Απόφαση αριθμ. 12/109/2016

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

    Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 109η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 54.988,38€» λέει στα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:  με την υπ. αριθμ. 32/418/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 51/2015  μελέτης και καθορίστηκαν  οι όροι διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι μίσθωσης,  ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 29-02-2016.

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών  το από 29-02-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  για την Αποσφράγιση και τον Έλεγχο δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή επανάληψη αυτού,  σύμφωνα με το οποίο κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

 

    Η εταιρεία ΤΗΚ Α.Ε. έχει καταθέσει τα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αρ. Πρωτ.: 6253/9-9-2015, 792/9-9-2015, 2442/7-9-2015, των οποίων η έκδοση είναι μεγαλύτερη των τριών μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού και επομένως δεν γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά, καθώς δεν ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση της διακήρυξης ως προς την ισχύ των δικαιολογητικών αυτών.

   Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,  τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά της υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο. 6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται στην προσφορά, αυτή τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται στην μελέτη. Συνεπώς γίνεται δεκτή η προσφορά και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ενώ η προσφορά της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε.  δεν είναι  σύμφωνη  με την Διακήρυξη και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 

    Ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το από 29-02-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και την ορθή επανάληψη αυτού.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 29-02-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, την ορθή επανάληψη αυτού και το φάκελο του διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Επικυρώνει το από 29-02-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την ορθή επανάληψη αυτού.

Β.- Αποκλείει την προσφορά της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε. από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, επειδή δεν ικανοποιείται η απαίτηση της Διακήρυξης ως προς την ισχύ των δικαιολογητικών αυτών.

Γ.- Δέχεται την προσφορά της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. της οποίας τα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και η οποία συνεχίζει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

            Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/109/2016.

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

 

 

Επισυνάπτεται το από 29-02-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ για την

 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. TENEAΣ».

 

Κόρινθος, 29-2-2016

 

 Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 29-2-2016 η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  υπ’ αριθμ. 3/31/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω αναφερόμενης προμήθειας προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.988,38€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 23%  (Αριθμός Μελέτης: 51/2015).

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ, τακτικό μέλος,

2.       ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, τακτικό μέλος,

3.       ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλος,

 

Περί ώρα 09:30 π.μ. ξεκίνησε η κατάθεση των προσφορών και κατατέθηκαν οι κάτωθι προσφορές νομίμως εκπροσωπούμενες:

 

α/α

Επωνυμία

1

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

2

ΤΗΚ Α.Ε

 

Μετά το πέρας των 10:00 π.μ. και εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου άλλη προσφορά η επιτροπή προχωρά στο άνοιγμα των προσφορών και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 51/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και την υπ’ αριθμ. 6654/19-02-2016 σχετική διακήρυξη και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, και όπως προσκομίστηκαν :

 

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

ΤΗΚ Α.Ε

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή ένορκη βεβαίωση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή ένορκη βεβαίωση. 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό της αρμόδιας ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των Ο.Τ.Α.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

Άδεια κυκλοφορίας των προς μίσθωση οχημάτων όπου απαιτείται (φωτοαντίγραφο).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

Ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ (φωτοαντίγραφο).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

Τα ετήσια τέλη χρήσης ΜΕ (φωτοαντίγραφο)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12

Έγγραφο στο οποίο θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των προς μίσθωση αντικειμένων με σφραγίδα και υπογραφή της συμμετέχουσας εταιρείας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

13

Σε περίπτωση που η προσφορά του συμμετέχοντα περιλαμβάνει και μη ιδιόκτητα οχήματα πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών στην οποία αναφέρεται ότι θα εκμισθώσουν στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό σε περίπτωση ποτ αυτός ανακηρυχθεί μειοδότης συγκεκριμένο όχημα, θα αναγράφεται στην Υ.Δ. του Ν.1599/86 ο αριθμός κυκλοφορίας και θα παρέχεται στον συμμετέχοντα το δικαίωμα της υπεκμίσθωσης από τον δυνητικό εκμισθωτή.

Όλα ιδιόκτητα

ΝΑΙ

 

Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά των δύο υποβληθεισών προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και στη σχετική μελέτη και συνεπώς γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται σε κάθε προσφορά, οι δύο προσφορές τηρούν τις τεχνικές προσφορές που ζητούνται στην μελέτη.

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών παρέμειναν σφραγισμένοι και μονογράφησαν από τα μέλη της Επιτροπής.

Η  επιτροπή λύει την συνεδρίαση, και υπογράφει  και κοινοποιεί το παρόν πρακτικό.

                                                                       

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

1.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.       ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.       ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  –

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ για την

 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. TENEAΣ».

 

Κόρινθος, 29-2-2016

 

 Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 29-2-2016 η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  υπ’ αριθμ.  3/31/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω αναφερόμενης προμήθειας προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.988,38€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 23%  (Αριθμός Μελέτης: 51/2015).

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

4.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ, τακτικό μέλος,

5.       ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, τακτικό μέλος,

6.       ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλος,

 

Περί ώρα 09:30 π.μ. ξεκίνησε η κατάθεση των προσφορών και κατατέθηκαν οι κάτωθι προσφορές νομίμως εκπροσωπούμενες:

 

α/α

Επωνυμία

1

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

2

ΤΗΚ Α.Ε

 

Μετά το πέρας των 10:00 π.μ. και εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου άλλη προσφορά η επιτροπή προχωρά στο άνοιγμα των προσφορών και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 51/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και την υπ’ αριθμ. 6654/19-02-2016 σχετική διακήρυξη και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, και όπως προσκομίστηκαν :

 

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

ΤΗΚ Α.Ε

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή ένορκη βεβαίωση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή ένορκη βεβαίωση. 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό της αρμόδιας ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των Ο.Τ.Α.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

Άδεια κυκλοφορίας των προς μίσθωση οχημάτων όπου απαιτείται (φωτοαντίγραφο).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

Ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ (φωτοαντίγραφο).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

Τα ετήσια τέλη χρήσης ΜΕ (φωτοαντίγραφο)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12

Έγγραφο στο οποίο θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των προς μίσθωση αντικειμένων με σφραγίδα και υπογραφή της συμμετέχουσας εταιρείας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

13

Σε περίπτωση που η προσφορά του συμμετέχοντα περιλαμβάνει και μη ιδιόκτητα οχήματα πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών στην οποία αναφέρεται ότι θα εκμισθώσουν στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό σε περίπτωση ποτ αυτός ανακηρυχθεί μειοδότης συγκεκριμένο όχημα, θα αναγράφεται στην Υ.Δ. του Ν.1599/86 ο αριθμός κυκλοφορίας και θα παρέχεται στον συμμετέχοντα το δικαίωμα της υπεκμίσθωσης από τον δυνητικό εκμισθωτή.

Όλα ιδιόκτητα

ΝΑΙ

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της ΤΗΚ Α.Ε. διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

1. Η εταιρεία ΤΗΚ Α.Ε. έχει καταθέσει τα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αρ. πρωτ.: 6253/9-9-2015, 792/9-9-2015, 2442/7-9-202015, των οποίων η έκδοση είναι μεγαλύτερη των τριών μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού και επομένως δεν γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά, καθώς δεν ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση της διακήρυξης ως προς την ισχύ των δικαιολογητικών αυτών

 

Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά της υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται στην προσφορά, αυτή τηρεί τις τεχνικές προσφορές που ζητούνται στην μελέτη. Συνεπώς γίνεται δεκτή η προσφορά και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ενώ η προσφορά της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε. δεν είναι σύμφωνη με την Διακήρυξη και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών παρέμειναν σφραγισμένοι και μονογράφησαν από τα μέλη της Επιτροπής.

Η  επιτροπή λύει την συνεδρίαση, και υπογράφει  και κοινοποιεί το παρόν πρακτικό.

 

                                                                       

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

4.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

5.       ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

6.       ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Leave a Comment