Απόφαση αριθμ. 12/122/2016

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της  εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της  για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 122η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του  για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. Πρωτ.13849/ 11-04-2016  έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής:

 

Θέμα: Αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας του κ.Παπαναστασίου Αλεξάνδρου

Σχετ.: Αίτηση με αρ. Πρωτ. 14002/2015

 

            Η οικονομική επιτροπή ως όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010) αποφασίζει για τον δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων  (30.000 ) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.

(αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου  6 του Ν.4071/2012). Σε περίπτωση εξώδικου συμβιβασμού απαιτείται  αντίγραφο γνωμοδότησης δικηγόρου (άρθρο 72 παρ.2 Ν.3852/2010).

            Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες, προκειμένου οι οικονομικές υπηρεσίες να προβούν σε εκκαθάριση δαπάνης, ποσού : 80,00 ευρώ, σύμφωνα και με τα επισυναπτόμενα αντίγραφα δικαιολογητικών τα οποία σας επισυνάπτουμε.

 

Συνημμένα :

Αίτηση αρ.πρωτ. 14002/2015

Δελτίου συμβάντων της Αστυνομικής Διεύθυνσης

Δ.Α.-ΤΙΜ4933/2015

Έγγραφο οικ/κών υπηρεσιών

Έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας(2)

ΧΕΠΕ342/15

 

    Ο Πρόεδρος λέει στην επιτροπή ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει γραπτώς στο Δήμο μας σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 14002/2015 αίτηση εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας του κ. Παπαναστασίου Αλεξάνδρου  και για το λόγο αυτό προτείνει το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Πέτρου Ευστράτιο.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. πρωτ.13849/11-04-2016  έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Κορινθίων,  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  

  Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Πέτρου Ευστράτιο, στον οποίο δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει γραπτώς στο Δήμο Κορινθίων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 14002/2015 αίτηση εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας του κ. Παπαναστασίου Αλεξάνδρου.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/122/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

Leave a Comment