Απόφαση αριθμ. 3/15/2016

                                                                   Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-03-2016

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 11447/24-03-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3) Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 15η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης αίτησης Δημητρίου Παπαφίλη του Γεωργίου για αποκλειστική θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7158/29-2-02-2016 εισήγησή του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα : «Επανεξέταση αίτησης του Δημητρίου Παπαφίλη του Γεωργίου για αποκλειστική θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 4/25-1-2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων και του αρ. πρωτ.1674/15-1-2016 εγγράφου της υπηρεσίας μας, ο κος Δημήτριος Παπαφίλης του Γεωργίου με την αρ. 7158/23-2-2016 αίτησή του προς τον Δήμο προσκόμισε τα ζητούμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας για τον επανέλεγχο του φακέλου της αιτούμενης επανεξέτασης της χορηγηθείσας άδειας θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (ΑΜΕΑ) επί της οδού Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο, λόγω αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματός του (νέα άδεια κυκλοφορίας).

 

Ο αιτών κατέθεσε – μεταξύ των άλλων – την με αρ. κυκλοφορίας : ΥΟΥ 5454 άδεια οχήματος, υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, ότι στην ανωτέρω διεύθυνση βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του, ότι δεν διαθέτει θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis, ή κλειστό χώρο στάθμευσης, ακάλυπτο χώρο για θέση στάθμευσης, αντίγραφο διπλώματος οδήγησης και φορολογικής δήλωσης, καθώς και ιατρικά έγγραφα της πάθησής του (βεβαίωση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ιατρική γνωμάτευση Γ.Ν.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ κλπ). Σημειώνεται ότι ο αιτών υπάγεται στις κατηγορίες αναπήρων (δικαιούχοι δελτίων στάθμευσης ΑΜΕΑ) του άρθρου 16 του Ν.1798/1988(ΦΕΚ 166Α).

 

Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των ανωτέρω και μετά από αυτοψία στην άνω θέση κατά την οποία διαπίστωσε ότι δεν έχει επιτελεστεί η άνω εκδοθείσα αρ. 360/2009 απόφαση του Δ.Σ. εισηγείται :

 • να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο νέος αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου: ΥΟΥ 5454 αντί του παλιού που αναφέρεται στην αρ. 360/2009 απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του αιτούντος

 • στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι μέτρα (6,00) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες του αιτούντος

 • η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο στον κ. Δημήτριο Παπαφίλη του Γεωργίου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και με τους κάτωθι όρους:

 • να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο νέος αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου: ΥΟΥ 5454 αντί του παλιού που αναφέρεται στην αρ. 360/2009 απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του αιτούντος

 • στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι μέτρα (6,00) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες του αιτούντος

 • η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

 

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/15/2016 .

 

 1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Χατζής Μιχαήλ

 3. Κεφάλας Σταύρος

  1. Ζήμος Κωνσταντίνος

 4. Λαμπρινός Παναγιώτης

 5. Μουρούτσος Γεώργιος

Leave a Comment