Απόφαση αριθμ. 12/126/2016

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της  εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της  για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 126η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του  για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. Πρωτ.12803/05-04-2016   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   Δήμου Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής:

 

Θέμα:  Ορισμός Δικηγόρου

Σχετικό : Αίτηση θεραπείας με αρ.πρωτ. 10841/22-03-2016

 

            Σας διαβιβάζουμε τις απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με  την αίτηση θεραπείας με αρ. Πρωτ. 10841/22-03-2016 της “Κ/Ξ Πατρινέλης Γ.- Λαμπρινάκος Αλ.” για το έργο με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών” και παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να χειριστεί την υπόθεση.

 

 

    Ο Προέδρος θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10841/22-03-2016 αίτηση θεραπείας, η οποία απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και κοινοποιείται στο Δήμο μας, καθώς και το από 31-03-2016 έγγραφο-εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί έκφρασης απόψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών».  Στη συνέχεια προτείνει στην Επιτροπή να μην οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για την ως άνω υπόθεση, διότι θεωρεί πως κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, καθώς το ως άνω ζήτημα είναι υπηρεσιακό και μπορεί να το χειριστεί η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου Κορινθίων και τη συνημμένη σ΄ αυτήν αίτηση θεραπείας, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

  Δεν ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για τον χειρισμό της υπόθεσης αίτησης θεραπείας της Κ/Ξ «Πατρινέλης Γεώργιος – Λαμπρινάκος Αλέξανδρος» ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών», του οποίου είναι ανάδοχος, κι οποία στρέφεται κατά της σιωπηράς απόρριψης από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων της υπ΄ αρ. πρωτ. 50959/26-10-2015 ένστασης της εν λόγω Κ/Ξ, διότι δεν κρίνει απαραίτητο τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς το ως άνω ζήτημα είναι υπηρεσιακό και μπορεί να το χειριστεί η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/126/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

Leave a Comment