Απόφαση αριθμ. 16/184/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 184η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 137.028,49€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 30/394/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 39/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 20489 – η 12-02-2016.  Ακολούθως, με την αριθμ. 10/82/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 17-03-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του από 18-02-2016 υπ΄ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον εν θέματι διαγωνισμό, απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι ενστάσεις των εταιρείας με την επωνυμία Korinthian Palace Catering AE και Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.   Κατόπιν, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 16/182/2016 απόφασή της ενέκρινε το από 18-02-2016 αριθμ. 1 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφορά του Voldian Stefani του Spiro (α/α προσφοράς συστήματος 27435), αποδέχτηκε τις προσφορές των: α)Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη (α/α προσφοράς συστήματος 27379) και β)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 27644) και όρισε να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους.  Εν συνεχεία, με την αριθμ. 16/183/2016 απόφασή της ενέκρινε το από 19-04-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφορά του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη, αποδέχτηκε την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και όρισε  να προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 06-05-2016 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς της ως άνω μοναδικής εναπομείνασας συμμετέχουσας εταιρείας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Korinthian Palace Catering Α.Ε. σύμφωνα με την κατατεθείσα από αυτήν υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπεται από την σχετική αναλυτική διακήρυξη, έχει καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

  Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η μοναδική προσφορά πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποφάσισε τα εξής: Α. Δέχεται την προσφορά της Korinthian Palace Catering A.E., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 111.401,51€ πλέον ΦΠΑ και Β. προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της  προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής στην ως άνω εταιρεία έναντι του ποσού των 111.401,51€, γιατί η προσφορά της θεωρείται ικανοποιητική, έχοντας υπόψη: α)το γεγονός ότι οι επιμέρους προσφερόμενες τιμές ανά είδος είναι πλησίον των τιμών της  προηγούμενης σύμβασης με άλλον ανάδοχο, η οποία  ήταν αποτέλεσμα ανοικτού διαγωνισμού το έτος 2014, β)τις τρέχουσες τιμές αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη και γ)το γεγονός ότι οι ενδεικτικά προϋπολογισθείσες τιμές ανά είδος της μελέτης είχαν προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της τότε ισχύουσας  σύμβασης.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 06-05-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία Korinthian Palace Catering Α.Ε. ως συμφέρουσα και την κατακύρωση σε αυτήν της εκτέλεσης της προμήθειας για το σύνολο των ειδών της εν θέματι προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς τις 111.401,51€ πλέον Φ.Π.Α..

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 06-05-2016 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Κορδώση Χρήστου με λευκή ψήφο)

 

  Α.- Εγκρίνει το από 06-05-2016 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΕΚΠΟΤΑ περί αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εναπομείνασας συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 137.028,49€.

 

  Β. Κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 27644) (Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ 998586666, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία κατακυρώνεται ο εν θέματι διαγωνισμός και της αναθέτει την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας για το σύνολο των ειδών της αρ. 39/2015 σχετικής μελέτης, για τα οποία έχει καταθέσει προσφορά, με συνολικό ποσό προσφοράς τις εκατόν έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (111.401,51€) πλέον Φ.Π.Α..

 

  Γ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια, όσον αφορά το Δήμο Κορινθίων, θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016:

 

-ΚΑ 20/6635.0002 ποσού 2.346,86€ (ΠΑΥ 554/2016) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6634.0002 ποσού 10.390,06€ (ΠΑΥ 549/2016) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6633.0002 ποσού 2.697,86€ (ΠΑΥ 544/2016) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6635.0005 ποσού 1.001,79€ (ΠΑΥ 557/2016) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6634.0005 ποσού 2.690,26€ (ΠΑΥ 552/2016) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6633.0005 ποσού 1.176,35€ (ΠΑΥ 547/2016) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6635.0003 ποσού 1.001,79€ (ΠΑΥ 555/2016) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6634.0003 ποσού 2.690,26€ (ΠΑΥ 550/2016) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6633.0003 ποσού 1.176,35€ (ΠΑΥ 545/2016) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6635.0004 ποσού 1.001,79€ (ΠΑΥ 556/2016) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6634.0004 ποσού 2.690,26€ (ΠΑΥ 551/2016) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6633.0004 ποσού 1.176,35€ (ΠΑΥ 546/2016) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6635.0006 ποσού 1.001,79€ (ΠΑΥ 558/2016) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6634.0006 ποσού 2.690,26€ (ΠΑΥ 553/2016) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

-ΚΑ 20/6633.0006 ποσού 1.176,35€ (ΠΑΥ 548/2016) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο»,

 (AOE 9/67/2016).

 

  Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, τις οποίες θα βαρύνει η ανωτέρω προμήθεια, για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων, είναι οι εξής:

 

  Για το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής:

KA 60-6634.001 ποσού 30.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (ΠΑΥ 42/2016).

  Για το Λιμενικό Ταμείο

-ΚΑ 10.6634.001 ποσού 180,30€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (ΠΑΥ 59/2016).

 

  Για το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ):

-ΚΑ 15/6634.001 ποσού 3.853,65€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Διαδικασία Συνεχιζόμενη 2015» (ΠΑΥ 76/2016).

 

  Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  Η δαπάνη, η οποία είναι ενδεικτική, ανέρχεται στα 46.077,34€ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα 22.106,42€ για τη δευτεροβάθμια και θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/184/2016.-

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment