Απόφαση αριθμ. 12/128/2016

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 128η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. Πρωτ.13287/07-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής:

 

Θέμα: Διατύπωση απόψεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με το Απόσπασμα της έκθεσης Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου της ΕΔΕΛ

Σχετ. :

(1) Το αριθμ. 2380/25-11-2015 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο στάλθηκε στο Δήμο Κορινθίων απόσπασμα έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της ΕΔΑ Π.Π.

(2) Το αριθμ. 56123/8-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με θέμα “Διατύπωση αντιρρήσεων και παρατηρήσεων του Δήμου Κορινθίων επί του αποσπάσματος Έκθεσης Προσωρινών Αποτελεσμάτων του αριθμ.0114151010 ελέγχου ΕΔΕΛ

(3) Το αριθμ.506/29-2-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο στάλθηκε στο Δήμο Κορινθίων απόσπασμα έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της ΕΔΑ Π.Π.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά καθώς και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα το άρθρο 53 [… ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ’ αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί …] [ οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών ] & [ οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει μέσα σε ένα μήνα…],

 

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  • Το υποέργο με τίτλο “Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου” της πράξης με κωδικό MIS 365366 υλοποιήθηκε με την αριθμ.6295/4-2-2013 Σύμβαση και ολοκληρώθηκε το φυσικό της αντικείμενο την 03-08-2014, εντός της συμβατικής προθεσμίας (04-08-2014), όπως προκύπτει και από την καθόλα ισχύουσα “Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών”, που νόμιμα έχει συνταχθεί και υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, κ.Σ.Περόγαμβρο.

  • Η τελική αναλυτική επιμέτρηση του έργου συντάχθηκε εμπρόθεσμα και ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου την 22-09-2014 και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, κ.Σ.Περόγαμβρο, την 22-09-2014. Αντίγραφο της Αναλυτικής Επιμέτρησης έχει κοινοποιηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην ΕΔΑ Π.Π.

  • Όλα τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου (1ο έως και 25ο) έχουν συνταχθεί και υπογραφεί εντός της συμβατικής προθεσμίας του έργου (το 25ο ΠΠΑΕ την 25-07-2014)

  • Οι 11η, 12η, 13η, 14η και 15η Εντολές πληρωμής συνάχθηκαν με ευθύνη του αναδόχου του έργου και υποβλήθηκαν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σταδιακά, μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών του έργου και νόμιμα ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, μιας και δεν υπάρχει υφιστάμενη διάταξη (Ν.3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), που να το απαγορεύει.

  • Ως προς την παράγραφο 5 του ευρήματος της ΕΔΕΛ, σύμφωνα με το οποίο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτήθηκε την 05-09-2014 στην ΕΔΑ Π.Π. προέγκριση παράτασης της προθεσμίας παράτασης του έργου, αυτή η αίτηση υποβλήθηκε εκ παραδρομής και ενώ είχε περαιωθεί το έργο την 3η-08-2014 εντός της συμβατικής προθεσμίας όπως προκύπτει και από την καθόλα ισχύουσα “Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών”, που νόμιμα έχει συνταχθεί και υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι η προθεσμία συμμόρφωσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση του αποσπάσματος της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου της ΕΔΕΛ, δηλαδή το αργότερο έως την 27-05-2016, παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του έργου θα προχωρήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην προσβολή της ανωτέρω πράξης και στην αναίρεση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης στο Δήμο Κορινθίων.

 

 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του έργου θα προχωρήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην προσβολή της ανωτέρω πράξης και στην αναίρεση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης στο Δήμο Κορινθίων και για το λόγο αυτό προτείνει τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γαλενιανό Ιωάννη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13287/07-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών

 

Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γαλενιανό Ιωάννη, στον οποίο δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες προκειμένου για την προσβολή της πράξης της ΕΔΕΛ και την αναίρεση της επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης στο Δήμο Κορινθίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄ 208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/128/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Φαρμάκης Γεώργιος

 

Leave a Comment