ο κ.  Τσαμαντάς Γεώργιος αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν επαγγελματικού χώρου «Φανοποιείο – Βαφείο αυτοκινήτων» ιδιοκτησίας του στην περιοχή «ΚΑΖΑΡΜΑ».
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 3/14/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στον επαγγελματικό χώρο  «Φανοποιείο – Βαφείο αυτοκινήτων» στην περιοχή Καζάρμα Κορίνθου επί αγροτικής οδού διαμορφωμένη ως εξής:
·      Στο τοιχίο της περίφραξης δημιουργείται άνοιγμα πλάτους 6,00μ.
·      Επειδή δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και η στάθμη του οδοστρώματος είναι ίδια με του οικοπέδου στην περιοχή της εισόδου – εξόδου, δεν απαιτούνται επιπλέον έργα (απότμηση πεζοδρομίου ή υποβιβασμός στάθμης)
·   Υπάρχει επαρκές οικόπεδο από την πρόσοψη του κτιρίου έως την είσοδο – έξοδο ώστε να σταθμεύουν οχήματα ή να γίνονται ελιγμοί, που δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεάζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων κατά την είσοδο – έξοδο.
·         Στην είσοδο – έξοδο της σύνδεσης δεν απαιτείται σήμανση.
Αποχέτευση ομβρίων : Η απαγωγή των ομβρίων υδάτων γίνεται με την ύπαρξη κατάλληλων κλίσεων του χώρου της εισόδου και εξόδου, ώστε να παροχετεύονται εκατέρωθεν του διαδρόμου διέλευσης των οχημάτων (εντός του οικοπέδου) όπου υπάρχει φυσικό έδαφος (χώμα) και απορροφώνται.
Ηλεκτροφωτισμός : Δεν απαιτείται ηλεκτροφωτισμός της εισόδου – εξόδου. Επιπλέον το ωράριο λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων είναι συνεχές (7:00 έως 16:00), όπου υπάρχει  φως ημέρας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 14814/16-04-2015 αίτηση του κ Ιωάννη Γεώργα, την αριθμ. 4/32/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59018/14-12-2015 αίτηση του κ Τσαμαντά Γεωργίου για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στον επαγγελματικό χώρο  «Φανοποιείο – Βαφείο αυτοκινήτων» στην περιοχή Καζάρμα Κορίνθου επί αγροτικής οδού, διαμορφωμένη ως εξής:
·       Στο τοιχίο της περίφραξης δημιουργείται άνοιγμα πλάτους 6,00μ.
·      Επειδή δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και η στάθμη του οδοστρώματος είναι ίδια με του οικοπέδου στην περιοχή της εισόδου – εξόδου, δεν απαιτούνται επιπλέον έργα (απότμηση πεζοδρομίου ή υποβιβασμός στάθμης)
·   Υπάρχει επαρκές οικόπεδο από την πρόσοψη του κτιρίου έως την είσοδο – έξοδο ώστε να σταθμεύουν οχήματα ή να γίνονται ελιγμοί, που δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεάζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων κατά την είσοδο – έξοδο.
·       Στην είσοδο – έξοδο της σύνδεσης δεν απαιτείται σήμανση.
Αποχέτευση ομβρίων : Η απαγωγή των ομβρίων υδάτων γίνεται με την ύπαρξη κατάλληλων κλίσεων του χώρου της εισόδου και εξόδου, ώστε να παροχετεύονται εκατέρωθεν του διαδρόμου διέλευσης των οχημάτων (εντός του οικοπέδου) όπου υπάρχει φυσικό έδαφος (χώμα) κα απορροφώνται.
Ηλεκτροφωτισμός : Δεν απαιτείται ηλεκτροφωτισμός της εισόδου – εξόδου. Επιπλέον το ωράριο λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων είναι συνεχές (7:00 έως 16:00), όπου υπάρχει  φως ημέρας.
·         Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 153 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  09 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment