Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡIΝΘIΑΣ                                                                                Κόρινθος, 26-05-2016

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡIΝΘIΩΝ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 20483

                                       ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡIΝΘIΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύσσει

τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 30.04.2017) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α΄/19.12.2001), στο Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄), στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β/Ξ2015/15 (ΦΕΚ 578/Β΄/09.04.2015) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ 828/Β΄/12.05.2015). Οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας έχουν  ως εξής:

 

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1

Δ.Ε. Κορινθίων.

Δ.Κ. Κορίνθου.

Περιοχή Κεραμιδάκι.

Παραλία Καλάμια.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας δυτικά της οδού Μ. Αλεξάνδρου, εμβαδόν: 7,95 Χ 6,5 τ.μ. = 51,68 τ.μ.

Πλησίον  καταστήματος ΑΡΟΔΟΝ

51,68 τ.μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

775,20

2

Δ.Ε. Κορινθίων.

Δ.Κ. Κορίνθου.

Περιοχή Κεραμιδάκι.

Παραλία Καλάμια.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας δυτικά της οδού Μ. Αλεξάνδρου, εμβαδόν: 10 Χ 10 τ.μ. = 100 τ.μ

Πλησίον  καταστήματος DEL MAR

100 τ. μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

€ 1.500,00

3

Δ.Ε. Κορινθίων. Δ.Κ. Κορίνθου.

Παραλία Καλάμια.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας δυτικά της οδού Μ. Αλεξάνδρου, και αριστερά της νοητής ευθείας της οδού Πηγάσου, εμβαδόν: 23,69 τ. μ.

23,69 τ. μ.

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων)

 

€ 355,35

4

Δ.Ε. Κορινθίων.

Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.

Παραλία Κεγχρεών.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας βόρεια στρατοπέδου και ανατολικά της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εμβαδόν: 24,60 Χ 7,30 τ.μ. = 179, 58 τ.μ.

179, 58 τ. μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

€ 1.795, 80

5

Δ. Ε. Άσσου – Λεχαίου.

Τ. Κ. Κάτω Άσσου.

Παραλία Κάτω Άσσου.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας 90 τ. μ.

90 τ. μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

€ 900, 00

6

Δ.Ε. Σαρωνικού.

Τ. Κ. Γαλατακίου.

Παραλία Αλμυρής.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας, εμβαδόν: 6,00 Χ 10,33 τ. μ.

Πλησίον  καταστήματος TΣΙΟΤΡΑ

62,00 τ. μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

€ 620,00

 

Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη.

Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να υπερβαίνει κατά 3% τον ελάχιστο όρο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων, Κολιάτσου 32 Κόρινθος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 10η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 έως 10:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.  Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται, μεταξύ άλλων, εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στη σχετική διακήρυξη, και θα βεβαιώvεται με εγγυητική επιστoλή μιας αvαγvωρισμέvης Τράπεζας της Ελλάδoς ή τoυ Ταμείου Παρακαταθηκώv και Δαvείωv.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι εξ’ ολοκλήρου αλληλέγγυος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Σχετικές διατάξεις: Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α΄/19.12.2001), στο Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄), στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β/Ξ2015/15 (ΦΕΚ 578/Β΄/09.04.2015) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ 828/Β΄/12.05.2015).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Κορινθίων (Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, Κολιάτσου 32, 20100 Κόρινθος, τηλ. 27413 61021), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00 ή από την ιστοσελίδα www.korinthos.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών.

 

                                                                                                               

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment