Απόφαση αριθμ. 13/135/2016

 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-04-2016

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 15845/22-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Πανταζής Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ.,  2)Παππάς Αντ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Κορδώσης Χρ. .

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 135η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

       ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

 

     Με την υπ’αρ.12/115/12-4-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε  το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 421/2016 επ’ ονόματι της  μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Kαμπόσου Μαρίνας, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με  ΚΑ 20/7325.0004 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016 »  συνολικού ποσού 287,82 €.

    Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

    Το ΧΕΠ 421/2016 ποσού 287,82 € που αντιστοιχεί στην 82020-21/4/2016 απόδειξη κατάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ  ποσού 287,82  €.    

   Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμπόσου Μαρίνα  σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής  Νο 421/2016 συνολικού ποσού  287,82 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.    

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την Α.Ο.Ε. 12/115//2016, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού  287,82 €,  που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων Kαμπόσου Μαρίνα, μόνιμη υπάλληλο, σχετικά με την  διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 421/2016 από την πίστωση με  ΚΑ 20/7325.0004 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016 »  συνολικού ποσού 287,82 €.

 

 Β.- Απαλλάσσει την κ. Καμπόσου Μαρίνα  από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί  για  κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ  για  Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/135/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                        Πανταζής Βασίλειος

y:Ari� e t p 0 0 g:-.15pt’>             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

 

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

Leave a Comment