ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 
 
    
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κόρινθος, 30 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ.  26979
                 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                   
               ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                
 
             Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         
              Τμήμα Αιρετών Οργάνων   
              Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                          
                                                                                                                                                                     Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                          
               Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                  
               Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                              
                   
 
 
      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική                 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 06η Ιουλίου 2016  ημέρα της εβδομάδος         Τετάρτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα               παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρίμηνη σύμβαση για το  έτος 2016
2.   Επί  του με αριθμ. πρωτ. 85/28-6-2016 εγγράφου της ΑΝΒΟΠΕ, για ορισμό  εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD/LEADERτου ΠΑΑ 2014 -2020)
3. Συμμετοχή του Δήμου στη τελετή εγκαινίων της επανέκθεσης δύο αιθουσών του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου, της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Κορινθίας 
4.   Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
5.   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών
                                                                                                        
 
 
 
          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                       

 

                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

Leave a Comment