Απόφαση αριθμ. 12/107/2016

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

    Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 107η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργων και κατακύρωση της εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 122.510,23€ »  λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  με την υπ. Αριθμ. 30/393/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίσαμε τους όρους διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίσαμε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 29-03-2016,  συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 31-03-2016, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την  05-04-2016 για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

    Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 08-04-2016 πρακτικό της, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.  (Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Πέραμα, ΑΦΜ 800509328,  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), με αριθμό πτυχίου 28511   για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης με έκπτωση 52%.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τα από 29-03-2016 και 08-04-2016 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 29-03-2016 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 122.510,23€» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

  Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία  ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.  (Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Πέραμα, ΑΦΜ 800509328,  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), με αριθμό πτυχίου 28511   για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης με έκπτωση 52%.

 

  Γ.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 30/7331.0004 και τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, ΑΜ 11/2015 » (Α.Ο.Ε. 4/27/2016, Π.Α.Υ. 412/2016).

    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/107/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

Leave a Comment