Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 30-05-2016

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 21035

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                Διακηρύττει ότι

 Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 1.363.150,81€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ.204/15-09-11), Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013), Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013), Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006, Ν. 3060/2002 , Ν. 4204/2013(ΦΕΚ 242/Α/2013), Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α/2014) , Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) & Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010), Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 31/3/2004, Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α’), ΕΚΠΟΤΑ (11389/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., ΦΕΚ Β ΄185), Ν. 2286/1995, Ν. 2690/1999, Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α/194/22-11-10), ΠΔ 116/03 ( ΦΕΚ 138/Α/2003) & ΠΔ 261/1997, Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013),  της με αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων» και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη.

 Πρόκειται για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο Κορινθίων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 31/05/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ. Α Π1/2390/2013.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

03/06/ 2016

Ημέρα Παρασκευή

23/06/2016

Ημέρα Πέμπτη

12/07/2016

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ

ΩΡΑ 14:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά (ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

        Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου.

        Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

        Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.676.675,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και το όριο πληρωμών για το τρέχον έτος 2016 είναι το ποσό των 326.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 62/7131.0005 με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και στην περίπτωση μη  ένταξης της πράξης στο νέο ΕΣΠΑ , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων (με τις αριθμ. 6/123/2016 & 8/158/2016 Α.Δ.Σ.) δεσμεύτηκε ότι το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων το επόμενο έτος 2017 .

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης πλέον Φ.Π.Α..

Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης εξοπλισμού: Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Χρόνος πιλοτικής λειτουργίας μονάδας:  Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού.

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) .

Οι ενδιαφερόμενοι, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης θα έχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.korinthos.gr

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι ημερών από παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον ή αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή προσφορών.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Τα τεύχη του διαγωνισμού συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων (τηλ. Επικοινωνίας 2741040624, 2741040620)

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment