Αναλυτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας

 

Τεύχη Διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος 20131

Τηλ. 2741361000, 2741040620,

Fax: 2741040650

ΠΡΟΫΠΟΛΓΙΣΜΟΣ :

1.363.150,81 €  € (πλέον

ΦΠΑ 23%)

Πληροφορίες: Αλ. Αρτοποιάδου

 

 

 

 

Κόρινθος, 30/05/2016

Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 21034

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία

αποστολής για

δημοσίευση στην

Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία

δημοσίευσης στον

Ημερήσιο Τύπο

Ημερομηνία

δημοσίευσης

στο ΦΕΚ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΟΧΙ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

31-05-2016

 

03-06-2016

 

03-06-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις κάτωθι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

 

1.1.        Το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ.204/15-09-11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

1.2.        Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

1.3.        Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13»

1.4.        Το Ν. 2472/1997 όπως τροποποίηθηκε με το Ν. 3471/2006

1.5.        Τους Ν. 3060/2002 , Ν. 4204/2013(ΦΕΚ 242/Α/2013), Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α/2014) , Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) & Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014)

1.6.        Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και κλπ.»(ΦΕΚ 173/Α/2010)

1.7.        Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

1.8.             Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 31/3/2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

1.9.             Το Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

1.10.          Τον ΕΚΠΟΤΑ (11389/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., ΦΕΚ Β ΄185)

1.11.          Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

1.12.          Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

1.13.          Το Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α/194/22-11-10 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.».

1.14.          Το ΠΔ 116/03 ( ΦΕΚ 138/Α/2003) & ΠΔ 261/1997

1.15.          Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

1.16.          Την με αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων»

1.17.          Τις αριθμ. 6/123/2016 & 8/158/2016 Α.Δ.Σ. περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2016 και δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, ότι το όριο πληρωμών για την Προμήθεια Εξοπλισμού διαχείρισης

1.18.          Την  αρ.  14/140/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ».

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά για το σύνολο της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1.           Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου.

2.           Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.           Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.676.675,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και το όριο πληρωμών για το τρέχον έτος 2016 είναι το ποσό των 326.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 62/7131.0005 με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και στην περίπτωση μη  ένταξης της πράξης στο νέο ΕΣΠΑ , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων (με τις αριθμ. 6/123/2016 & 8/158/2016 Α.Δ.Σ.) δεσμεύτηκε ότι το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων το επόμενο έτος 2017 .

4.           Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 31/05/2016. Επίσης δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής θα γίνει και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013 .

5.           Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

03/06/ 2016

Ημέρα Παρασκευή

23/06/2016

Ημέρα Πέμπτη

12/07/2016

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ

ΩΡΑ 14:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού .

 

6.            Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Φυσικά (ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου και που:

                       είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής’Ενωσης (Ε.Ε.) ή

                       είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

                       είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

                       είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.

ή

                       έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (του Παραρτήματος Β της παρούσας).

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά . Η ένωση ή η Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση.

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

                       Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής

                       Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Δικαιολογητικά Συμμετοχής του (Παραρτήματος Β της παρούσας).

                       Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής του Παραρτήματος Β της παρούσας).

                       Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

                       Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

                       Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

γ)         απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δ)         νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ε)       για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

·                          Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις

·                          Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της

·                          Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων

7.           Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται

μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

                    Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

                     Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

                     Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

·                   είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

·                    είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

                     Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

·            Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

8.           Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ  ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

 

9.           Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι ημερών από παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον ή αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή προσφορών.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

10.       Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο . Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.korinthos.gr και στη  διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων στον Δήμου Κορίνθου

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.363.150,81 € (πλέον ΦΠΑ)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.676.675,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και το όριο πληρωμών για το τρέχον έτος 2016 είναι το ποσό των 326.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 62/7131.0005 με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και στην περίπτωση μη  ένταξης της πράξης στο νέο ΕΣΠΑ , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων (με τις αριθμ. 6/123/2016 & 8/158/2016 Α.Δ.Σ.) δεσμεύτηκε ότι το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων το επόμενο έτος 2017 .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :

ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30-05-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23-06-2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12-07-2016 και ώρα 14:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-07-2016 και ώρα 10:00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Ηλεκτρονική Ζυγιστική Πλατφόρμα (Γεφυροπλάστιγγα)

4292300-2

Σχίστης Σάκων

39241130-3

Ταινία τροφοδοσίας γραμμής διαλογής

42417310-8

Γραμμή χειροδιαλογής και πλατφόρμα με σταθμούς διαλογής

30132000-3

Κλειστή καμπίνα διαλογής με πάνελ και A/C

30132000-3

Μαγνητικός Διαχωριστής (1)

30132000-3

Κλαδοθρυμματιστής

42990000-2

Αναστροφέας compost

42990000-2

Κινητό κόσκινο ραφιναρίας

43411000-7

Μαγνητικός Διαχωριστής (2)

30132000-3

Σύστημα βαρυμετρικού διαχωρισμού με ταινίες μεταφοράς υλικων

42417310-8

Ενσακικό με ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας

42921320-7

 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΚΑΔΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

34144710-8

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ

42415110-2

ΚΟΣΚΙΝΟ

43411000-7

ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ 

34134200-7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

45214610-9

ΠΡΕΣΑ

42636000-3

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

44176000-4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

38410000-2

Πιλοτική εξάμηνη λειτουργία Μονάδας

90000000-7

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΜΧ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23%

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23 %

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 23%

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

1

30.000,00 €

30.000,00 €

36.900,00 €

ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ ΜΕ ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

1

130.000,00 €

130.000,00 €

159.900,00 €

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

1

20.000,00 €

20.000,00 €

24.600,00 €

ΓΡΑΜΜΗ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

1

60.000,00 €

60.000,00 €

73.800,00 €

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ A/C

1

30.000,00 €

30.000,00 €

36.900,00 €

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ (1)

1

40.000,00 €

40.000,00 €

49.200,00 €

ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

1

55.000,00 €

55.000,00 €

67.650,00 €

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ COMPOST

1

150.000,00 €

150.000,00 €

184.500,00 €

ΚΙΝΗΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ

1

100.000,00 €

100.000,00 €

123.000,00 €

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ (2)

1

40.000,00 €

40.000,00 €

49.200,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

1

100.000,00 €

100.000,00 €

123.000,00 €

ΕΝΣΑΚΙΚΟ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

1

100.000,00 €

100.000,00 €

123.000,00 €

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΚΑΔΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1

57.000,00

57.000,00

70.110,00

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ

1

25.000,00

25.000,00

30.750,00

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ  – ΤΡΟΜΕΛ

1

145.000,00

145.000,00

178.350,00

ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ 

1

58.000,00

58.000,00

71.340,00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1

11.000,00

11.000,00

13.530,00

ΠΡΕΣΑ

1

120.000,00

120.000,00

147.600,00

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

5

1.050,00

5.250,00

6.457,50

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

5.600,00

5.600,00

6.888,00

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

αποκοπή

81.300,81

81.300,81

100.000,00

 

Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης

Η εκτιμώμενη δυναμικότητα της μονάδας, σύμφωνα με την αριθμ. 6697/2014 (ΑΔΑ : ΩΩ0Ζ7Λ1-ΕΝΥ) άδεια εγκατάστασης είναι 3.500,00tn / έτος , η κατ΄ ελάχιστον 12 tn/ημέρα.

Ωστόσο οι προδιαγραφές των μεμονωμένων μηχανημάτων είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης, προκειμένου να μην αχρηστευτούν τμήματα της γραμμής επεξεργασίας σε ενδεχόμενη επέκταση της Μονάδας.

 

Περιγραφή λειτουργίας : Τα φορτηγά καθώς θα εισέρχονται στο χώρο θα ζυγίζονται μπροστά από το φυλάκιο. Στη συνέχεια θα κάνουν τους απαραίτητους ελιγμούς στην πλατεία μπροστά από το κτίριο της προεπεξεργασίας και θα αδειάζουν το φορτίο τους στην είσοδό της απ’ όπου και θα γίνεται έλεγχός τους και διαχωρισμός των ογκωδών υλικών. Από εκεί φορτωτής θα διαχειρίζεται το υλικό και θα το οδηγεί στην υποδοχή του σχίστη σάκκων. Μετά από το σχίστη σάκκων τα απόβλητα θα οδηγούνται με μεταφορικές ταινίες στο μαγνήτη για την απομάκρυνση μεταλλικών αντικειμένων και στη χειροδιαλογή ώστε να απομακρυνθούν άχρηστα αντικείμενα και τυχόν ανακυκλώσιμα (γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο). Παράλληλα θα γίνεται και ο τεμαχισμός των κλαδιών που θα έρχονται στην εγκατάσταση και στη συνέχεια η ανάμειξή τους σε κατάλληλη αναλογία ώστε να οδηγηθούν στα σειράδια της κομποστοποίησης. Εκεί θα γίνεται ανάδευσή τους με κατάλληλο μηχάνημα και διαβροχή τους. Στη συνέχεια θα οδηγούνται στο χώρο της ωρίμανσης. Τα σειράδια γενικά θα σκεπάζονται από ειδικές μεμβράνες για την αύξηση της αποδοτικότητας των διεργασιών και για την μείωση της παραγωγής στραγγισμάτων. Τέλος, θα υφίστανται μια τελική επεξεργασία που περιλαμβάνει: κοσκίνισμα, πέρασμα από μαγνήτη και από τράπεζα διαχωρισμού (κομματιών γυαλιού, πετρών και εν γένει βαρύτερων αντικειμένων). Το ραφιναρισμένο κόμποστ θα ενσακκίζεται και θα τυποποιείται και θα αποθηκεύεται στον κατάλληλο χώρο.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1.                   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

1.1.        Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στην οδηγία 2004/18/ΕΚ, στο ΠΔ 60/07 και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ (11389/1993 απόφαση Υπ. Εσωτερικών , ΦΕΚ Β/185/93).

ΜΕ την υποβολή της Προσφοράς ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης σε περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Οι προσφορές συντάσσοντια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 

 

1.2.        Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1.            Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται : η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, που προσδιορίζονται στις παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της παρούσας καθώς και η τεχνική προσφορά.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς παρατηρήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμαστε», κλπ .

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.

 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

1.2.1.1         Δικαιολογητικά συμμετοχής & Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, τον ΕΚΠΟΤΑ, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισμού , συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες , σε μορφή αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένους και κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

1.                  Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά

2.                  Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο

3.                  Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικά υποβάλλεται ή όχι

4.                  Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικά

 

 

Οι Έλληνες Πολίτες

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

ΝΑΙ

 

 

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) [περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ]. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις

ΝΑΙ

 

 

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.

ΝΑΙ

 

 

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

ΝΑΙ

 

 

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό ειδική εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ή υπό διαδικασία εκκαθάρισης

ΝΑΙ

 

 

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό διαδικασία θέσης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασίας εξυγίανσης

ΝΑΙ

 

 

7.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του και ότι κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς , εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος

ΝΑΙ

 

 

8.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

 

 

9.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

ΝΑΙ

 

 

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

ΝΑΙ

 

 

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

1.Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

2.Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

3. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, της οποίας έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τα αποδέχεται ανεπιφύλαχτα

4. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει , εγκαταστήσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και να λειτουργήσει δοκιμαστικά τη Μονάδα

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού

6. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΝΑΙ

 

 

12.

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

ΝΑΙ

 

 

13.

Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς

ΝΑΙ

 

 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, θα φέρουν φυσική υπογραφή και θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

ΝΑΙ

 

 

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) [περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ]. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις

ΝΑΙ

 

 

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

 

 

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

 

 

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό ειδική εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ή υπό διαδικασία εκκαθάρισης ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

 

 

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό διαδικασία θέσης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασίας εξυγίανσης ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

 

 

7.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης του , έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του και ότι κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς , εξακολουθεί να παραμέχει εγγεγραμμένος

ΝΑΙ

 

 

8.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφο ή αν στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπέυθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

 

 

9.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

ΝΑΙ

 

 

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

ΝΑΙ

 

 

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

1.Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

2.Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

3. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, της οποίας έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τα αποδέχεται ανεπιφύλαχτα

4. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει , εγκαταστήσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και να λειτουργήσει δοκιμαστικά τη Μονάδα

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού

6. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΝΑΙ

 

 

12.

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του ή ανάλογο έγγραφο της χώρας εγκατάστασης του

ΝΑΙ

 

 

13.

Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς

ΝΑΙ

 

 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν φυσική υπογραφή, θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

ΝΑΙ

 

 

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) [ περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.].

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις

ΝΑΙ

 

 

 

3.

Δικαιολογητικά σύστασης: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:

1.      1. ΦΕΚ σύστασης,

2.Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),

3.ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

4 Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού

5.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:

1.Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,

2.Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

 

ΝΑΙ

 

 

 

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.

ΝΑΙ

 

 

 

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

ΝΑΙ

 

 

 

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό ειδική εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ή υπό διαδικασία εκκαθάρισης

ΝΑΙ

 

 

 

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό διαδικασία θέσης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασίας εξυγίανσης

ΝΑΙ

 

 

 

8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του και ότι κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς , εξακολουθεί να παραμέχει εγγεγραμμένος

ΝΑΙ

 

 

 

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

 

 

 

10.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

ΝΑΙ

 

 

 

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

ΝΑΙ

 

 

 

12.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

1.Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

2.Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

3. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, της οποίας έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τα αποδέχεται ανεπιφύλαχτα

4. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει , εγκαταστήσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και να λειτουργήσει δοκιμαστικά τη Μονάδα

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού

6. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΝΑΙ

 

 

 

13.

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του ή ανάλογο έγγραφο της χώρας εγκατάστασης του

ΝΑΙ

 

 

 

14.

Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς

ΝΑΙ

 

 

 

                 

 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»..

Για τα νομικά πρόσωπα, ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν φυσική υπογραφή, θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 

Οι συνεταιρισμοί

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

ΝΑΙ

 

 

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις

ΝΑΙ

 

 

3.

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας (εγκεκριμένο καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού) και προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας σύστασης

ΝΑΙ

 

 

4.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

ΝΑΙ

 

 

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.

ΝΑΙ

 

 

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

ΝΑΙ

 

 

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό ειδική εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ή υπό διαδικασία εκκαθάρισης

ΝΑΙ

 

 

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό διαδικασία θέσης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασίας εξυγίανσης

ΝΑΙ

 

 

9.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του και ότι κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς , εξακολουθεί να παραμέχει εγγεγραμμένος

ΝΑΙ

 

 

10.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

 

 

11.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

ΝΑΙ

 

 

12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

ΝΑΙ

 

 

13.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

1.Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

2.Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

3. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, της οποίας έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τα αποδέχεται ανεπιφύλαχτα

4. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει , εγκαταστήσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και να λειτουργήσει δοκιμαστικά τη Μονάδα

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού

6. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΝΑΙ

 

 

14.

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του ή ανάλογο έγγραφο της χώρας εγκατάστασης του

ΝΑΙ

 

 

15.

Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς

ΝΑΙ

 

 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».

Για τα νομικά πρόσωπα, ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν φυσική υπογραφή, θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

ΝΑΙ

 

 

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις

ΝΑΙ

 

 

3.

Δικαιολογητικά σύστασης: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε (αντίστοιχα των κάτωθι):

2.      1. ΦΕΚ σύστασης,

2.Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),

3.ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

4 Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού

5.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε (αντίστοιχα των κάτωθι):

1.Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,

2.Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

 

ΝΑΙ

 

 

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

 

 

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

 

 

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό ειδική εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ή υπό διαδικασία εκκαθάρισης ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

 

 

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό διαδικασία θέσης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασίας εξυγίανσης ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

 

 

8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης του , έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του και ότι κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς , εξακολουθεί να παραμέχει εγγεγραμμένος

ΝΑΙ

 

 

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφο ή αν στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπέυθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

 

 

10.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

ΝΑΙ

 

 

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης του  τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

ΝΑΙ

 

 

12.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

1.Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

2.Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

3. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, της οποίας έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τα αποδέχεται ανεπιφύλαχτα

4. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει , εγκαταστήσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και να λειτουργήσει δοκιμαστικά τη Μονάδα

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού

6. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΝΑΙ

 

 

13.

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του ή ανάλογο έγγραφο της χώρας εγκατάστασης του

ΝΑΙ

 

 

14.

Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς

ΝΑΙ

 

 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν φυσική υπογραφή, θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

ΝΑΙ

 

 

2.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

 

 

3.

1.Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:

                  να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,

                  να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου

                  να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της (με συμβολαιογραφική πράξη) για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

 

 

 

4.

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ {πλέον ΕΤΕΑΝ] για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας

ΝΑΙ

 

 

 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν φυσική υπογραφή, θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία

1.Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

2.Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

3.Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμέτοχης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, σε μορφή αρχείου pdf, εντός του φακέλου «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»:

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity), [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Π.Δ. 60/07 & την αριθμ. 13 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ]

 

1.

Ο μέσος κύκλος εργασιών της επιχείρησης, για το χρονικό διάστημα των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, σε συναρτήσει προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του ,να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της δημοπρατούμενης σύμβασης

1.1

Απαιτούμενο Δικαιολογητικό :

Υπεύθυνη Δήλωση συνολικού ύψους ετήσιου κύκλου εργασιών

1.2

Σε περίπτωση ενώσεων ο μέσος κύκλος υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση

2.

Πιστοληπτική Ικανότητα της επιχείρησης

2.1

Απαιτούμενο Δικαιολογητικό :

Τραπεζικές Βεβαίωσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας του προσφέροντα, από τις οποίες σαφώς θα προκύπτει το ποσό που διατίθεται στον υποψήφιο ανάδοχο για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις και χωριστά το ποσό που αφορά εγγυητικές επιστολές

2.2

Επαρκής θεωρείται η χρηματοπιστωτική ικανότητα του προσφέροντος, όταν ανέρχεται σε ποσοστό 20% του προϋπολογισμού του έργου

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Π.Δ. 60/07 & την αριθμ. 13 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ]

 

1.1

Ο Προσφέρων πρέπει να υποβάλλει κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις κατά την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού τριετία , παρόμοιων σε τύπο και χαρακτηριστά μηχανημάτων με τα ζητούμενα στο παρών έργο, με μνεία, για κάθε παράδοση του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης, της ποσότητας και της αξίας των ειδών. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, με πιστοποιητικά οριστικής παραλαβής τα οποία έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή με αναφορά στην εμπρόθεσμη ή μη παράδοση τους και στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά πώλησης ή με υπέυθυνη δήλωση του αγοραστή. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει για το διάστημα αυτό

Υπόδειγμα Καταλόγου :

Α/Α

Παραλήπτης Ειδών

Σύντομη Περιγραφή

Ποσότητα Ειδών

Ημερομηνία Παράδοσης

Αξία Ειδών

Στοιχείο Τεκμηρίωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει από ένα τουλάχιστον ίδιο ή παρόμοιο είδος από τα προκηρυσσόμενα κατά την προηγούμενη τριετία. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η ως άνω απαίτηση επιτρέπεται να πληρείται αθροιστικά από τα μέλης της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

1.2

 

Ο Προσφέρων πρέπει να υποβάλλει κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  κατά την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού τριετία, παρόμοιων με την ζητούμενη στο παρών έργο, με μνεία, για κάθε σύμβαση του φορέα, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, του διαστήματος παροχής υπηρεσιών , της ποσότητας και της αξίας των υπηρεσιών. Ως αποδεικτικά θα υποβληθούν αντίγραφα των συμβάσεων και Βεβαιώσεις του φορέα περί καλής εκτέλεσης Εργασιών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο υπηρεσιών που έχει παράσχει για το διάστημα αυτό

Υπόδειγμα Καταλόγου :

Α/Α

Κύριος Έργου

Σύντομη Περιγραφή

Ποσότητα

Διάστημα παροχής υπηρεσιών

Αξία

Στοιχείο Τεκμηρίωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα έργο λειτουργίας μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων παρόμοιο με το προκηρυσσόμενο κατά την προηγούμενη τριετία. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η ως άνω απαίτηση επιτρέπεται να πληρείται αθροιστικά από τα μέλης της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

2.

Οργάνωση και Εξοπλισμός του προσφέροντα

Ο προσφέρων θα υποβάλλει έκθεση όπου θα περιγράφει :

επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης, τομείς δραστηριότητας και κλάδους εξειδίκευσης

προϊόντα και υπηρεσίες

μεθοδολογίες , εργαλεία , τεχνικές που χρησιμοποιεί

την υποδομή και οργάνωση της εταιρείας, δηλαδή τον ηλεκτρομηχανολογικό και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την κατασκευή των μηχανημάτων (εάν είναι αυτός ο κατασκευαστής) ή και την τεχνική υποστήριξη αυτών

λίστα του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας κατά ειδικότητα και λίστα του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών

ύπαρξη εξειδικευμένου ιδιόκτητου  σταθερού ή κινητού συνεργείου

Συγκρότηση Ομάδας Έργου (αφορά στην εγκατάσταση του εξοπλισμού αλλά και στην πιλοτική λειτουργία του)

Πίνακας υπαλλήλων του υποψήφιου αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα έργου

Πίνακας στελεχών των υπεργολάβων του υποψήφιου αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα έργου

Πίνακας εξωτερικών συνεργατώντου  υποψήφιου αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα έργου

 

Α/Α

Εταιρεία Αναδόχου – Εταιρεία Υπεργολάβου – Εξωτερικοί συνεργάτες

Ον/μο Μέλους Ομάδας Έργου

Ποσότητα

Ρόλος στην Ομάδα

Ανθρωπομήνες

Ποσοστό συμμετοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας έργου,  από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του παρόντος έργου τότε θα καταθέσει συμπληρωμένο Πίνακα και Σχτικές Δηλώσεις Συνεργασίας:

Τμήμα Έργου που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας

 

 

 

3.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (τύπου ISO: 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού) .

 

Παρατηρήσεις :

1.       Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.

2.       Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.

3.       Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί’Ενωση / Κοινοπραξία: τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία

4.       Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

5.       Σε περίπτωση ένωσης – κοινοπραξίας οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη.

 

Δάνεια εμπειρία , [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45, παρ. 2 και άρθρο 46, παρ. 3 του Π.Δ. 60/07 & την αριθμ. 13 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ]

 

Είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη δάνεια εμπειρία. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, βάση του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ. 3, και ΠΔ 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3, άρθρο 46, παρ.3) να στηρίζονται για τη συγκεκριμένη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης  των δεσμών με αυτούς καθώς επίσης και σε μία  κοινοπραξία οικονομικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτήν ή άλλων φορέων, με την προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.

Ειδικότερα ο συμμετέχων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει τα κάτωθι:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα αυτού και ψηφιακά υπογεγραμμένη, η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο συμμετέχων καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του, για όλη την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο, τους πόρους και τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης.

Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία:

             την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα

             την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα

             τον αριθμό της διακήρυξης

             το είδος και την έκταση των πόρων και μέσων που θα τεθούν στη διάθεση του συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σύμβασης

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα ψηφιακά υπογεγραμμένη , η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται όντως να κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσης μέσων του τρίτου φορέα που επικαλείται κατά την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των ανωτέρω, προκειμένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι του άρθρου 45, παρ.2 και άρθρου 46, παρ.3 του Π.Δ. 60/2007.

γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντα και του τρίτου φορέα / επιχείρησης, θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

Για τα νομικά πρόσωπα, ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν φυσική υπογραφή, θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, που θα φέρουν και φυσική υπογραφή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν φηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

1.2.1.2.                  Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά επίσης « Η Τεχνική Προσφορά» .

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Στην Τεχνική Προσφορά Ανάδοχος πρέπει να περιέχει την αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης λύσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Η Τεχνική Προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να περιέχει σε μορφή αρχείου pdf , ψηφιακά υπογεγραμμένα τα κάτωθι:

        Μελέτη εφαρμογής με αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού και του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας της Μονάδας, μεθοδολογία της εγκατάστασης, όπου θα τεκμηριώνεται και θα αποδεικνύεται η συνεργασία και η απόδοση του προτεινόμενου εξοπλισμού,οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, κατάλληλα σχήματα , εικόνες, φωτογραφίες κλπ .

        Τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και την ποιότητα των ειδών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξη, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των ειδών (τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά σχέδια και λοιπές πληροφορίες του προσφερόμενου εξοπλισμού και της εταιρείας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις από τα εργοστάσια κατασκευής εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού , κλπ.)

          Υπεύθυνη δήλωση ότι για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

                    Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας σε Τελωνείο ή άλλη αρχή.

          Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εξοπλισμός / τα συστήματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης τεχνολογίας ,δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους καθώς και την ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων

·           Υπεύθυνη δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τη χώρα προέλευσης και κατασκευής του εξοπλισμού που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα (το εργοστάσιο) που θα παραχθούν ως και τον τόπο εγκατάστασής του. Η δήλωση καταγωγής των προσφερόμενων ΕΙΔΩΝ και των τμημάτων εξοπλισμού που περιλαμβάνει, θα γίνει με τη συμπλήρωση από τον υποψήφιο του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ (ΠΙΝΑΚΑΣ : ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 1) της παρούσας διακήρυξης. Το περιεχόμενο των στηλών 1 ως 5 του ΠΙΝΑΚΑ  πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι ταυτόσημο με εκείνο των στηλών 1 ως 5 του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

·                     Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος για κάθε μια από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχειών της ανωτέρω παραγράφου που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, με φυσική υπογραφή και ψηφιακά υπογεγρεμμένη, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο θα κατασκευασθεί ο εξοπλισμός με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής (παραγωγής) του εξοπλισμού ούτε ο τόπος εγκατάστασής της που δηλώθηκε με την προσφορά (στον αντίστοιχο για το προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ «ΠΙΝΑΚΑΣ : ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 1») και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

·                Τα ακόλουθα πιστοποιητικά σε μορφή pdf (μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και νόμιμα επικυρωμένα):

α. Τα πιστοποιητικά σήματος CE (δήλωση συμμόρφωσης CE), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε για τα τμήματα του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που περιλαμβάνει το προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ  (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα) – μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα.

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β. Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

·           Επίσης, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση του εξοπλισμού τα ως άνω βιβλία – οδηγοί να διατεθούν στην ελληνική γλώσσα.

·           Έγγραφη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου προς την Αναθέτουσα Αρχή για τη δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση κάθε είδους για τουλάχιστον δέκα έτη (10) από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Στη βεβαίωση, η οποία πρέπει να είναι πρωτότυπη πρέπει να επισυνάπτεται και πρωτότυπη δήλωση δέσμευσης του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά) για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών στην Αναθέτουσα Αρχή ακόμα και στις περιπτώσεις α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.

Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

·           Λίστα χωρίς τιμές με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά , αναλώσιμα και υλικά για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού

·           Πλήρη τεκμηρίωση για την πρόταση πιλοτικής λειτουργίας της Μονάδας για διάρκεια έξι μηνών , όπου θα καταγράφεται ο αριθμός των απασχολούμενων, το ωράριο και η μέθοδος λειτουργίας της Μονάδας

·           Παρουσίαση της περιόδου Καλής Λειτουργίας και ειδικότερα:

Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την ημερομηνία λήξης του εξάμηνου πιλοτικής λειτουργίας της Μονάδας  καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για επισκευές και τακτική συντήρηση. Η εγγύηση θα καλύπτει την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση του εξοπλισμού και την παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών .Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν του ενός (1) έτους, η σχετική επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού μητρικού οίκου και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του.Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη του ενός (1) έτους λήξης του εξάμηνου πιλοτικής λειτουργίας της Μονάδας  , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αναλυτικότερα:

α. Στοιχεία εγγύησης καλής λειτουργίας :

Για το προτεινόμενο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζει στην τεχνική προσφορά του, ο διαγωνιζόμενος εγγυάται τα ακόλουθα (απαιτήσεις της Α.Α.), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμιά αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση εκ μέρους της Α.Α.:

1. Την καλή και αποδοτική λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού σε όλο το ως άνω προτεινόμενο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας ή περιορισμό χιλιομέτρων. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη / εξαρτήματα του προσφερόμενου εξοπλισμού.

2. Ότι κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, και με δικές του δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των απαραίτητων ρυθμίσεων και επισκευών κάθε μέρους ή ανταλλακτικού/ εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει βλάβη, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. Η τεχνική υποστήριξη των υλικών ή μηχανημάτων (εργασίες επισκευών, σύμφωνα, με την τεχνική προσφορά του), αλλά και η περιοδική συντήρηση, όπου και να εκτελούνται – επί τόπου ή στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ ή του προμηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή συμβεβλημένου συνεργείου – θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό και πρέπει να παρακολουθούνται από τεχνικό προσωπικό που θα υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ (2 άτομα τουλάχιστον), ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στη επισκευή και συντήρηση τους. Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου — αν αυτό είναι δυνατόν — είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία εφ’ όσον το μηχάνημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. Σ’ αυτή την περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κλπ θα γίνεται εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του υλικού ή μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης.

3. Ότι κατά την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο ΔΗΜΟΣ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί σε οπουδήποτε υλικό ή μηχάνημα του ΕΙΔΟΥΣ η οποία θα προέρχεται από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός μόνον της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα βαρύνει την Α.Α. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί κάθε συγκεκριμένο είδος και η θέση ή ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του. Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δίδει εργοστασιακή εγγύηση για τα υπό προμήθεια υλικά ή μηχανήματα του ΕΙΔΟΥΣ και για χρονικό διάστημα σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του, με έναρξη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, σύμφωνα με την εγγύηση (guarantee) του κατασκευαστή (εργοστασιακή εγγύηση), και με δικές του δαπάνες, την άμεση αντικατάσταση κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει μη επισκευάσιμη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. Στα ως άνω περιλαμβάνεται και η πιθανή εμφάνιση στρέβλωσης ή ρήγματος του πλαισίου των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις μερών ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου – αν αυτό είναι δυνατόν — είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία εφ’ όσον το μηχάνημα είναι δυνατόν να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρίας. Σ’ αυτή την περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κλπ θα γίνεται εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ήμερες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση εάν ο προμηθευτής, μέσα στην συμβατική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας και μέσα στα αντιστοίχως οριζόμενα ως άνω χρονικά όρια, δεν δεχθεί ή δεν πραγματοποιήσει την αποκατάσταση της βλάβης ή δεν τηρήσει γενικά τις υποχρεώσεις των ανωτέρω εδαφίων, τότε τις ενέργειες αυτές μπορεί να τις κάνει ο ΔΗΜΟΣ σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΔΗΜΟΣ μπορεί να εισπράξει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση ο ΔΗΜΟΣ έχει από τον Νόμο αναμφισβήτητο δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση ή πλήρη αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού ή μηχανήματος, σύμφωνα με την εγγύηση που έχει δοθεί από την κατασκευάστρια Εταιρεία (εάν αυτή είναι και ο προσφέρων προμηθευτής), είτε από τον προμηθευτή. Προσφορά στην οποία δηλώνονται προφερόμενες υπηρεσίες λιγότερες των απαιτούμενων ή/και διάστημα αποκατάστασης βλάβης μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

Β. Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης (planned maintenance) κατά την περίοδο εγγύησης καλής Λειτουργίας :

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλλει πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης για κάθε ένα προφερόμενο υλικό ή μηχάνημα (μεταφρασμένο στα Ελληνικά), εφόσον τέτοιο πρόγραμμα προβλέπεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο, όπου θα αναφέρονται με σαφήνεια τα διαστήματα μεταξύ των περιοδικών συντηρήσεων (τακτικών σέρβις) και ο αριθμός τους, και οι εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα σέρβις με τις απαραίτητες εργατοώρες, τα αναγκαία αντίστοιχα ανταλλακτικά και αναλώσιμα με ονομασία / κωδικούς και ποσότητες εκάστου. Οποιαδήποτε εμφάνιση τιμής στο σημείο αυτό (ανταλλακτικού, εργασίας, αναλωσίμου κλπ) οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Τα παραπάνω θα δοθούν για όλο το χρονικό διάστημα της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

1.Έγγραφη δήλωση για τη διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης – επισκευής, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Η περίοδος αυτή θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

2. Έγγραφη δήλωση όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και πως θα αντιμετωπίζουν τα θέματα συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού, από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

                                 Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

        συμπληρωμένους του Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΣΤ της παρούσας Διακήρυξης:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται, φέρουν φυσική υπογραφή και υπογράφονται και ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

 

 

1.2.2.      Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» .

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει επί ποινή αποκλεισμού ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας Διακήρυξης.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :

1.2.2.1.                     Τιμές

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.

Όλες οι οικονομικές προφορές υποβάλλονται σε ΕΥΡΩ, με τη συμπλήρωση του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ )

όπου συμπληρώνεται η «τιμή μονάδας»  οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του προμηθευτή που αφορούν στο προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ τα εξής:

 

  i.        Προμήθεια, μεταφορά από τη μονάδα παραγωγής / κατασκευής ως το σημείο παράδοσης / εγκατάστασης του εξοπλισμού, ανταλλακτικών – παρελκόμενων (όπου απαιτούνται) που περιλαμβάνει το προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ και τα τμήματα του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που περιλαμβάνει, εκτελωνισμένων – ελεύθερων κάθε δασμού, φόρου ή τέλους.

 ii.        Εγκατάσταση και σύνδεση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

iii.        Έλεγχος δοκιμής και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνολικού εξοπλισμού.

iv.        Όλες τις υπέρ τρίτων εισφορές, κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.

v.        Επίδειξη χειρισμού και εκπαίδευση προσωπικού στον τόπο εγκατάστασης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης.

vi.        Παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή προληπτικών ελέγχων (όπου απαιτούνται) για την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας.

vii.        Η προσφερόμενη τιμή  θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι κρατήσεις και όλες οι επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, του παραρτήματος Δ .

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

        Εάν για τα τμήματα του εξοπλισμού που απαρτίζουν το προμηθευόμενο ΕΙΔΟΣ, ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει στον Πίνακα του παραρτήματος ΣΤ΄( ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) (4) «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ του κατασκευαστή για το ΣΧΕΔΙΟ του ΕΙΔΟΥΣ» και (5) «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» και αξιολογήθηκε κατά την τεχνική αξιολόγηση (βάσει του ΠΙΝΑΚΑΣ), αλλά στην οικονομική προσφορά, στις στήλες (7) ως (10) του ΠΙΝΑΚΑ αναφέρεται με μηδενική τιμή ή χωρίς τιμή, τότε θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

 

        Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στον Πίνακα ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  για το προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ (και τα τμήματα που το απαρτίζουν) θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης, δεν επιτρέπονται στην οικονομική προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της προσφοράς.

 

        Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτής, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

 

        Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του ΠΔ 60/2007) σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παραγωγή των προϊόντων, την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο παραγωγής και την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.

 

Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα Πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

 

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας μπορεί να γίνει με έναν από του παρακάτω τρόπους:

·            Με χορήγηση έντοκης προκαταβολής εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, μέχρι του ποσού των 326.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (όριο πληρωμών για το έτος 2016) μετά την υπογραφή της σύμβασης και με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 37, παρ.1, εδ. β του ΕΚΠΟΤΑ (της Υπουργικής Απόφασης 11389/8.3.1993 – ΦΕΚ 185/Β/23.3.1993). Η εγγυητική προκαταβολής  θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκου επί του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του εξοπλισμού που προβλέπει η σύμβαση. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα είναι εντόκως και σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 3, 33 παρ. 5 και 6 και άρθρο 35 παρ. 5 εδ. ε του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο συμψηφισμός της προκαταβολής πραγματοποιείται σε επόμενη πληρωμή και πάντως πριν την οριστική παραλαβή του έργου. Η εγγυητική επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

 

·       Χωρίς χορήγηση προκαταβολής και με πληρωμή του 100% της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού (αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις), μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού στον Προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης του συνολικού εξοπλισμού, σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, τη διενέργεια δοκιμών, την επίδειξη λειτουργίας και χειρισμού του, την εκπαίδευση  του προσωπικού και την εκπλήρωση όλων των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας της υππηρεσίας της πιλοτικής λειτουργίας της Μονάδας θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας στον ανάδοχο γίνεται μετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 

2.                   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

 

3.                   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

•      Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.

•      Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•      Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών

•      Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

•      Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

 

4.                   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, ως η πλέον συμφέρουσα.

Σε περίπτωση απόλυτα ισοδύναμων προσφορών διεξάγεται κλήρωση.

Η επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συμπληρώνει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας μαζί με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή που σε κάθε περίπτωση είναι αρμόδια για να αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και της ανάθεσης της προμήθειας στον μειοδότη.

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i)         για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii)         εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii)     εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίσει έγκαιρα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει έγκαιρα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη συμφερότερη  προσφορά  και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά ούτε και μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

 

5.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος πιλοτικής λειτουργίας της Μονάδας ιρίζεται σε Έξι (6) μήνες. Προσφορά που αναλαμβάνει την υποχρέωση συντομότερης παράδοσης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση της.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο σε χώρους οι οποιοι θα του υποδειχθούν από τον Δήμο Κορίνθου.

 

6.                   ΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τον απαιτούμενο εξοπλισμό μέσα στο συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

 

7.                   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

 

8.                   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης πλέον του ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής του.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

 

9.                   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

1.                  Γενική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή

2.                  Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

3.                  Πλημμύρα

4.                  Σεισμός

5.                  Πόλεμος

6.                  Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών

7.                  Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

8.                  Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

10.               ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται προσφορά που:

 Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,

Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.

Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας.

Αφορά ποσοτικά μόνον σε μέρος του εξοπλισμού που απαρτίζει το υπό προμήθεια ΕΙΔΟΣ, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης.

Παρουσιάζει, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Παρουσιάζει τροποποιήσεις στη γραμμογράφηση στα Φύλλα Συμμόρφωσης, τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς και τους λοιπούς πίνακες της Διακήρυξης.

Διαπιστώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν παρουσιάζει με σαφήνεια τη συνολική προσφερόμενη τιμή, ή / και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της συνολικής προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς πλην του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς ή δεν είναι σωστά συμπληρωμένοι οι πίνακες των οικονομικών προσφορών.

Η προσφορά παρουσιάζει αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά δεν φέρει την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του

εκπροσώπου του.

Η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η οικονομική προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών.

Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007 και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού επαρκή αιτιολόγησή της.

Ορίζει χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα διακήρυξη.

Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του προβλεπόμενου στην παρούσα διακήρυξη.

Ο συμμετέχον στο διαγωνισμό δεν υποβάλλει τα εγγράφως αιτούμενα διευκρινιστικά στοιχεία εντός του οριζόμενου χρόνου.

 

11.               ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπογραφή Σύμβασης

Ο υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 35 του ΕΚΠΟΤΑ) και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα κατάταξης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της Σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.

Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα σημεία δεν ρυθμίζονται με την Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί με την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αποστέλλει στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση σύναψης Σύμβασης το αργότερο 48 ημέρες μετά την υπογραφή της.

Βασικά στοιχεία της σύμβασης

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων.

Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Τροποποίηση της Σύμβασης

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο. Τυχόν τροποποιήσεις δεν μπορούν να αφορούν στο αντικείμενο της διακήρυξης, το οποίο θα υλοποιηθεί όπως προδιαγράφεται.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

12.               ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ     

 

Εναλλακτικές τεχνικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές .

 

13.               ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.                    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Η ανάθεση της σύμβασης, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

 

·                     Η τιμή

·                     Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

·                     Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού

·                     Ο τρόπος διασύνδεσης, συνεργασίας και απόδοσης του εξοπλισμού

·                     Η  πρόταση πιλοτικής λειτουργίας της Μονάδας

·                     Ο χρόνος παράδοσης σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας του εξοπλισμού.

·                     Η διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

·                     Η εκπαίδευση του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής.

·                     Η εξυπηρέτηση και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση εκ μέρους του προμηθευτή (χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής υποστήριξης, η ποιότητα / περιεχόμενο της εξυπηρέτησης).

·                     Η επάρκεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων και ο χρόνος παράδοσής τους

·                     Η διάρκεια (η διαθεσιμότητα) παροχής πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας.

1.2 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν σε σχέση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.

2.                   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών κατατάσσονται στην Ομάδα Α Κριτηρίων «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και την Ομάδα Β Κριτηρίων «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ (ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της παρούσας διακήρυξης αναλυτικά για το υπό προμήθεια ΕΙΔΟΣ και τα τμήματα του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που το απαρτίζουν.

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των Ομάδων Κριτηρίων. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι ποσοστιαία 100 βαθμοί. Η συνολική βαθμολογία κάθε Ομάδας Κριτηρίων καθορίζεται στους 50 βαθμούς για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της Ομάδας Κριτηρίων. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.

Η συνολική βαθμολογία κάθε Ομάδας Κριτηρίων σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας, ο οποίος για την Ομάδα Α Τεχνικές Απαιτήσεις ορίζεται ίσος με 70% και για την Ομάδα Β Τεχνική Υποστήριξη ίσος με 30%.

Η γενική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου προσδιορίζεται από τον τύπο:

ΓΒ = 0,7*Βαθμός Α ομάδας + 0,3*Βαθμός Β ομάδας

όπου:

ΓΒ:  γενική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου

Βαθμός Α ομάδας, Βαθμός Β ομάδας: οι επιμέρους βαθμολογίες της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου, στην Α και Β Ομάδα Κριτηρίων αντίστοιχα.

2.2 Βαθμολόγηση στοιχείων της Ομάδας Β΄ Κριτηρίων «Τεχνική Υποστήριξη»

Σχετικά με τη βαθμολόγηση των παρακάτω στοιχείων της Ομάδας Β΄ Κριτηρίων επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν καλύτερες παροχές από αυτές που ορίζονται για το προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’. Σε αυτήν την περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν μεγαλύτερη βαθμολόγηση στα συγκεκριμένα κριτήρια, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους.

Τα στοιχεία που μπορούν να βαθμολογηθούν καλύτερα, εφόσον υπερκαλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι:

1)                       Παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού

2)                       Διάρκεια ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μεγαλύτερη από 12 μήνες ή όπου διαφορετικά προσδιορίζεται,

3)                       Διάρκεια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προσωπικού μεγαλύτερη από δέκα (10) μέρες,

4)                       Διάρκεια δέσμευσης για εξασφάλιση ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ και ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή

5)                       Η εξυπηρέτηση και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση: ο χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αποκατάσταση λειτουργίας μικρότερος των 10 ημερών, το περιεχόμενο / η ποιότητα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης (service) εντός εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. διαδικασία αντιμετώπισης βλαβών – τεχνική εξυπηρέτηση μέσω κινητών συνεργείων, τεχνικά και άλλα μέσα που θα διατεθούν για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης της λειτουργίας κτλ) 

6)                       Διάρκεια χρόνου πλήρους συντήρησης – επισκευής, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για το προσφερόμεν ΕΙΔΟΣ: Η περίοδος αυτή θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη από το διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας να ξεπερνά τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

2.3 Η μη βαθμολόγηση επιμέρους στοιχείου των Ομάδων Α και Β Κριτηρίων επί τεχνικά αποδεκτών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή.

2.4 Ολοκλήρωση αξιολόγησης – ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης – ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού υπολογίζει τις ανηγμένες τιμές ΑΤ των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε συγκριτικό πίνακα με φθίνουσα σειρά του ΑΤ, λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω.

Η συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανηγμένη τιμή προσφοράς σύμφωνα με τον τύπο:

όπου:

ΑΤ: ανηγμένη τιμή προσφοράς

ΓΒ: γενική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης

ΟΠ: συνολική οικονομική προσφορά

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της «Γενικής βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς (ΓΒ)» και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη «Γενική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς».  Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που υπέβαλαν τις αντίστοιχες προσφορές.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος του έργου ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

Δεν λαμβάνεται υπόψη η κατάταξη των προσφορών από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ .

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους, και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης, θα εκτελεσθεί η προμήθεια του εξοπλισμού για την εφαρμογή της δεματοποίησης στο Δήμο Κορίνθου. Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού και η μη συμμόρφωση έστω και σε έναν από αυτούς θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της προσφοράς.

1.              Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε’ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

2.              Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο, πλήρως εγκατεστημένος και λειτουργικός, σε ευχερώς προσβάσιμο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Κορίνθου, Στους διαγωνιζόμενους συνιστάται να επισκεφτούν τον χώρο που θα εγκατασταθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, ώστε πριν την υποβολή των προσφορών να έχουν διαμορφώσει πλήρη και σαφή εικόνα των τοπικών χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του χώρου εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κάλυψης κάθε δαπάνης για επιπλέον υλικά ή εργασίες που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την παράδοση του χώρου στην αρχική του κατάσταση.

3.               Στην τεχνική προσφορά (στον ΠΙΝΑΚΑΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ και τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ  «Καταγωγή και στοιχεία προσφερόμενου ΕΙΔΟΥΣ» του ΣΤ’) και στην οικονομική προσφορά (ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’) η αρίθμηση, οι ονομασίες / περιγραφή  του προσφερόμενου ΕΙΔΟΥΣ και των τμημάτων του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που το απαρτίζουν, οι αναφερόμενες τεχνικές απαιτήσεις και οι τίτλοι των στηλών πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού όπως ακριβώς αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης. Αλλαγή της γραμμογράφησης και του περιεχομένου των προσυμπληρωμένων κελιών των ως άνω πινάκων συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

4.              Αναντιστοιχία των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και των τεχνικών φυλλαδίων – prospectus μεταξύ τους ως και με αυτά της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

5.               Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρει το σήμα CE καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα).

6.         Για το προσφερόμενο είδος και τα υποσυστήματά του στους πίνακες «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ πρέπει οι συμμετέχοντες, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέτουν με την προσφορά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σήμανσης CE Mark.

7.         Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

8.         Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

9.         Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

10.       Ο προσφερόμενος εξοπλισμός που θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ο ανάδοχος πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιεί όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

11.      Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, Με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι:

Με την υπογραφή της Σύμβασης ο εξοπλισμός που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει στο Δήμο Κορίνθου ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη. Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος και αμεταχείριστος και θα ικανοποιεί όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.  

Τέλος, εγγυάται ακόμα ότι :Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ βρεθεί ότι αυτός δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης Σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατόν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων του εξοπλισμού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής που, αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αναθέτουσα αρχή για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τις πιο πάνω βλάβες.

12.           Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί επί ποινή αποκλεισμού με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός εάν οπουδήποτε αναφέρεται μεγαλύτερη διάρκεια. Για το προτεινόμενο αυτό διάστημα ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής :

                          Την καλή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός έτους. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

                          Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα (όπου υπάρχουν) κλπ.

                          Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

                          Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει η Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την αναθέτουσα αρχή.

                          Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε ο εξοπλισμός να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.

                          Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να  έχει διαθέσιμο στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και εξουσιοδότηση από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στην Αναθέτουσα Αρχή όποιου ανταλλακτικού και αναλώσιμου υλικού χρειαστεί, για τον εξοπλισμό, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Αναθέτουσας Αρχής

13.           Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει για κάθε τμήμα του προμηθευόμενου εξοπλισμού το εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας (OPERATION MANUAL), το εγχειρίδιο συντήρησης / επισκευών (SERVICE AND MAINTENANCE MANUAL) και τον κατάλογο ανταλλακτικών, στην ελληνική γλώσσα.

14.           Σε περίπτωση που μετά την οριστική παραλαβή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή και αργότερα, στη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, βρεθούν ορισμένα απ’ αυτά ελαττωματικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η Υπηρεσία θα ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του ακατάλληλου εξοπλισμού με καινούριο, που θα πληροί τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του ακατάλληλου εξοπλισμού εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση, η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην προμήθεια του κατάλληλου – αντίστοιχου εξοπλισμού σε βάρος του αναδόχου.

15.           Προϋπόθεση για την παραλαβή του εξοπλισμού είναι η επίδειξη της χρήσης και λειτουργίας του εξοπλισμού και η δωρεάν εκπαίδευση στο Δήμο Κορίνθου επιλεγμένων ατόμων που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο δέκα (10) ημέρες και οι ώρες δεν θα ξεπερνούν τις 6 την ημέρα. Η οργάνωση της εκπαίδευσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την Αναθέτουσα Αρχή.

Επίσης, για την παραλαβή του εξοπλισμού απαιτείται η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης και λειτουργίας και της συμφωνίας των τεχνικών του χαρακτηριστικών (που πρέπει να συμπίπτουν με τα προσφερόμενα στο Φύλλο Συμμόρφωσης) προς τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και τους όρους της σύμβασης. Για την κάλυψη των ως άνω, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, για όσες μέρες παραστεί αναγκαίο.

16.           Η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση  του αναδόχου σε μορφή pdf στον (υπο)φάκελο «Τεχνική προσφορά» τον χρόνο που δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης/ επισκευής του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης αμεταχείριστων και πιστοποιημένων ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη κατ’ ελάχιστον από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, με πρωτότυπη έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή, σε περίπτωση Ελλήνων κατασκευαστών, ή του μητρικού κατασκευαστικού οίκου, σε περίπτωση ξένων κατασκευαστών του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος παρέχει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επισκευών και μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η περίοδος αυτή θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

17.           Οι έγγραφες βεβαιώσεις για τα ανωτέρω, δεδομένου ότι κρίνονται ως ουσιώδεις απαιτήσεις της διακήρυξης για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού, κατατίθενται σε μορφή pdf στον (υπό) φάκελο της «Τεχνικής προσφοράς». Tα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

18.           Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων, δηλώσεων, πιστοποιητικών, εγγυήσεων και λοιπών δικαιολογητικών τα οποία θα αναφερθούν και θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, να αναφέρουν το συγκεκριμένο διαγωνισμό και να περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του μητρικού ή θυγατρικού ελληνικού οίκου (πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία (fax), διεύθυνση e-mail) και του υπογράφοντος νόμιμου εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο – ιδιότητα).

19.           Υποχρεώσεις ασφάλισης:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών κει είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ‘ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον προμηθευτή, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τον εξοπλισμό από την φόρτωση του από τον τόπο παραγωγής / κατασκευής του (σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ΕΚΠΟΤΑ) μέχρι την οριστική παραλαβή του. Επίσης, υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

20.            Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

21.           Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν κατά προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα μεταφερθούν με ευθύνη και χρέωση του ανάδοχου σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

22.           Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει πλήρως την προετοιμασία των απαιτούμενων υποδομών στους χώρους που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή αυτών των υποδομών.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

1.       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      

Σε κάθε προσφορά θα κατατίθεται στον (υπό)φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και o συμπληρωμένος από τον υποψήφιο Ανάδοχο, με απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων, ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένου, του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’, με στοιχεία για όλα τα τμήματα του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που περιλαμβάνονται στο υπό προμήθεια ΕΙΔΟΣ 1 της παρούσας Διακήρυξης, που προσφέρει.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών απαιτήσεων είναι ουσιώδεις και απαράβατες και είναι οι κατ΄ελάχιστον απαιτούμενες .

 

2.       ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ– ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»         

2.1. Η οργάνωση των τεχνικών απαιτήσεων σε μορφή πινάκων όπως αυτοί που παρατίθενται στη συνέχεια και η γραμμογράφησή τους με τη μορφή φύλλων συμμόρφωσης έγινε για λόγους ομοιομορφίας στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών, διασφάλισης διαφάνειας ως και διευκόλυνσης του έργου της αξιολόγησής τους.

2.2.  Κάθε τεχνική προσφορά, όπως αναφέρεται και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’ και Δ’ της παρούσας διακήρυξης, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, σχέδια, υπολογισμούς κλπ του προσφερόμενου εξοπλισμού, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών του προσφερόμενου εξοπλισμού εντός του τεχνικού φυλλαδίου.

3. Στον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ (ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) αναλυτικά, όλα τα επιμέρους σημεία Α) των τεχνικών απαιτήσεων και Β) της τεχνικής υποστήριξης για κάθε προσφερόμενο τμήμα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ξεχωριστά και με την σειρά που αναφέρονται, ως εξής:

Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις, απαιτήσεις  ή επεξηγήσεις για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Σε πολλά πεδία αναφέρονται  τα απαιτούμενα αριθμητικά μεγέθη της απαίτησης, σε άλλα όχι.

Αν στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί είτε η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της απαίτησης και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη απαίτηση είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η απαίτηση δεν είναι απαράβατος όρος. Επίσης, γίνεται στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» να έχουν συμπληρωθεί με τις λέξεις «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν στοιχεία». Προσφορές που δεν καλύπτουν τους απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς, δεν απορρίπτονται αλλά αξιολογούνται.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί απαίτηση που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη απαίτηση πληρούται ή όχι από την προσφορά ή  ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου τεχνικού χαρακτηριστικού στην προσφορά ή μία αναλυτική περιγραφή (σύμφωνα  και με ό,τι ζητείται  από την Αναθέτουσα Αρχή .

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης και η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και απαντώντας  αναλυτικά και ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» θα καταγραφεί επίσης από τον υποψήφιο η σαφής παραπομπή στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή/και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της (αν υπάρχει) που θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου εγκατάστασης ή στοιχεία των πιστοποιητικών που απαιτούνται, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Φύλλων Συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι στην αρχή  της Τεχνικής Προσφοράς και του Παραρτήματός της (αν υπάρχει) καταγράφεται από τον υποψήφιο αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της (τους), κάθε συμμετέχων συμπληρώνει στα αντίστοιχο πεδίο της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ και την σελίδα / σελίδες της φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου βρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση.

Τα τεχνικά φυλλάδια που συνοδεύουν τον Πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή, να είναι πρωτότυπα και να παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (όταν πρόκειται για ξένο κατασκευαστή).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα  Π4 και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

 

3.                   «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

Α/Α