Απόφαση αριθμ. 4/38/2016

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5740/12-02-2016  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

   Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Κορδώσης Χρ.,  7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 38η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 69.696,00€, υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/208/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 32/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, ορίστηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 21-09-2015, στον οποίο υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, των εταιρειών με την επωνυμία Vodafone A.E. (αρ. πρωτ. προσφοράς 42420/21-9-2015), Link Technologies A.E. (αρ. πρωτ. προσφοράς 42440/21-9-2015) και Ε. Παπαϊωάννου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (αρ. πρωτ. προσφοράς 42440/21-09-2015).  Ακολούθως, με την αριθμ. 24/284/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21-09-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, διότι αποκλείστηκε η συμμετοχή και των τριών ως άνω αναφερομένων εταιρειών, λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών ή λόγω προσκόμισης μη έγκυρων ή ελλιπών δικαιολογητικών.  Με την ίδια απόφαση επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 32/2015 σχετικής μελέτης και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, ορίστηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 18-11-2015.   Κατόπιν, με την αριθμ. 4/34/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 18-11-2015 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού, το  οποίο ολοκληρώθηκε στις 23-11-2015, αποκλείστηκε η συμμετοχή της εταιρείας Wind Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 54678/18-11-2015) και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας Link Technologies A.E. (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 54689/18-11-2015), η οποία ορίστηκε πως προχωράει στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Με την αρ. 4/35/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 25-11-2015 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού, έγινε δεκτό το πρώτο μέρος της από 24-11-2015 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία WIND AE (αριθμ. πρωτ. 55807/24-11-2015), ανακλήθηκε ο αποκλεισμός της συμμετοχής της στον ανωτέρω διαγωνισμό, έγινε δεκτή η προσφορά της και ορίστηκε πως θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, ενώ απορρίφθηκε το δεύτερο μέρος της εν λόγω ένστασης και ορίστηκε ότι η εταιρεία  LINK TECHNOLOGIES Α.Ε. θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Ακολούθως, με την αριθμ. 4/36/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 01-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία και έγιναν δεκτές οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών WIND AE και LINK TECHNOLOGIES Α.Ε., οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.  Τέλος, με την αριθμ. 4/37/2016 εγκρίθηκε το από 28-01-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, απορρίφθηκε η από 07-12-2015 ένσταση της εταιρείας Wind Α.Ε. και έγινε δεκτή η συμμετοχή και προώθηση αυτής στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Link Technologies Α.Ε., έγινε δεκτή η από 07-12-2015 ένσταση της εταιρείας Link Technologies Α.Ε. και αποκλείστηκε η συμμετοχή της εταιρείας Wind Α.Ε. από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-01-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

            Στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Δημοκρατίας 1 στην Κόρινθο σήμερα την 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. 22/237/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει την οικονομική προσφορά της εταιρίας «Link Technologies A.E.» που κατατέθηκε στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία on-line διαχείρισης του στόλου οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού μελέτης 69.696,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 53458/10-11-2015 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων.

            Η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

Η προσφορά που είχε αξιολογηθεί θετικά στο προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ήταν της:

  • Link Technologies A.E. (Αρ. πρωτ.: Προσφοράς: 54689/18-11-2015

 

Στην συνεδρίαση παρευρισκόταν ο εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρίας, κος Δεληγιάννης Γεώργιος με ΑΔΤ ΑΕ 252590, που είχε προσκληθεί με την με αρ.3341/28-1-2016 πρόσκληση.

 

Έχοντας υπόψη:

 1)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

2)   Την υπ. αριθμ. 24/284/2015 απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ON-LINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού μελέτης 69.696,00€ και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ 66ΔΙΩΛ7-ΧΜΥ).

3)   Την υπ. αριθμ. 53458/10-11-2015 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων.

4)   Το από 18/11/2015 Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών των προσφορών των εταιρειών.

5)   Την υπ. αριθμ. 55807/24-11-2015 ένσταση της εταιρείας «WIND A.E.» κατά του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

6)   Το από 25/11/2015 Πρακτικό Εξέτασης Ένστασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία on – line διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων»

7)   Το από 01/12/2015 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

8)   Την υπ. αριθμ. 58416/09-12-2015 ένσταση της εταιρείας «LINK TECHNOLOGIES A.E.» κατά του Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών

9)   Την υπ. αριθμ. 58422/09-12-2015 ένσταση της εταιρείας «WIND A.E.» κατά του Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών.

10) Το από 28/1/2016 Πρακτικό Εξέτασης Ένστασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία on – line διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων»

 

η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της LINK TECHNOLOGIES A.E., η οποία έχει ως εξής:

 

Α/Α

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή μονάδας με ΦΠΑ 23%

Δαπάνη με ΦΠΑ 23%

1

Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του Δήμου (ΚΑ. 00/6223.0002)

1152 (48 οχήματα Χ 24 μήνες)

Εργασία

22,14

25.505,28

2

Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου της υπηρεσίας Νεκροταφείων του Δήμου (ΚΑ. 00/6223.0003)

24 (1 όχημα Χ 24 μήνες)

Εργασία

22,14

531,36€

3

Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου λοιπών υπηρεσιών  του Δήμου (ΚΑ. 00/6223.0004)

936 (39 οχήματα Χ 24 μήνες)

Εργασία

22,14

20.723,04€

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

46.759,68€

Σαράντα έξι χιλιάδες και εφτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

8.743,68€

Οχτώ χιλιάδες εφτακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ

38.016,00

Τριάντα οχτώ χιλιάδες και δεκαέξι ευρώ

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά της Link Technologies A.E. έχει έκπτωση κατά 32,09% σε σχέση με την τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης. Λαμβάνοντας αυτό η επιτροπή υπόψη, καθώς και τη σύμβαση με αρ.πρωτ.: 85953/04-11-2015 με ΑΔΑΜ: 15SYMV003254280 2015-11-04 που υπέγραψε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την Link Technologies A.E. για την παροχή ίδιας παροχής υπηρεσίας για την διαχείριση στόλου 50 οχημάτων και συγκρίνοντας το ποσό της σύμβασης του Δήμου Θεσσαλονίκης που ανέρχεται σε 68.265,00 € (για 50 οχήματα) με την προσφερόμενη στο Δήμο Κορινθίων τιμή των 46.759,68€ (για 80 οχήματα), διαπιστώνει ότι η προσφορά της Link Technologies A.E. είναι συμφέρουσα για το Δήμο Κορινθίων (Βλέπε ΠΡΑΞΗ 69/2015, ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ).

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει να γίνει κατακύρωση της Υπηρεσίας στην εταιρεία Link Technologies A.E.

 

  Ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το από 29-01-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και να αναθέσει την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας στην ανωτέρω αναφερόμενη μειοδότρια εταιρεία.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την αρ. πρωτ. 54689/18-11-2015 προσφορά της εταιρείας Link Technologies Α.Ε., το από 29-01-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει το από 29-01-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 69.696,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Αναθέτει την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας στην εταιρεία με την επωνυμία LINK TECHNOLOGIES Α.Ε. (9ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Θέρμη, ΑΦΜ 999717109, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (46.759,68€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η δαπάνη για την πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως εξής:

– Με ΚΑ 00/6223.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του Δήμου, Συνεχιζόμενο» ποσού 6.072,00€ (ΠΑΥ 148/2016),

– με ΚΑ 00/6223.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του Δήμου» ποσού 18.216,00€ (ΠΑΥ 149/2016),

– με ΚΑ 00/6223.0003 και τίτλο «Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας νεκροταφείων του Δήμου, Συνεχιζόμενο» ποσού 132,00€ (ΠΑΥ 150/2016),

– με ΚΑ 00/6223.0003 και τίτλο «Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας νεκροταφείων του Δήμου» ποσού 396,00€ (ΠΑΥ 151/2016),

– με ΚΑ 00/6223.0004 και τίτλο «Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, Συνεχιζόμενο» ποσού 5.148,00€ (ΠΑΥ 152/2016),

– με ΚΑ 00/6223.0004 και τίτλο «Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων λοιπών υπηρεσιών του Δήμου» ποσού 15.444,00€ (ΠΑΥ 153/2016),

(Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων αριθμ. 156/05-01-2016).

  Με την αριθμ. 16/274/21-07-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίων Κορινθίων περί τροποποίησης Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 αποφασίστηκε ότι η δαπάνη για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εκτιμάται για το 2015 να ανέλθει στο ποσό των 11.352,00€ ενώ για τα έτη 2016 και 2017 στο ποσό των 34.848,00 € και 23.496,00€ αντίστοιχα και για το λόγο αυτό ο Δήμος δεσμεύτηκε ότι στους προϋπολογισμούς ετών 2016, 2017 θα γίνει εγγραφή των ανωτέρω ποσών.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/38/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                   Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                      Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                      Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment