Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Β. Ρώτα αρ.6

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/27.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 154/2016
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Β. Ρώτα αρ.6»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15679/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.    Δράκος Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον  του 2ου ΘΗΔ
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
21.    Πανταζής Βασίλειος,
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 3ου ΘΗΔ
24.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
27.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
4.       Καρασάββας Ιωάννης
5.       Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.     Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Β. Ρώτα αρ.6»,ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 7158/23-02-2016 αίτησή του ο κ. Δημήτριος Παπαφίλης του Γεωργίου ζητάει τη χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο, λόγω αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του (νέα άδεια κυκλοφορίας).
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ.  3/15/28-03-2016απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κ. Δημήτριο Παπαφίλη του Γεωργίου επί της οδού Β. Ρώτα αριθμ. 6 στην Κόρινθο, μήκους έξι (6,00) μέτρων και πλάτος δύο (2,00) μέτρων στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ), στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ο νέος αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΥΟΥ-5454) αντί του παλιού που αναφέρεται στην αρ. 360/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια.
Η άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.
Οι δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης των πινακίδων  καθώς και οι δαπάνες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον αιτούντα».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7158/23-02-2016 αίτηση του κ. Δημητρίου Παπαφίλη του Γεωργίου, την αριθμ. 3/15/28-03-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7158/23-02-2016αίτηση του κ. Δημητρίου Παπαφίλη του Γεωργίουκαι παραχωρεί μία θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Β. Ρώτα με αρ. 6, στην Κόρινθο,  διότι είναι ΑΜΕΑ, με τους παρακάτω όρους:
-να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο νέος αριθμός κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου (ΥΟΥ-5454) αντί του παλιού που αναφέρεται στην αρ. 360/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια.
-στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι (6,00) μέτρα μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος, κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας και με  δαπάνες του αιτούντος,
-η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται,
-σε περίπτωση αλλαγής του αυτοκινήτου θα γραφτεί εκ νέου ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν αίτησης στο Δήμο,
-σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας παύει να ισχύει η χορηγούμενη άδεια.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 154 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  04 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment