Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 163/2016

 
Θέμα μοναδικό Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.  Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.  Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.  Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.  Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.  Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.  Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών» επειδή το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 4-12/6/2016 στη Κόρινθο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος  ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι όπως πέρσι  έτσι και φέτος πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών. Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν καθηγητές Αρχιτεκτονικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πεσκάρα –Ιταλίας, Θεσσαλονίκης –Ελλάδα, Αμμάν –Ιορδανίας, Αλεξάνδρειας –Αιγύπτου και Βηρυτού –Λιβάνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ. 
Η πραγματοποίηση του εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει στη Κόρινθο με συμμετοχή του Δήμου μας και άλλων φορέων από 04-12/6/2016. 
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ  θα παρουσιαστούν σχέδια και μακέτεςτου παραλιακού μετώπου της πόλης Κορίνθου καθώς επίσης προτάσεις για την παλαιά εθνική οδό Κορίνθου –Πατρών και του παραλιακού μετώπου Κεχραιές –Αλμυρής και Άσσου-Λεχαίου. Είναι ένας θεσμός που έχει δώσει ιδέες και προτάσεις για τη περιοχή μας που αναπτυξιακά τα οφέλη είναι πολλά. Αντιμετωπίζει ζητήματα του δημόσιου σχεδιασμού χώρων καθώς νέες τοποθεσίες για συσκέψεις – αναψυχή και δρόμους σύνδεσης της παλαιάς Εθνικής και παραλιακού μετώπου, για μια νέα σχέση μεταξύ της γης και της θάλασσας. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει παρουσιασθεί μια μεταμόρφωση της πόλης της Κορίνθου και των γύρω περιοχών ως αναφορά την ύπαρξη αχρησιμοποίητων χώρων που πραγματικά είναι ευκαιρίες για ένα έργο σοβαρής αστικής ανάπλασης. Όπως ο δρόμος που γίνεται αστική λεωφόρος ή οι δρόμοι που δημιουργήθηκαν σαν δρόμοι γειτονιάς, να μετατραπούν σε εμπορικούς πεζόδρομους.
Πρόκειται για μια εκδήλωση  επιστημονικού περιεχομένου, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του ν. 3463/2006.
Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω  Φεστιβάλ προτείνουμε ο Δήμος να συμμετάσχει στην κάλυψη των δαπανών για διανυκτέρευση πενήντα (50) ατόμων  με διατροφή – πρωινό  από  4-11/6/2016, έως του ποσού των 7.240,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 7.240,00 € συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Προϋπολογισμό έτους 2016 με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο “Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις”
Παρακαλώ  για τη τοποθέτησή σας επί του θέματος.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι  καταψηφίζουμε το θέμα,  επειδή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση  με αυτή την εκδήλωση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

 (μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Έρρικας) Καραμαλίκη και 3. Κων/νου Δημητρόπουλου).
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. 1. Σπ. Ζαχαριάς, 2. Βασ. Πανταζής, 3. Χρ. Κορδώσης, 4. Αλεξ. Γκουργιώτης και 5. Θεμ. Κουτσογκίλας, δεν συμμετείχαν κατά την ψηφοφορία του θέματος, επειδή  ήταν εκτός  αίθουσας.
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 7.240,00€ συμπ. Φ.Π.Α στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών που θα πραγματοποιηθεί από 04 έως 12 Ιουνίου 2016 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, στο οποίο θα λάβουν μέρος καθηγητές  Αρχιτεκτονικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πεσκάρα –Ιταλίας, Θεσσαλονίκης –Ελλάδα, Αμμάν –Ιορδανίας, Αλεξάνδρειας –Αιγύπτου και Βηρυτού –Λιβάνου.
 
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες  για τη διανυκτέρευση πενήντα (50) ατόμων  με διατροφή –πρωινό για το χρονικό διάστημα από 04-11/6/2016.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Προϋπολογισμό έτους 2016 με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις».
 
-Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 7.240,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 163 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment