Απόφαση αριθμ. 15/160/2016

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-05-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Μαΐου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 19426/20-05-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Κορδώσης Χρ.

 

Α π ό ν τ ε ς

 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Παππάς Αντ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 160η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει ότι στις 13-05-2016 κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή, η από 09-05-2016 Εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία-Πρόσκληση του Κωνσταντίνου Ευσταθίου του Δημητρίου κατά Δήμου Κορινθίων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19188/19-05-2016 Απόφαση Δημάρχου, ορίστηκαν :

 

Α. Πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δόθηκε εντολή να συντάξει, υπογράψει και να αποστείλει Εξώδικη απάντηση για την από 09-05-2016 Εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία -Πρόσκληση του Κωνσταντίνου Ευσταθίου του Δημητρίου κατά Δήμου Κορινθίων, που μας κοινοποιήθηκε στις 13-05-2016 με δικαστικό επιμελητή, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου,

Β. Πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, ο δικαστικός επιμελητής κ. Κυδωνάκης Στυλιανός, εταίρος της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δόθηκε εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την σχετική Εξώδικη απάντηση για την από 09-05-2016 Εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία-Πρόσκληση του Κωνσταντίνου Ευσταθίου του Δημητρίου κατά Δήμου Κορινθίων, την οποία θα συνέτασσε η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Αργυρού Κωνσταντίνα (τηλ. 27410 72422), στον κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνο του Δημητρίου, κάτοικο Κορίνθου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19188/19-05-2016 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Κορδώση Χρ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19188/19-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΑ5ΩΛ7-ΔΟ0) Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και πληρεξούσιου Δικαστικού επιμελητή του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν :

Α. Πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δόθηκε εντολή να συντάξει, υπογράψει και να αποστείλει Εξώδικη απάντηση για την από 09-05-2016 Εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία -Πρόσκληση του Κωνσταντίνου Ευσταθίου του Δημητρίου κατά Δήμου Κορινθίων, που μας κοινοποιήθηκε στις 13-05-2016 με δικαστικό επιμελητή, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου,

Β. Πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, ο δικαστικός επιμελητής κ. Κυδωνάκης Στυλιανός, εταίρος της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δόθηκε εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την σχετική Εξώδικη απάντηση για την από 09-05-2016 Εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία-Πρόσκληση του Κωνσταντίνου Ευσταθίου του Δημητρίου κατά Δήμου Κορινθίων, την οποία θα συνέτασσε η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Αργυρού Κωνσταντίνα (τηλ. 27410 72422), στον κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνο του Δημητρίου, κάτοικο Κορίνθου.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/160/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Κόρδώσης Χρήστος

 

Leave a Comment