Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Κόρινθος, 11-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Αριθμ. Πρωτ. 17571

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                             

Τηλ. 27413 61021                                 

Fax 27413 61038                                        

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη                      

E-mail: i.choursala@korinthos.gr

                                                                                  

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.

 

  Λαμβάνοντας υπόψη: α)την υπ΄ αρ. 25/463/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί επανάληψης της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, λόγω κήρυξης έκπτωτου του μειοδότη που προέκυψε από τη δημοπρασία της 13-02-2015 β)την υπ΄ αρ. 14/287/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Κορινθίων περί επανακαθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, γ)την υπ΄ αρ. 40899/30-07-2014 αναλυτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υπ΄ αρ. 40900/30-07-2014 περίληψη αυτής, δ)τις διατάξεις του άρθρ. 6 «Επανάληψις δημοπρασίας» του Π.Δ. 270/81, ανακοινώνουμε ότι:

 Τάσσεται νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος – προσφορών για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Δήμου Κορινθίων η 23η Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα.  Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 40899/30-07-2014 αναλυτικής διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων.

  Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται οι υπ΄ αριθμ. 40899/30-07-2014 αναλυτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπ΄ αριθμ. 40900/30-07-2014 περίληψη διακήρυξης.

Ο

Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος, 30- 07-2014

    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 40899

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός

 

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 1/9/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων

ε) την 14/287/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, ήτοι έως και 19-08-2014.

1) Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται κεντρικά στη Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, σε ισόγειο, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο, να έχει εμβαδό από 80τ.μ. έως 100τ.μ. περίπου, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές (θέρμανση – ύδρευση – αποχέτευση) και βάσει του γενικού οικοδομικού κανονισμού, να διαθέτει ράμπα προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, ηλεκτρισμό και ειδική φωτεινή σήμανση προσανατολισμού.  Επίσης θα πρέπει να διαθέτει φωτισμό ασφαλείας στην είσοδο, στους διαδρόμους και στην έξοδο κινδύνου, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.  Να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού και θα διαμορφωθεί δε εσωτερικά σύμφωνα με της ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 

Οι δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

3) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

4) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

5) Διάρκεια Μίσθωσης

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.  Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

 

Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη.

7) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση.

8) Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.

9) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

10) Διακαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης, νομέας ή συννομέας και κάτοχος ή συγκάτοχος του υπό μίσθωση ακινήτου και να καταθέσει με την προσφορά του (Α΄Φάση διαγωνισμού):

1. ταυτότητα του φυσικού προσώπου

2. αντίγραφο Ε9

3. συμβόλαιο αγοράς ή κάποιο άλλο τίτλο, που να αποδεικνύει την κυριότητα του ακινήτου

4. οικοδομική άδεια και κάτοψη του ακινήτου

5. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι επιθυμούν να μισθώσουν το ακίνητό τους στον Δήμο Κορινθίων

11) Δημοσίευση Διακήρυξης

Περίληψη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

12) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη και Καρσιώτη Ελένη, τηλ. 27413 61021.

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος, 30-07-2014

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 40900

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

  Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.  Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται κεντρικά στη Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, σε ισόγειο, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο, να έχει εμβαδό από 80τ.μ. έως 100τ.μ. περίπου, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές (θέρμανση – ύδρευση – αποχέτευση) και βάσει του γενικού οικοδομικού κανονισμού, να διαθέτει ράμπα προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, ηλεκτρισμό και ειδική φωτεινή σήμανση προσανατολισμού.  Επίσης θα πρέπει να διαθέτει φωτισμό ασφαλείας στην είσοδο, στους διαδρόμους και στην έξοδο κινδύνου, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.  Να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού και θα διαμορφωθεί δε εσωτερικά σύμφωνα με της ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη και Καρσιώτη Ελένη, τηλ. 27413 61021.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

           Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 19-08-2014, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment