Απόφαση αριθμ. 16/182/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 182η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 137.028,49€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 30/394/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 39/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 20489 – η 12-02-2016.  Ακολούθως, με την αριθμ. 10/82/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 17-03-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του από 18-02-2016 υπ΄ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον εν θέματι διαγωνισμό, απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι ενστάσεις των εταιρείας με την επωνυμία Korinthian Palace Catering AE και Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-02-2016 αριθμ. 1 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό υποβλήθηκαν οι εξής τρεις προσφορές στον εν θέματι διαγωνισμό: α)Στριμενόπουλος Γεράσιμος του Αριστείδη (α/α προσφοράς συστήματος 27379), β)Voldian Stefani του Spiro (α/α προσφοράς συστήματος 27435) και γ) KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 27644).  Η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιρείας Korinthian Palace Catering A.E. και Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη και προτείνει να προχωρήσουν στο στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, ενώ απορρίπτει την προσφορά του Voldian Stefani του Spiro, διότι κατέθεσε ως εγγύηση συμμετοχής το υπ΄ αρ. 717792 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία είναι μη αποδεκτή, γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρ. 8 της σχετικής διακήρυξης και του άρθρ. 26 της Υ.Α. 11389/1993, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4281/2014, οι οποίες ισχύουν για όλες τις εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 18-02-2016 πρακτικού επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, την απόρριψη της προσφοράς του Voldian Stefani του Spiro και την αποδοχή των προσφορών των εταιρείας Korinthian Palace Catering A.E. και Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη, οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών..

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 18-02-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 18-02-2016 αριθμ. 1 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΕΚΠΟΤΑ περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 137.028,49€.

  Β.- Απορρίπτει ως απαράδεκτη την προσφορά του Voldian Stefani του Spiro (α/α προσφοράς συστήματος 27435), για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 18-02-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ.- Αποδέχεται τις προσφορές των: α)Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη (α/α προσφοράς συστήματος 27379) και β)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 27644) και ορίζει να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/182/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment