Πρόσκληση 7ης Ιουνίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 03-06-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 22018

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

2.      Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.

3.      Πρόταση καθορισμού του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016 και εφεξής.

4.      Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργου και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 122.510,23€.

5.      Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργου και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€.

6.      Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 137.028,49€.

7.      Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 137.028,49€.

8.      Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 137.028,49€.

9.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας και κατακύρωση της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Δήμου Κορινθίων.

10.  Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.

11.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment