Απόφαση αριθμ. 9/72/2016

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-03-2016

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 9789/11-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 22/247/2015 απόφασή της επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας. Ακολούθησε η αριθμ. 50255/21-10-2015 διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας με αριθμ. πρωτ. 50257/21-10-2015 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Ακολούθως εκδήλωσε ενδιαφέρον και κατέθεσε αίτηση – προσφορά η κ. Ανταλουδάκη Μαρία-Ιδομενία, ιδιοκτήτρια, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που βρίσκεται στην οδό Αδειμάντου αριθμός 57 στην πόλη της Κορίνθου.  Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, που ορίστηκε νόμιμα με την αριθμ. 56937/01-12-2015 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, συνέταξε το από 14-01-2016 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο έκρινε κατάλληλο το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο της Ανταλουδάκη Μαρίας-Ιδομενίας, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αδειμάντου αριθμός 57 στην πόλη της Κορίνθου, είναι ισόγειο κατάστημα συνολικού εμβαδού 248,95τ.μ. με προτεινόμενη προς μίσθωση επιφάνεια για χρήση του ως νηπιαγωγείου 145,00τ.μ., ενώ παραχωρείται κι η χρήση του ακάλυπτου χώρου των 124,54τ.μ. για τις ανάγκες του νηπιαγωγείου, πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής αριθμ. 50255/21-10-2015 αναλυτικής διακήρυξης και είναι κατάλληλο για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

  Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της άνω δημοπρασίας η 03-03-2016 και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8067/29-02-2016 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε με αποδεικτικό η ανωτέρω προσφέρουσα κ. Ανταλουδάκη Μαρία-Ιδομενία.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 03-03-2016 πρακτικό της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια ανακηρύχθηκε η κ. Ανταλουδάκη Μαρία-Ιδομενία του Αγαμέμνονα, η οποία δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό της, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αδειμάντου αριθμός 57 στην πόλη της Κορίνθου, για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου για δώδεκα (12) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το από 14-01-2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, το από 03-03-2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασίας, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το από 03-03-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, το οποίο ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αδειμάντου αριθμός 57 στην πόλη της Κορίνθου, συνολικού προς μίσθωση εμβαδού ισογείου καταστήματος 145,00τ.μ. και αύλειο-ακάλυπτο χώρο εμβαδού 124,54τ.μ., ιδιοκτησίας της κ. Ανταλουδάκη Μαρίας-Ιδομενίας του Αγαμέμνονα.  Ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την κ. Ανταλουδάκη Μαρία-Ιδομενία του Αγαμέμνονα, ιδιοκτήτρια, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στην οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό του το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), για τα δώδεκα (12) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

  Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6236.0002 ποσού 168.058,4€ και τίτλο «Μισθώματα σχολικών κτιρίων» (Π.Α.Υ. 198/2016) (Α.Ο.Ε. 2/8/2016).

 

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/72/2016.-

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment