Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για εκτέλεση υπηρεσίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος, 16-06-2016

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 24644

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                            Διακηρύττει ότι

            Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κατ΄ αποκοπή τίμημα και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, η εκτέλεση της εργασίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 2539/1997, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 3463/2006, προϋπολογισμού 59.000,00€.

              

               Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) την 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

               Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές μόνον από Ανώνυμες Εταιρείες Ασφαλειών, είτε απευθείας, είτε μέσω ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικού γραφείου που επισήμως εκπροσωπεί.

   Η ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας ασφάλισης των δημοτικών οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων, αφορά πενήντα τρία (53) οχήματα, είκοσι οκτώ (28) μηχανήματα και εννέα (9) δίκυκλα.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του.

Η ποσότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα προαίρεσης και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί κατά 30% στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, τηλ. 27410-40655 Ko Ζαφειρόπουλο Χρήστο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment