Απόφαση αριθμ. 12/104/2016

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 104η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων ειδών της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 λόγω άγονου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών αυτών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 11/123/2015  απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 3/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 9783 – η 24-08-2015.  Στη συνέχεια με την αριθμ. 21/228/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. Μιχαηλίδου & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά των όρων της διακήρυξης διενέργειας του εν θέματι διαγωνισμού.  Στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 24/281/2015 απόφασή της, εγκρίθηκε το από 28-08-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αποκλείσθηκαν οι προσφορές των εταιρειών α)«I.M. CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και β)«Μ. Μιχαηλίδου και Σια Ο.Ε.» και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Δεμεντής και Σια Ο.Ε», η οποία ορίσθηκε πως θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Με την αριθμ. 27/338/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξετάστηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «IM Constuctions  M. ΕΠΕ» κατά της αριθμ. 24/281/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ορίσθηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 33221/29-07-2015 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα και με το από 06-11-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό εξέτασης της ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ.  Κατόπιν, με την αριθμ. 30/391/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από  26-11-2015  πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και έκανε δεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, για την οποία ορίστηκε πως προχωρά στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς.  Τέλος, με την αριθμ. 9/70/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από  25-02-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και ανατέθηκε η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, για τα είδη που έχει καταθέσει προσφορά, στην εταιρεία με την επωνυμία Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..

       Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-03-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  κι αξιολόγησης προσφορών για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«…Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1.  Την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

2. Την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ.

4. Το γεγονός ότι όσον αφορά για τα είδη με α/α 4 έως και 54, 69, 73 έως και 76, 78, 86 έως και 88, 93 έως και 96, 105, 106, 108 απορρίφτηκαν οι υποβληθείσες προσφορές δεδοµένου ότι παρουσίαζαν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ).

5. Το γεγονός ότι τα παραπάνω υλικά είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου, δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση για την προμήθεια αναλόγων υλικών και υπάρχει έλλειψη αυτών.

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Όσον αφορά για τα είδη:

 

Α/Α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή

Κόστος

4

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

τεμ

100

4,45

445,00

5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

τεμ

80

4,45

356,00

6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

τεμ

70

4,45

311,50

7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

τεμ

25

4,95

123,75

8

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

τεμ

30

4,95

148,50

9

Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ) για την έναυση-σβέση του οδοφωτισμού

τεμ

20

147,5

2.950,00

10

Βάση ασφάλειας πλήρης 16Α τύπου NEOZED

τεμ

25

5,6

140,00

11

Βάση ασφάλειας πλήρης 20Α τύπου NEOZED

τεμ

15

5,6

84,00

12

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

10

5,6

56,00

13

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

τεμ

3000

0,24

720,00

14

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

6,4

96,00

15

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

τεμ

35

6,1

213,50

16

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

τεμ

15

10,5

157,50

17

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

τεμ

10

13,5

135,00

18

Ενδεικτική λυχνία

τεμ

35

2,8

98,00

19

Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές)

τεμ

120

1,7

204,00

20

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

τεμ

25

2,8

70,00

21

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

τεμ

120

1

120,00

22

Κλέμμενς για καλώδια των 6mm2 (σε σειρές)

τεμ

110

1,2

132,00

23

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

τεμ

30

2,9

87,00

24

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

τεμ

20

3,9

78,00

25

Κως για καλώδια 16 mm2

τεμ

90

0,7

63,00

26

Κως για καλώδια 35 mm2

τεμ

40

0,8

32,00

27

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

τεμ

90

0,25

22,50

28

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

τεμ

70

0,25

17,50

29

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

τεμ

35

22,5

787,50

30

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

8

22

176,00

31

Πώματα ασφαλειών NEOZED

τεμ

30

0,4

12,00

32

Πώματα κοινών ασφαλειών 10Α-16Α-20Α-25Α

τεμ

30

0,5

15,00

33

Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α

τεμ

80

0,65

52,00

34

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

9

14,2

127,80

35

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

2

18,7

37,40

36

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11

55,00

37

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

τεμ

10

5,5

55,00

38

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

τεμ

10

7

70,00

39

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4

80,00

40

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

2,5

75,00

41

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

2

60,00

42

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

μ

200

0,9

180,00

43

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

μ

220

1,4

308,00

44

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

μ

200

1,65

330,00

45

Ταινία μονωτική

τεμ

1600

0,6

960,00

46

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

τεμ

100

0,1

10,00

47

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

τεμ

100

0,12

12,00

48

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

τεμ

80

0,4

32,00

49

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

τεμ

70

0,45

31,50

50

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

τεμ

80

0,5

40,00

51

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

τεμ

60

0,4

24,00

52

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

τεμ

1000

0,13

130,00

53

Φωτοκύτταρο

τεμ

5

31

155,00

54

Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών

τεμ

30

39

1.170,00

69

Καλώδιο UTP cat5e

μ

400

0,4

160,00

73

Λαμπτήρας LED globe ισχύος 13W (Ε27)

τεμ

100

8

800,00

74

Λαμπτήρας LED ισχύος 36W (Ε27)

τεμ

30

66

1.980,00

75

Λαμπτήρας LED ισχύος 10-12W κατάλληλο για σύνδεση με φ/β panel

τεμ

20

42

840,00

76

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

τεμ

50

4,8

240,00

78

Λαμπτήρας HQI απιοειδής 100W (Ε27)

τεμ

200

32

6.400,00

86

Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας 18W, 590mm.

τεμ

30

4

120,00

87

Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας 36W, 1200mm.

τεμ

30

4

120,00

88

Λαμπτήρας μαγνητικής επαγωγής ισχύος 50W

τεμ

20

85,5

1.710,00

93

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

τεμ

10

95

950,00

94

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

τεμ

70

0,55

38,50

95

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

τεμ

100

0,4

40,00

96

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

τεμ

600

4,2

2.520,00

105

Φωτιστικός ιστός αλουμινίου ύψους 3μ με δίφωτη κεφαλή όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

τεμ

6

245

1.470,00

106

Φωτιστικός ιστός αλουμινίου ύψους 3μ με δίφωτη κεφαλή όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

τεμ

6

275

1.650,00

108

Φωτοσωλήνας μονοκάναλος 3 χρώματα κόκκινο ή κίτρινο ή λευκό

m

2000

1,5

3.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

33.884,45

 

ΦΠΑ 23%

 

 

 

7.793,42

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

 

 

41.677,87

 

την κήρυξη άγονου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού και την προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης της προµήθειας για τα εν λόγω είδη µετά από σχετική απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου….»

 

     Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 18-03-2016 γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, την κήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού ως άγονου, όσον αφορά τα προαναφερόμενα είδη, και την παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών, για τα οποία ο εν θέματι διαγωνισμός υπήρξε άγονος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το από 18-03-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, καθώς και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.-      Εγκρίνει το από 18-03-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού μελέτης 229.369,91 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

  Β.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών, που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης,  καθώς  απορρίφθηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, επειδή παρουσίαζαν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης.

   Γ.-     Παραπέμπει το θέμα της εκτέλεσης της προμήθειας των ως άνω αναφερομένων ειδών της αριθμ. 3/2015 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 41.677,87€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, επειδή τα παραπάνω υλικά είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου και υπάρχει έλλειψη αυτών, δεδομένου  ότι  στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση για την προμήθεια αναλόγων υλικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 3 παρ. 3 και 23 παρ. 2, 3 του ΕΚΠΟΤΑ, αρθρ. 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95, άρθρ. 25 του Π.Δ. 60/2007.

    Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από ΣΑΤΑ 2015 και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:

-ΚΑ 20/6662.0007 ποσού 14.391,00€ με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων Α.Μ. 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 534/2016),

-ΚΑ 20/6662.0002 ποσού 199.994,43€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. Α.Μ. 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 536/2016),

-ΚΑ 20/6661.0001 ποσού 14.984,48€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων Α.Μ. 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο», (ΠΑΥ 535/2016) (Α.Ο.Ε.  9/67/2016).

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/104/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

Leave a Comment