Απόφαση αριθμ. 12/112/2016

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 112η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού εξέτασης ενστάσεως επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.865,43€» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:  με την υπ. αριθμ. 32/416/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 52/2015  μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι μίσθωσης,  ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 29-02-2016, οπότε και συνετάγη το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την Αποσφράγιση και τον Έλεγχο δικαιολογητικών.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 11-03-2016 πρακτικό Επιτροπής  διαγωνισμού εκτέλεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ  για την εξέταση Ενστάσεως που υποβλήθηκε κατά του  υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων  στον εν θέματι διαγωνισμό,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Το πρακτικό υπ αριθμ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω fax  στις 04/3/2016 με το αρ. 8695/03-3-2016.

      Επίσης ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 07-03-2016  ένσταση που υπέβαλε ο ΤΣΗΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ κατά του από 29-02-2016 πρακτικού της Επιτροπής για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων στον πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Μίσθωση οχημάτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για την κάλυψη των αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας» με αριθμ. διακ. 6646/2016.

     Η ένσταση υποβλήθηκε στο Δήμο με fax στις 07/3/2016 και έλαβε  αριθμό πρωτοκόλλου: 9355/9-3-2015. Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω fax στις 04/3/2016 με το αρ. 8695/03-3-2016. Η υποβληθείσα ένσταση είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1.α του ΕΚΠΟΤΑ, συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου της ένστασης.

       Στο από 11-03-2016 αριθμ. 2 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Στην ένσταση του ΤΣΗΡΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗ γίνεται αναφορά στα παρακάτω σημεία, τα οποία εξέτασε καθένα χωριστά η επιτροπή, όπως αναλύεται στη συνέχεια: 

 

Ως προς την προσφορά του ιδίου:

1. Στην ένσταση του ο Τσήρος Γ. Ιωάννης αναφέρει

«Για το πιστοποιητικό ότι δεν βρίσκομαι σε αναγκαστική διαχείριση με πληροφόρησαν ότι δεν απαιτείται για ατομικές επιχειρήσεις και επιφυλάσσομαι να προσκομίσω σχετική βεβαίωση»

Όσο αφορά στο σημείο 1 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Ο Τσήρος Γ. Ιωάννης έχει καταθέσει το αρ. πρωτ.: 401/09-2-2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με το οποίο πιστοποιείται ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν κατατέθηκε αίτηση για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Σε αυτήν αναφέρεται επίσης ότι «πιστοποιητικά εκκαθάρισης και περί αίτησης για εκκαθάριση δεν εκδίδονται για φυσικά πρόσωπα». Για τα φυσικά πρόσωπα εκδίδεται πιστοποιητικό αναγκαστικής διαχείρισης, το οποίο ο Τσήρος Γ. Ιωάννης δεν κατέθεσε στο διαγωνισμό.  

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του διαγωνισμού το πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση αποτελεί δικαιολογητικό συμμετοχής που η μη προσκόμιση του συνεπάγεται αποκλεισμό του συμμετέχοντα.

Επίσης το πιστοποιητικό με αρ. πρωτ.: 401/09-2-2015 είναι εκδόσεως άνω του τριμήνου και δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς στη Διακήρυξη τα πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως κλπ πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου από την ημέρα του διαγωνισμού.

 

2. Στην ένσταση του ο Τσήρος Γ. Ιωάννης αναφέρει:

«Υπάρχει αναφορά στην ΥΔ μου ότι θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα του Λ. Ρηγόπουλου και Ι. Καραγιαννίδη σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που ακολουθούν.»

Όσο αφορά στο σημείο 2 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού και στο Άρθρο & «Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό» αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι «οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: […] 7. έγγραφο στο οποίο δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των προς μίσθωση αντικειμένων και θα σφραγίζεται και υπογράφεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση».

Ο Τσήρος Γ. Ιωάννης δεν κατέθεσε με την προσφορά του το παραπάνω έγγραφο. Η ΥΔ που κατέθεσε δεν κάνει καμία αναφορά σε αριθμούς κυκλοφορίας μηχανημάτων, όποτε δεν καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση της Διακήρυξης.

 

3. Στην ένσταση του ο Τσήρος Γ. Ιωάννης αναφέρει:

«Εκ παραδρομής αναφέρθηκε στην εκτύπωση ο αριθμός ΜΕ 520751 αντί  του ορθού ΜΕ3282 στο οποίο αναφέρονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά»

Όσο αφορά στο σημείο 3 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού και στο Άρθρο & «Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό» αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι «οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: […] 9. Σε περίπτωση που η προσφορά του συμμετέχοντα περιλαμβάνει και μη ιδιόκτητα οχήματα πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των ιδιοκτητών στην οποία θα αναφέρεται ότι θα εκμισθώσουν στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό σε περίπτωση που αυτός ανακηρυχθεί μειοδότης συγκεκριμένο όχημα, θα αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ο αριθμός κυκλοφορίας και θα παρέχεται στον συμμετέχοντα το δικαίωμα της υπεκμίσθωσης από τον δυνητικό εκμισθωτή».

Ο Τσήρος Γ. Ιωάννης κατέθεσε με την προσφορά του ΥΔ του Καραγιαννίδη Ιωάννη στην οποία γίνεται αναφορά σε διαμορφωτήρα με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ520751. Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται σε μηχάνημα με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας. Η Επιτροπή εμμένει στην αρχική της άποψη και θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται η απαίτηση της Διακήρυξης.

 

Ως προς την προσφορά της ΤΗΚ Α.Ε.

4. Στην ένσταση του ο Τσήρος Γ. Ιωάννης αναφέρει:

«Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και στα δικαιολογητικά της εταιρείας ΤΗΚ: μη ύπαρξη σε ισχύ δικαιολογητικών από δικαστήριο για αναγκαστική διαχείριση»

Όσο αφορά στο σημείο 4 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού και στο Άρθρο 7 «Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό» αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι «οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό […] 2 Πιστοποιητικό από αρμόδια  Δικαστική ή Διοικητικής Αρχής (τελευταίου τριμήνου) από τα οποία να προκύπτει ότι:

– δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

– δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία.

Η εταιρεία ΤΗΚ Α.Ε. έχει καταθέσει τα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αρ. πρωτ.: 6253/9-9-2015, 792/9-9-2015, 2442/7-9-202015, των οποίων η έκδοση είναι μεγαλύτερη των τριών μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού και επομένως δεν γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά, καθώς δεν ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση της διακήρυξης ως προς την ισχύ των δικαιολογητικών αυτών .

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

1.      την απόρριψη της ένστασης  του Τσήρου Γ. Ιωάννη με αρ. πρωτ.: 9355/09.3.2015 ως προς τα σημεία 1, 2 και 3,

2.      την αποδοχή της ένστασης  του Τσήρου Γ. Ιωάννη με αρ. πρωτ.: 9355/09.3.2015 ως προς το σημείο 4,

3.      την τροποποίηση του από 29-02-2016 πρακτικού της επιτροπής ως προς το σημείο:

«Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά των υποβληθεισών προσφορών των εταιρειών ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και ΤΗΚ Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται σε κάθε προσφορά, οι δύο προσφορές τηρούν τις τεχνικές προσφορές που ζητούνται στην μελέτη. Συνεπώς γίνονται δεκτές οι προσφορές και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ενώ η προσφορά του κου ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΗΡΟΥ δεν είναι σύμφωνη με την Διακήρυξη και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. »

ως εξής:

«Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά της υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται στην προσφορά, αυτή τηρεί τις τεχνικές προσφορές που ζητούνται στην μελέτη. Συνεπώς γίνεται δεκτή η προσφορά και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ενώ η προσφορά της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε. και του ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΗΡΟΥ δεν είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.»

 

 

     Ο Πρόεδρος κατόπιν, καλεί την Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το από 11-03-2016 πρακτικό  εξέτασης ενστάσεως Επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.865,43€.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την  από 07-03-2016 και  με αρ. πρωτ.: 9355/09.3.2015  ένσταση που υπέβαλε ο ΤΣΗΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ κατά του από 29-02-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το από 11-03-2016 πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού για την εξέταση Ενστάσεως, τον φάκελο του διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α.- Εγκρίνει το από 11-03-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεως Επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.865,43€

  Β.-  Απορρίπτει την με αρ. πρωτ.: 9355/09.3.2015 ένσταση του Τσήρου Γ. Ιωάννη  ως προς τα σημεία 1, 2 και 3,

   Γ.-  Αποδέχεται  την με αρ. πρωτ.: 9355/09.3.2015,  ένσταση του Τσήρου Γ. Ιωάννη   ως προς το σημείο 4,

   Δ.- Τροποποιεί  την αριθμ.12/111/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και το από  29-02-2016 πρακτικό  της επιτροπής ως προς το σημείο:

«Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά των υποβληθεισών προσφορών των εταιρειών ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και ΤΗΚ Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται σε κάθε προσφορά, οι δύο προσφορές τηρούν τις τεχνικές προσφορές που ζητούνται στην μελέτη. Συνεπώς γίνονται δεκτές οι προσφορές και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ενώ η προσφορά του κου ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΗΡΟΥ δεν είναι σύμφωνη με την Διακήρυξη και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. »

ως εξής:

 

«Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά της υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται στην προσφορά, αυτή τηρεί τις τεχνικές προσφορές που ζητούνται στην μελέτη. Συνεπώς γίνεται δεκτή η προσφορά και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ενώ η προσφορά της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε. και του ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΗΡΟΥ δεν είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.», 

για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 11-03-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και στο ιστορικό της παρούσης  και

 

Ε.- Ορίζει την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                    Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/112/2016.

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

 

Επισυνάπτεται το από 11-03-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

 

για την «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας»

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 11.3.2016

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 11/3/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, στην οδό Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού εκτέλεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ που συστήθηκε με την υπ. αρ.: 3/31/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξετάσει την ένσταση που υπέβαλε ο ΤΣΗΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ κατά του πρακτικού από 29-2-2016 της επιτροπής για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Μίσθωση οχημάτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για την κάλυψη των αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας» με αρ. διακ. 6646/2016.

 

Η ένσταση υποβλήθηκε στο Δήμο με fax στις 07/3/2016. Έλαβε δε αριθμό πρωτοκόλλου: 9355/9-3-2015. Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω fax στις 04/3/2016 με το αρ. 8695/03-3-2016. Η υποβληθείσα ένσταση είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 15 , παράγραφος 1.α του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρει ότι ένσταση υποβάλλεται «Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.». Συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου της ένστασης.

 

Στην ένσταση του ΤΣΗΡΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗ γίνεται αναφορά στα παρακάτω σημεία, τα οποία εξέτασε καθένα χωριστά η επιτροπή, όπως αναλύεται στη συνέχεια: 

 

Ως προς την προσφορά του ιδίου:

1. Στην ένσταση του ο Τσήρος Γ. Ιωάννης αναφέρει

«Για το πιστοποιητικό ότι δεν βρίσκομαι σε αναγκαστική διαχείριση με πληροφόρησαν ότι δεν απαιτείται για ατομικές επιχειρήσεις και επιφυλάσσομαι να προσκομίσω σχετική βεβαίωση»

Όσο αφορά στο σημείο 1 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

 

 

Ο Τσήρος Γ. Ιωάννης έχει καταθέσει το αρ. πρωτ.: 401/09-2-2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με το οποίο πιστοποιείται ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν κατατέθηκε αίτηση για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Σε αυτήν αναφέρεται επίσης ότι «πιστοποιητικά εκκαθάρισης και περί αίτησης για εκκαθάρισης δεν εκδίδονται για φυσικά πρόσωπα». Για τα φυσικά πρόσωπα εκδίδεται πιστοποιητικό αναγκαστικής διαχείρισης, το οποίο ο Τσήρος Γ. Ιωάννης δεν κατέθεσε στο διαγωνισμό.  

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του διαγωνισμού το πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση αποτελεί δικαιολογητικό συμμετοχής που η μη προσκόμιση του συνεπάγεται αποκλεισμό του συμμετέχοντα.

Επίσης το πιστοποιητικό με αρ. πρωτ.: 401/09-2-2015 είναι εκδόσεως άνω του τριμήνου και δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς στη Διακήρυξη τα πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως κλπ πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου από την ημέρα του διαγωνισμού.

 

2. Στην ένσταση του ο Τσήρος Γ. Ιωάννης αναφέρει:

«Υπάρχει αναφορά στην ΥΔ μου ότι θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα του Λ. Ρηγόπουλου και Ι. Καραγιαννίδη σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που ακολουθούν.»

Όσο αφορά στο σημείο 2 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού και στο Άρθρο & «Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό» αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι «οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: […] 7. έγγραφο στο οποίο δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των προς μίσθωση αντικειμένων και θα σφραγίζεται και υπογράφεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση».

Ο Τσήρος Γ. Ιωάννης δεν κατέθεσε με την προσφορά του το παραπάνω έγγραφο. Η ΥΔ που κατέθεσε δεν κάνει καμία αναφορά σε αριθμούς κυκλοφορίας μηχανημάτων, όποτε δεν καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση της Διακήρυξης.

 

3. Στην ένσταση του ο Τσήρος Γ. Ιωάννης αναφέρει:

«Εκ παραδρομής αναφέρθηκε στην εκτύπωση ο αριθμός ΜΕ 520751 αντί  του ορθού ΜΕ3282 στο οποίο αναφέρονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά»

Όσο αφορά στο σημείο 3 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού και στο Άρθρο & «Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό» αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι «οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: […] 9. Σε περίπτωση που η προσφορά του συμμετέχοντα περιλαμβάνει και μη ιδιόκτητα οχήματα πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των ιδιοκτητών στην οποία θα αναφέρεται ότι θα εκμισθώσουν στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό σε περίπτωση που αυτός ανακηρυχθεί μειοδότης συγκεκριμένο όχημα, θα αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ο αριθμός κυκλοφορίας και θα παρέχεται στον συμμετέχοντα το δικαίωμα της υπεκμίσθωσης από τον δυνητικό εκμισθωτή».

Ο Τσήρος Γ. Ιωάννης κατέθεσε με την προσφορά του ΥΔ του Καραγιαννίδη Ιωάννη στην οποία γίνεται αναφορά σε διαμορφωτήρα με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ520751. Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται σε μηχάνημα με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας. Η Επιτροπή εμμένει στην αρχική της άποψη και θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται η απαίτηση της Διακήρυξης.

 

 

Ως προς την προσφορά της ΤΗΚ Α.Ε.

4. Στην ένσταση του ο Τσήρος Γ. Ιωάννης αναφέρει:

«Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και στα δικαιολογητικά της εταιρείας ΤΗΚ: μη ύπαρξη σε ισχύ δικαιολογητικών από δικαστήριο για αναγκαστική διαχείριση»

Όσο αφορά στο σημείο 4 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού και στο Άρθρο 7 «Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό» αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι «οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό […] 2 Πιστοποιητικό από αρμόδια  Δικαστική ή Διοικητικής Αρχής (τελευταίου τριμήνου) από τα οποία να προκύπτει ότι:

– δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

– δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία.

Η εταιρεία ΤΗΚ Α.Ε. έχει καταθέσει τα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αρ. πρωτ.: 6253/9-9-2015, 792/9-9-2015, 2442/7-9-202015, των οποίων η έκδοση είναι μεγαλύτερη των τριών μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού και επομένως δεν γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά, καθώς δεν ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση της διακήρυξης ως προς την ισχύ των δικαιολογητικών αυτών .

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

1.       την απόρριψη της ένστασης  του Τσήρου Γ. Ιωάννη με αρ. πρωτ.: 9355/09.3.2015 ως προς τα σημεία 1, 2 και 3,

2.       την αποδοχή της ένστασης  του Τσήρου Γ. Ιωάννη με αρ. πρωτ.: 9355/09.3.2015 ως προς το σημείο 4,

3.       την τροποποίηση του από 29-02-2016 πρακτικού της επιτροπής ως προς το σημείο:

«Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά των υποβληθεισών προσφορών των εταιρειών ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και ΤΗΚ Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται σε κάθε προσφορά, οι δύο προσφορές τηρούν τις τεχνικές προσφορές που ζητούνται στην μελέτη. Συνεπώς γίνονται δεκτές οι προσφορές και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ενώ η προσφορά του κου ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΗΡΟΥ δεν είναι σύμφωνη με την Διακήρυξη και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. »

ως εξής:

«Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει, η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα δικαιολογητικά της υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.6 του παραπάνω πίνακα και με τα είδη των οχημάτων που αναφέρονται στην προσφορά, αυτή τηρεί τις τεχνικές προσφορές που ζητούνται στην μελέτη. Συνεπώς γίνεται δεκτή η προσφορά και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ενώ η προσφορά της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε. και του ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΗΡΟΥ δεν είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.»

 

Αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το ανέγνωσε και το υπέγραψε ως ακολούθως.

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

Leave a Comment