Διοργάνωση του 7ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2016» στη Δ.Ε. Σαρωνικού

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/27.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 161/2016
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Διοργάνωση του 7ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2016» στη Δ.Ε. Σαρωνικού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15679/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.    Δράκος Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον  του 2ου ΘΗΔ
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
21.    Πανταζής Βασίλειος,
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 3ου ΘΗΔ
24.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
27.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
4.       Καρασάββας Ιωάννης
5.       Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.     Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Διοργάνωση του 7ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2016» στη Δ.Ε. Σαρωνικού», και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 12398/01-04-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων «Διδασκάλεια 2016» οι οποίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Σωτηρίου Διδασκάλου, δωρητή του Πνευματικού Κέντρου των Αθικίων, πρόκειται να διοργανώσει τον 7Ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου, το Σάββατο 14 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00 στα Αθίκια της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού.
Ο αγώνας, στον οποίο θα συμμετέχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα, ατομικά ή συλλογικά, θα έχει αφετηρία και τερματισμό το Πνευματικό Κέντρο «Ελένης Σ. Διδασκάλου» στα Αθίκια Κορινθίας. Ο 7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου περιλαμβάνει αγώνα δρόμου δέκα (10) χιλιομέτρων αθλητών και αθλητριών της γενικής κατάταξης, αλλά και παιδικό αγώνα δύο (2) χιλιομέτρων. 
Για την πραγματοποίηση του αγώνα, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις  ακόλουθες δαπάνες:
   1.  Προμήθεια επάθλων ως εξής:
·      12 κύπελλα (2 μικρά ύψους 26 εκ., 8 μεσαία ύψους 30 εκ. και  2 μεγάλα ύψους 39 εκ.) για τους τρεις πρώτους αθλητές και τις τρεις πρώτες αθλήτριες της γενικής κατάταξης των δέκα χιλιομέτρων, καθώς και για τα τρία πρώτα αγόρια και τα τρία πρώτα κορίτσια του παιδικού αγώνα των δύο χιλιομέτρων,
·      350μετάλλια, ποσού έως 726,00€ με Φ.Π.Α.
2.Προμήθεια  νερών (1000 τεμάχια, 0.5lt. έκαστο), χυμών (350 τεμάχια) και σάντουιτς (350 τεμάχια) για τους συμμετέχοντες στον αγώνα,  ποσού έως 951,00€ με Φ.Π.Α.
3.Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 246,00€ με Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.923,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση του 7ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου “Διδασκάλεια 2016”>> .
               
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων του 7ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2016», που θα πραγματοποιηθεί στα Αθίκια, της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού με αφετηρία και τερματισμό το Πνευματικό Κέντρο Αθικίων «Ελένη Σ. Διδασκάλου». Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 14.05.2016 και ώρα 18:00, αντί ποσού 1.923,00 € συμπ. Φ.Π.Α..
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για :
   1.  Προμήθεια επάθλων ως εξής:
·    12 κύπελλα (2 μικρά ύψους 26 εκ., 8 μεσαία ύψους 30 εκ. και  2 μεγάλα ύψους 39 εκ.) για τους τρεις πρώτους αθλητές και τις τρεις πρώτες αθλήτριες της γενικής κατάταξης των δέκα χιλιομέτρων, καθώς και για τα τρία πρώτα αγόρια και τα τρία πρώτα κορίτσια του παιδικού αγώνα των δύο χιλιομέτρων,
·     350μετάλλια, ποσού έως 726,00€ με Φ.Π.Α.
2. Προμήθεια  νερών (1000 τεμάχια, 0.5lt. έκαστο), χυμών (350 τεμάχια) και σάντουιτς (350 τεμάχια) για τους συμμετέχοντες στον αγώνα,  ποσού έως 951,00€ με Φ.Π.Α.
3. Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 246,00€ με Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης 1.923,00 € .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 161 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  04 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment