Απόφαση αριθμ. 13/134/2016

 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-04-2016

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 15845/22-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Πανταζής Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ.,  2)Παππάς Αντ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Κορδώσης Χρ. .

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 134η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 22/4/2016 σχετική εισήγηση του οικονομικού υπολόγου,  Σακαρέλη Σωτηρίου  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ”

Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 40/16-02-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχω ορισθεί υπόλογος για τη διαχείριση της καταβολής των τελών Τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ του Δ. Κορινθίων για το ποσό των 3.000,00€ με ημερομηνία απόδοσης λογ/σμού: 15-05-2016.

Παρακαλώ όπως η προθεσμία αυτή παραταθεί έως 15-06-2016 (παρ.2 άρθρο 32 Β.Δ. 175/15-06-59 ΦΕΚ 114/59 Τεύχος Α’) διότι δεν κατέστη δυνατός έως σήμερα ο έλεγχος όλων των αυτοκινήτων του Καλλικρατικού Δήμου. Το γεγονός κυρίως οφείλεται σε βλάβες ορισμένων αυτοκινήτων, τα οποία και βρίσκονται στο συνεργείο.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάω της παράταση απόδοσης του λογαριασμού ώστε να μπορέσω να διεκπεραιώσω την καταβολή και την απόδοση του λογαριασμού χωρίς να υπάρξουν λάθη και πρόστιμα εις βάρος του Δήμου Κορινθίων.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, καθώς και την υπ. Αριθμ. 4/40/16-02-2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Παρατείνει την απόδοση λογαριασμού ποσού 3.000,00€ για πληρωμή τελών Τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ του Δήμου, για το οποίο έχει ορισθεί υπόλογος ο υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων  Σακαρέλης Σωτήριος, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, έως την 15-06-2016 και για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/134/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                        Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment