Απόφαση αριθμ. 10/85/2016

Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10594/18-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

   Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Πανταζής Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 85η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ & ΑΥΛΑΚΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΓΚΙΖΑΙΡΙΑ” ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΣΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΣΧΕΤ. : 1.Η με αρ.πρ. 60482/23-12-15 αίτηση του κου Μαμουζέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου

             2.Η με αρ.πρ.1907/18-01-2016 αίτηση του κου Γαμβρούλη Ευθυμίου του Μάριου

             3.Το με αρ. πρ. 2431/21-01-2016 έγγραφο του κου Μαμουζέλου Εμμανουήλ του                       Γεωργίου

             4. Η με αρ. πρ. 4978/08-02-2016 έκθεση αυτοψίας των Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων

 

            Ύστερα από τις ως άνω σχετικές αιτήσεις (σχετ. 1,2,και 3) και τις έγγραφες απόψεις του κ.Εμμανουήλ Μαμουζέλου του Γεωργίου, η Υπηρεσία μας διενέργησε αυτοψία στην εν λόγω αγροτική οδό και έκανε έλεγχο των συνημμένων συμβολαίων και τοπογραφικών που προσκομίστηκαν από τους αιτούντες.

            Με τον έλεγχο των συμβολαίων προκύπτει πως σε κάποια συμβόλαια διαφαίνεται η οδός ως ιδιωτική αγροτική οδός(ιδιοκτησία) και σε άλλα ως αγροτική οδός που εξυπηρετεί τους με πρόσωπο σε αυτή ιδιοκτήτες, ενώ στο κτηματολόγιο παρουσιάζεται ως δημοσίας χρήσης οδός. Στα περισσότερα δε συμβόλαια αναφέρεται η ύπαρξη αύλακος.

            Παρακαλούμε όπως ορισθεί δικηγόρος για την έρευνα των τίτλων όλων των όμορων της εν λόγω οδού ιδιοκτησιών και την γνωμοδότηση περί χαρακτηρισμού της οδού αυτής και του αύλακος, ώστε να εξεταστούν οι ανωτέρω αιτήσεις.

            Το παρόν αποστέλλεται στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας για να μας εκθέσει τις απόψεις περί της συγκεκριμένης οδού (ιδιωτική, κοινόχρηστη χρόνοι δημιουργίας) καθώς και του αυλακιού (ιδιωτικό, κοινόχρηστο, πλάτος, μήκος, βάθος).

 

Συνημμένα :

 1.Το με αρ.πρ.002598/8-9-14 απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος.

2.Αρχική εγγραφή δρόμου στο κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ 28014 ΕΚ00066/0/0)

3.Το με αρ.10375/21-5-91 συμβόλαιο με τοπογραφικό

4.Το με αρ.599/4-12-57 συμβόλαιο.

5.Το με αρ.4443/06-4-00 συμβόλαιο.

6.Το με αρ.5397/8-5-15 συμβόλαιο

7.Το με αρ.24866/15-68 συμβόλαιο

8.Το με αρ.5535/17-8-79 συμβόλαιο

9.Το με αρ.12374/13-2-96 συμβόλαιο

10.Το με αρ.1649/18-11-60 συμβόλαιο

11.Το με αρ.13694/11-2-99 συμβόλαιο με τοπογραφικό.

12.Το από Νοέμβριο του 2015 τοπογραφικό του Παναγιώτη Καλόμαλου

13.Το από Νοέμβριο του 2015 τοπογραφικό του Ιωάννη Στρατή.

14.Φωτογραφίες αγροτικής οδού.

 

  Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, που να διεξάγει έρευνα των τίτλων όλων των όμορων της εν λόγω οδού ιδιοκτησιών και θα γνωμοδοτήσει περί χαρακτηρισμού της οδού αυτής και του αύλακος, ώστε να εξεταστούν οι ανωτέρω αιτήσεις και για τον λόγο αυτόν προτείνει τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γκότση Γεώργιο.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

  Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γκότση Γεώργιο, προκειμένου να διεξάγει έρευνα των τίτλων όλων των όμορων της εν λόγω οδού ιδιοκτησιών και να γνωμοδοτήσει γραπτώς περί χαρακτηρισμού της οδού αυτής και του αύλακος που βρίσκονται στη θέση “Γκιζαιρια” του Δ.Δ. Άσσου Δήμου Κορινθίων.

   Η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/85/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment