Απόφαση αριθμ. 15/144/2016

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-05-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Μαΐου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 19426/20-05-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Βλάσσης Δημ., 6)Κορδώσης Χρ.

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ.  2), Γκουργιώτης Αλεξ.,  3).Πανταζής Βασ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 144η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

 

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   29/533/28-12-2015 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  β) την υπ΄αριθ. 4/47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016:

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

00

6463.0001

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. Παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης [ΑΔΣ 8/149/2016].

658/2016

12,30

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού. Προμήθεια-τοποθέτηση κλειδαριών, σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004148715..

661/2016

86,10

 

30

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.Προμήθεια-τοποθέτηση κλειδαριών, σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004148715.

663/2016

1.144,52

 

10

7134.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

659/2016

14760

 

10

7134.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ .

660/2016

11931

 

30

7134.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ .

662/2016

2989

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ” για σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως στο Εφετείο Ναυπλίου της υπ΄αριθμ.218/2015 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

664/2016

                     170,97

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ” για σύνταξη και κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου της 143/2016 αίτησης του Δήμου(Ελένης-Φοίβης Ευσταθίου & λοιποί)

665/2016

170,97

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ” για σύνταξη και κατάθεση της υπ΄αριθμ 173/2015 Αγωγής του Δήμιου Κορινθίων (αφορά αγροτικό δρόμο στη θέση ΜΑΛΙΑ Αγίου Ιωάννη)

666/2016

109,47

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ” για σύνταξη και κατάθεση της υπ΄αριθμ 304/2015 Αγωγής του Δήμιου Κορινθίων (αφορά αγροτικό δρόμο στη θέση ΑΛΕΓΚΙΑ Αγίου Ιωάννη)

667/2016

109,47

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ” για καταχώρηση στο κτηματολογικό γραφείο Κορίνθου αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος  του οικόπεδου Ο.Τ 413 της περιοχής ” Κεραμιδάκι Κορίνθου”

668/2016

204,50

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου ” ΠΑΥΛΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ” για γνωμοδότηση που συνέταξε επί του απευθυνόμενου προς το Δήμο Κορινθίων αιτήματος της εταιρείας “ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε”

669/2016

196,80

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ” για γνωμοδότηση που συνέταξε σχετικά με αίτημα της κ. Βασιλικής Δαμούλου περί εξώδικου συμβιβασμού.

670/2016

295,20

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΟΣΙΑ Θ.ΔΑΛΑΚΛΗ” για παράσταση και σύνταξη προτάσεων στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου για την 593/2014 αγωγή των Αικ.Δανιήλ & λοιπών υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων.

671/2016

149,00

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΟΣΙΑ Θ.ΔΑΛΑΚΛΗ” για σύνταξη και κατάθεση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου (Υπόθεση κατά Βαρβάρα Αμπατζή κ.λ.π)

672/2016

523,00

 

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων.Αποζημίωση γης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών με αρ.κτ. 0638005 στο Ο.Τ. 847 και αρ. κτ. 0514042 στο Ο.Τ. 680 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου της περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων [υπόθεση Παναγιώτη Τούσουλη του Μιχαήλ].

673/2016

37.604,00

 

30

7111.0003

Δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την αρ. 101/2014 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, των αναγκαστικά απαλλοτριωθεισών ιδιοκτησιών με αρ.κτ. 0638005 στο Ο.Τ. 847 και αρ. κτ. 0514042 στο Ο.Τ. 680 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου της περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων [υπόθεση Παναγιώτη Τούσουλη του Μιχαήλ].

674/2016

1.578,12

 

30

7111.0003

Δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την αρ.259/2015 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, των αναγκαστικά απαλλοτριωθεισών ιδιοκτησιών με αρ.κτ. 0638005 στο Ο.Τ. 847 και αρ. κτ. 0514042 στο Ο.Τ. 680 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου της περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων [υπόθεση Παναγιώτη Τούσουλη του Μιχαήλ].

675/2016

400,00

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, 16REQ 004372192)

680/2016

778,59

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ-16 REQ 004371906

681/2016

681,42

 

00

6463.0001

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. Παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης σύμφωνα με την αρ. 112/2016 Απόφαση του Δ.Σ.

676/2016

29,52

 

00

6463.0001

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. Παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης [αρ. 113/2016 Απόφαση Δ.Σ.].

677/2016

19,68

 

20

6611.0001

Προμήθεια αφισών, αυτοκόλλητων κλπ για την ενημέρωση συλλογής οργανικών αστικών απορριμμάτων [Προμήθεια ROL UP και Μουσαμά, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004351625].

678/2016

196,80

 

10

6615.0001

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004351408]

679/2016

1.485,23

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΒΑΡΔΑΚΑ ( ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ : 16REQ 004384105)

682/2016

445,26

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  ΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ( ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ : 16REQ 004384164)

683/2016

445,26

 

30

7326.0022

Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

684/2016

10.000,00

 

35

7131.0003

Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004389440] Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2014.

685/2016

300,00

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγορικής εταιρείας “Κελεμένης & Συνεργάτες” για τη νόμιμη εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του ΣΤΕ της υπ΄αριθμ. 2637/2012 έφεσης του κ.Αντώνη Ορφανίδη.

686/2016

905,90 €

 

00

6116.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΩΝ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ004415278)

687/2016

                                               

                       43,05

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΩΝ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ004415076)

688/2016

295,2

 

30

6662.0010

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σαρωνικού, ΑΜ 23/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004425865].

689/2016

15.000,00

 

30

6662.0009

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου, AM 24/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004426120].

690/2016

15.000,00

 

30

6662.0007

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σολυγείας, AM 25/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004425474]

691/2016

15.000,00

 

00

6495.0001

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004407813]

692/2016

86,10

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης  σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκβολές του παραχειμάρου “Σάρωνα” πλησίον ιδιοκτησίας Σταματιου & Δέσποινας Μητροβγένη.

693/2016

246,00 €

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[Αγωγή Καλοπαστά Κων/νου, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004436942].

694/2016

445,26

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [γνωμοδότηση επί δυνατότητας θεώρησης οικοδομικών αδειών βάσει της 4689/2015 απόφ. ΣτΕ, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004436808].

695/2016

492,00

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [Αίτηση υπερχρεωμένου νοικοκυριού Λιούντρη Γεωργίας, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004436700].

698/2016

569,49

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[Προσφυγή κατά διοικητικού προστίμου Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας για “Σκουτέλα” Λεχαίου, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004436529].

700/2016

681,42

 

0

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗΣ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16 REQ 004437351)

696/2016

831,48

 

0

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙ ΑΓΩΓΗ ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑΣ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16 REQ 004437300)

697/2016

445,26

 

0

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΝΩΛΗ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16 REQ 004437249)

699/2016

445,26

 

0

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕμ.Πρ.Εφαρμ.(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16 REQ 004437103)

701/2016

984

 

0

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΣΤΕΦΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16 REQ 004437027)

702/2016

831,48

 

0

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004439209)

703/2016

1640,82

 

0

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004439083)

704/2016

916,35

                   

 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/144/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                        Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                  Κορδώσης Χρήστος

Leave a Comment