Διαγραφή ΤΑΠ έτους 2010-2011

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/27.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 159/2016
 
Θέμα 15ο Η.Δ.: «Διαγραφή ΤΑΠ έτους 2010-2011»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15679/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.    Δράκος Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον  του 2ου ΘΗΔ
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
21.    Πανταζής Βασίλειος,
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 3ου ΘΗΔ
24.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
27.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
4.       Καρασάββας Ιωάννης
5.       Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.     Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή ΤΑΠ έτους 2010-2011»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 06-04-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«1)          Με την αρ. πρωτ. 10509/18-03-2016 αίτησή του, ο κος Μπακλώρης Νικόλαος  με κωδ.42425 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4441 για τα έτη 2010- 2011, διότι ήταν ηλεκτροδοτούμενο από το 1995 με τον αριθμό παροχής 31561176 & εκ παραδρομής χρεώθηκε.
Άρα θα πρέπει να γίνει διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κ. Μπακλώρης Νικόλαος  με ΚΩΔ. 42425 στον βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ΤΑΠ αριθμ. 77/2015 ως εξής:
– Στην εγγραφή 24 το ποσό 19,23 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4441 για το έτος 2011
– Στην εγγραφή 26 το ποσό 19,23 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4441 για το έτος 2010.
Επίσης θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ΤΑΠ της συζύγου του Μπακλώρη Μαρίας  με κωδ. 41868 γιατί έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας στο ανωτέρω ακίνητο 50% έκαστος.
– Στην εγγραφή 23 το ποσό 19,23 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4441 για το έτος 2011
– Στην εγγραφή 25 το ποσό 19,23 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4441 για το έτος 2010.
 
2) Με την αρ. πρωτ. 389/07-01-2016 αίτησή του, ο κος Νάκος  Παναγιώτης  με κωδ.132465 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4923 για τα έτη 2010- 2011, διότι ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τους αριθμούς παροχής 31574299 (110τμ) & 31560513 (230τμ) & εκ παραδρομής χρεώθηκε για 400τμ.
θα πρέπει να γίνει διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κ. Νάκος  Παναγιώτης (για τα 230τμ που ήταν ηλεκτροδοτούμενα) με κωδ.132465 στον βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ΤΑΠ αριθμ. 77/2015 ως εξής:
– Στην εγγραφή 736 το ποσό 63,79 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4923 για το έτος 2010, & να παραμείνει το ποσό των 9,71€.
– Στην εγγραφή 737 το ποσό 58,54 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4923 για το έτος 2011, & να παραμείνει το ποσό των 9,71€.
Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.  Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.    Τη διαγραφή οφειλών που έχει χρεωθεί ο κ. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου με αριθμούς εγγραφής  26/2010 και 24/2011, για τέλη ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2010 – 2011 αντίστοιχα, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
2.  Τη διαγραφή οφειλών που έχει χρεωθεί η κα. ΜΠΑΚΛΩΡΗ ΜΑΡΙΑ συζ. Νικολάου Μπακλώρη με αριθμούς εγγραφής  25/2010 και 23/2011, για τέλη ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2010 – 2011 αντίστοιχα, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
3.  Τη διαγραφή οφειλών που έχει χρεωθεί ο κ. ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου με αριθμούς εγγραφής  736/2010 και 737/2011, για τέλη ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2010 – 2011 αντίστοιχα, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 159 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  06 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment