Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  Κόρινθος, 18 Μαίου 2016


“ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ “


Ο Δήμος Κορινθίων έχει προβεί στη σύνταξη νέου Κανονισμού Καθαριότητας με σκοπό τη θέσπιση κανόνων, με τους οποίους επιδιώκει:
  • Την καθαριότητα του Δήμου.
  • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
  • Την προστασία των κατοίκων από κάθε είδους ρύπανση.
  • Την αποτροπή των ενεργειών που βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον.
  • Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
  • Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών.
  • Την προώθηση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  • Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών.
  • Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
  • Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωσή του, έως 31 Μαίου 2016.

Τεκμηριωμένα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις θα ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο και μπορούν να αποστέλλονται έως τις 24:00 της 31-05-2016 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.soukouli@korinthos.gr , k.papanikolaou@korinthos.gr

Πληροφορίες: Γιάννα Σούκουλη –Κων/νος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 27410 27004 , 74100

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων

 

Leave a Comment