Απόφαση αριθμ. 16/183/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 183η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 137.028,49€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 30/394/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 39/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 20489 – η 12-02-2016.  Ακολούθως, με την αριθμ. 10/82/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 17-03-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του από 18-02-2016 υπ΄ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον εν θέματι διαγωνισμό, απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι ενστάσεις των εταιρείας με την επωνυμία Korinthian Palace Catering AE και Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.   Κατόπιν, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 16/182/2016 απόφασή της ενέκρινε το από 18-02-2016 αριθμ. 1 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφορά του Voldian Stefani του Spiro (α/α προσφοράς συστήματος 27435), αποδέχτηκε τις προσφορές των: α)Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη (α/α προσφοράς συστήματος 27379) και β)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 27644) και όρισε να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 19-04-2016 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των ως άνω εναπομεινάντων συμμετεχόντων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό και οι δύο συμμετέχοντες με υπεύθυνες δηλώσεις τους έχουν δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.  Η επιτροπή διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, αφού έλεγξε όλα τα προσφερόμενα είδη της προσφοράς του Γεράσιμου Στριμενόπουλου ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης, διαπίστωσε ότι για τα προσφερόμενα είδη με α/α (στην αρ. 39/2015 μελέτη) 6, 10, 26, 27, 29-38, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 89, 93, 103, 105, 106, 120, 121, 131, 132, 133, σύμφωνα με την τεχνική του προσφορά και στη στήλη «Τεχνικά χαραστηριστικά» ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος παρέχει την απαιτούμενη από τη μελέτη συσκευασία των εν λόγω ειδών.  Εντούτοις στη στήλη «ΣΥΣΚ» της τεχνικής του προσφοράς δηλώνει διαφορετική από την απαιτούμενη συσκευασία, ενώ παράλληλα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεν αποδέχεται την απαίτηση για τη συσκευασία των εν λόγω ειδών.  Το γεγονός αυτό δημιουργεί τελικά ασάφεια, κατά περίπτωση, ως προς την ακριβή συσκευασία των προσφερομένων ως άνω ειδών ανά τεμάχιο, ασάφεια ως προς τον ακριβή αριθμό τεμαχίων της συσκευασίας του προσφερόμενου είδους, ασάφεια όσον αφορά σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών και, λόγω της ασάφειας αυτής, οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών δεν μπορούν να αξιολογηθούν σε σχέση με τις απαιτήσεις της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης.  

  Στο από 19-04-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  «…η Επιτροπή διαπιστώνει τα παρακάτω:

1.

Σύμφωνα με την παρ.7.5./α της Διακήρυξης οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος είχε καταθέσει την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση η οποία έγινε δεκτή τυπικά ως δικαιολογητικό στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών, και η Επιτροπή εξετάζει αυτήν ως προς το περιεχόμενο της κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος δηλώνει: «Τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών για τα οποία δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση όσον αφορά στη συσκευασία που διατίθεται στο εμπόριο, αναγράφονται αναλυτικά, ανά προϊόν και επισημαίνονται ευδιάκριτα στην Τεχνική μας Προσφορά. Αφορά δε τα προϊόντα με αύξοντα αριθμό 6, 10, 20, 26, 27,29-38, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 60, 61,89, 93, 103, 105, 106, 120, 121, 131, 132, 133».

Τα προϊόντα και οι συσκευασίες αυτών που περιγράφονται στη μελέτη αποτελούν είδη που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά, συνεπώς δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο λόγος που ο συμμετέχων προσφέρει τα παραπάνω είδη σε διαφορετικές συσκευασίες από αυτές που ορίζονται στην μελέτη. Επομένως η δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν διατίθενται στην αγορά δεν γίνεται δεκτή.

2.

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται με τη διακήρυξη και κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το νομοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (Βλέπε ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 – Οδηγία 9). Ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος υποβάλλοντας την προσφορά του στον εν λόγω διαγωνισμό αποδέχτηκε το κανονιστικό πλαίσιο της διακήρυξης.

3.

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Διακήρυξης: «Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ( άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), στην Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης  μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών». Ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος δεν κατέθεσε ένσταση κατά των όρων της Διακήρυξης όσον αφορά στα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (συσκευασίες ειδών) που αναφέρει στην Υπεύθυνη Δήλωση του.

4.

Στο Άρθρο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά». Η Υπηρεσία έχει περιγράψει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη και ιδιαίτερα για τις συσκευασίες αυτών. Από τον έλεγχο των προσφερομένων ειδών με α/α 6,10,20,26,27,29-38,44,49,50,53,54,55,59,60, 61,89,93,103,105, 106,120,121,131,132,133 προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά του Στριμενόπουλου Γεράσιμου ως προς τα είδη αυτά είναι ασαφής.

5.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη «Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας του κάθε είδους. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό». Ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος έχει καταθέσει με την προσφορά του Πίνακα με τις «Παρεχόμενες Ποσότητες προϊόντων» στον οποίο οι προσφερόμενες ποσότητες (ως τεμάχια) συμφωνούν με τις απαιτούμενες ποσότητες (ως ποσότητα τεμαχίων). Ωστόσο η διαφοροποίηση του όγκου ή του βάρους ή του αριθμού τεμαχίων ανά συσκευασία, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του για τα είδη με α/α 6,10,20,26,27,29-38,44,49,50,53,54,55,59,60, 61,89,93,103,105, 106,120,121,131,132,133, διαφοροποιεί τον συνολικό όγκο ή το συνολικό βάρος ή τα συνολικά τεμάχια ανά είδος που τελικώς προσφέρει ο συμμετέχων. Παράδειγμα για το είδος με α/α 53 «Χαρτί υγείας 90gr (60 τεμ/συσκευασία) απαιτούνται βάσει της μελέτης 689 συσκευασίες των 60 τεμαχίων έκαστη, ήτοι: (689 συσκευασίες) Χ (60 τεμάχια) = 41.340 τεμάχια. Στην προσφορά του ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος προσφέρει βάσει του προαναφερθέντα Πίνακα για το είδος με α/α53 689 συσκευασίες των 40 τεμαχίων έκαστο, ήτοι: (689 συσκευασίες) Χ (40 τεμάχια) = 27.560 τεμάχια. Δηλαδή προσφέρει : 41.340-27.560= 13.780 λιγότερα τεμάχια από όσα ορίζει η διακήρυξη και μελέτη. Ανάλογα μπορούν να υπολογιστούν ότι προσφέρονται από τον Στριμενόπουλο Γεράσιμο μικρότερες ποσότητες στα περισσότερα είδη εκ αυτών με α/α  6,10,20,26,27,29-38,44,49,50,53,54,55,59,60, 61,89,93,103,105, 106,120,121,131,132,133, χωρίς να γίνεται εκ μέρους του καμία μνεία για το αν προτίθεται και με ποιο τρόπο να καλύψει τις ποσότητες που υπολείπονται. …»

  Εν κατακλείδι, στο από 19-04-2016 πρακτικό της η επιτροπή διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ εισηγείται τον αποκλεισμό της τεχνικής προσφοράς του Στριμενόπουλου Γεράσιμου από τη συνέχεια του διαγωνισμού, δηλαδή το στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, διότι δεν είναι σύμφωνη με τη σχετική διακήρυξη και τη μελέτη. 

  Όσον αφορά την τεχνική προσφορά της εταιρείας Korinthian Palace Catering A.E., η επιτροπή διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ στο εν λόγω πρακτικό της αναφέρει πως, αφού έλεγξε όλα τα προσφερόμενα είδη της προσφοράς της εταιρείας ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της μελέτης, διαπίστωσε ότι πληρούνται στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης για την εν θέματι προμήθεια και, συνεπώς, προχωρά στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 19-04-2016 πρακτικού επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, την απόρριψη της προσφοράς του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη και την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Korinthian Palace Catering A.E., η οποία θα προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 19-04-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Κορδώση Χρήστου με λευκή ψήφο)

 

  Α.- Εγκρίνει το από 19-04-2016 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΕΚΠΟΤΑ περί αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των εναπομεινάντων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 137.028,49€.

  Β.- Απορρίπτει ως απαράδεκτη την προσφορά του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη (α/α προσφοράς συστήματος 27379), για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 19-04-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ.- Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 27644) και ορίζει να προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/183/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment